Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυβέρνηση εμπαίζει χιλιάδες εργαζόμενους με συνεχείς καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Περισ­σό­τε­ροι από 500.οοο εργα­ζό­με­νοι (και οι οικο­γέ­νειές τους) περι­μέ­νουν τα ψίχου­λα της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού (σε εργα­ζό­με­νους που ανε­στά­λη η σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ή έκλει­σε  επι­χεί­ρη­ση λόγω κορο­νοϊ­ού) και η κυβέρ­νη­ση ελα­φρά τη καρ­δία τους εμπαί­ζει μετα­θέ­το­ντας την κατα­βο­λής από μέρα σε μέρα. Χιλιά­δες οικο­γέ­νειες είναι χωρίς εισό­δη­μα σαρά­ντα πέντε ημέ­ρες τώρα. Χιλιά­δες οικο­γέ­νειες που τους τελευ­ταί­ους τρεις μήνες έχουν λάβει μόνο 800 ευρώ.

Η αρχι­κή ανα­κοί­νω­ση ήταν για το χρο­νι­κό διά­στη­μα 5 έως 10 Ιου­νί­ου. Μετα­τέ­θη­κε η πλη­ρω­μή για σήμε­ρα Παρα­σκευή 12 Ιου­νί­ου. Σήμε­ρα ο κ. Βούρ­τσης ανα­κοί­νω­σε νέα ανα­βο­λή για τη Δευ­τέ­ρα 15 Ιου­νί­ου και θεός ξέρει αν τελι­κά θα καταβληθεί

Η κυβέρ­νη­ση που μοι­ρά­ζει αφει­δώς χρή­μα­τα και κίνη­τρα στις επι­χει­ρή­σεις, παί­ζει… καθυ­στε­ρή­σεις σε βάρος των ανα­γκών χιλιά­δων οικο­γε­νειών. Θεω­ρεί ότι μια οικο­γέ­νεια μπο­ρεί να ζήσει με τα ψίχου­λα… Προ­έ­χουν οι ανά­γκες του κεφαλαίου…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο