Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Φορ­τσά­ρει τις μηχα­νές η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για την υλο­ποί­η­ση της πολι­τι­κής κατα­στο­λής στο προ­σφυ­γι­κό. Ετσι προ­χω­ρά στην έκδο­ση Πρά­ξης Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου, με την οποία επι­τάσ­σο­νται ακί­νη­τα και εκτά­σεις για τη δημιουρ­γία κλει­στών κέντρων σε πέντε νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, συνε­χί­ζο­ντας τον εγκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Μάλι­στα, οι συν­θή­κες εγκλω­βι­σμού θα είναι ακό­μη χει­ρό­τε­ρες σε σχέ­ση με τις σημε­ρι­νές, αφού θα πρό­κει­ται για κέντρα που θα μοιά­ζουν με στρα­τό­πε­δα συγκέντρωσης.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στ. Πέτσας δήλω­σε πως η ΠΝΠ «εξου­σιο­δο­τεί το υπουρ­γείο Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου να επι­τάσ­σει, για λόγους δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, απα­ραί­τη­τα ακί­νη­τα και εκτά­σεις για τη δια­χεί­ρι­ση της κρί­σης, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί η εξαι­ρε­τι­κά επεί­γου­σα ανά­γκη απο­φυ­γής της δια­κιν­δύ­νευ­σης της δημό­σιας τάξης και υγείας».

Οι χώροι που θα επι­τα­χτούν από το υπουρ­γείο είναι οι εξής:

1. Τοπο­θε­σία Καρά­βας, Δήμος Δυτι­κής Λέσβου.

2. Τοπο­θε­σία Κρη­τι­κού Λάκος/Ψείρα («17»), Δήμος Χίου.

3. Τοπο­θε­σία Ζερ­βού (παρα­πλεύ­ρως υπό κατα­σκευ­ήν δομής), Δήμος Ανα­το­λι­κής Σάμου.

4. Στρα­τό­πε­δο Καπε­τάν Λαζα­ρή, τοπο­θε­σία Πυλί, Δήμος Κω.

5. Τοπο­θε­σία Λέπι­δα, Δήμος Λέρου.

Σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, «ελεγ­χό­με­νες κλει­στές δομές σημαί­νει καθο­ρι­σμέ­νοι και αυστη­ροί κανό­νες εσω­τε­ρι­κής τάξης, οι οποί­οι αφο­ρούν τόσο τη λει­τουρ­γία των κέντρων, όσο και την κίνη­ση των φιλοξενούμενων».

Στις δομές αυτές «θα δια­μέ­νουν πρώ­τον, οι νέες αφί­ξεις για διευ­κό­λυν­ση της ταυ­το­ποί­η­σης και της δια­δι­κα­σί­ας ασύ­λου, δεύ­τε­ρον, όσοι έχουν παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά και, τρί­τον, όσοι δεν δικαιού­νται άσυ­λο και μπαί­νουν στη δια­δι­κα­σία επιστροφής».

Με βάση την κυβερ­νη­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, «όσοι παρα­μέ­νουν στις ελεγ­χό­με­νες κλει­στές δομές, βάσει εσω­τε­ρι­κού κανο­νι­σμού θα δικαιού­ται ελεγ­χό­με­νες εξό­δους με κάρ­τα για ορι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, ενώ οι δομές θα είναι κλει­στές τα βρά­δια». Επί­σης, «κάθε παρα­βί­α­ση κανό­να εσω­τε­ρι­κής τάξης, επη­ρε­ά­ζει αρνη­τι­κά το αίτη­μα για άσυ­λο και επι­τα­χύ­νει τη δια­δι­κα­σία επι­στρο­φής του παραβάτη».

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης Ν. Μητα­ρά­κης δήλω­σε («ΣΚΑΪ») ότι η κατα­σκευή αυτών των κλει­στών κέντρων στα πέντε νησιά θα ξεκι­νή­σει το Μάρ­τη, με στό­χο να λει­τουρ­γή­σουν μέσα στο καλοκαίρι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο