Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικό τμήμα στη Βουλγαρία σε ΝΑΤΟικό σχηματισμό μάχης!

Την απο­στο­λή μάχι­μου τμή­μα­τος των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Βουλ­γα­ρία σε ΝΑΤΟι­κό σχη­μα­τι­σμό Μάχης, κόντρα στη Ρωσία, ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση, βαθαί­νο­ντας την εμπλο­κή σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια και απο­φά­σεις, καθι­στώ­ντας το λαό μας στό­χο αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, στον κλι­μα­κού­με­νο αντα­γω­νι­σμό τους για τον έλεγ­χο ζωνών, πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κων πηγών και διαύ­λων, όπου μερί­διο από την καπι­τα­λι­στι­κή λεία διεκ­δι­κούν και οι ντό­πιοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμιλοι.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρε­ται αρμο­δί­ως, ο σχε­δια­σμός που κατα­λή­χτη­κε είναι να απο­στα­λεί στη γεί­το­να Τμή­μα Αντιαρ­μα­τι­κών, που θα απο­τε­λεί­ται από μία Διμοι­ρία με 4 στοι­χεία τέτοιου όπλου, συν ένα στοι­χείο Τεχνι­κής Υπο­στή­ρι­ξης. Οι σχε­τι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες προς της Απο­στο­λής έχουν γίνει και αυτό που ανα­μέ­νουν για την εκκί­νη­σή της είναι η λήψη της σχε­τι­κής από­φα­σης σε πολι­τι­κό επίπεδο.

Το Τμή­μα θα εντα­χθεί στο υπό δια­μόρ­φω­ση νέο Σχη­μα­τι­σμό Μάχης («Βatlegroup») που το ΝΑΤΟ απο­φά­σι­σε να στή­σει στη Βουλ­γα­ρία, θα υπα­χθεί, δε, στη Δύνα­μη Ταχεί­ας Από­κρι­σης του ΝΑΤΟ — (NRF).

Αρμό­διες πηγές, επι­μέ­νουν σχε­τι­κά ότι το Τμή­μα δεν πρό­κει­ται να εμπλα­κεί σε δρά­ση εκτός εάν «απει­λη­θεί το έδα­φος της Συμ­μα­χί­ας». Σε κάθε περί­πτω­ση, οι Ελλη­νες στρα­τιω­τι­κοί δεν θα μετα­κι­νη­θούν εκεί για …ανα­ψυ­χή, αλλά έτοι­μοι για δρά­ση, ανά­λο­γα με την εξέ­λι­ξη της ιμπε­ρια­λι­στι­κής κόντρας, σε μια απο­στο­λή που καμία σχέ­ση δεν έχει με την Αμυ­να της χώρας και τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού, ίσα — ίσα το θέτει υπό κίνδυνο.

Παρα­πέ­ρα, η τέτοια από­φα­ση έρχε­ται σε συνέ­χεια κινή­σε­ων όπως:

Η απο­στο­λή όπλων, πυρο­μα­χι­κών και άλλων εφο­δί­ων στην Ουκρα­νία, που έγι­νε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, με πτή­σεις ελλη­νι­κών μετα­γω­γι­κών ως την Πολωνία.

Η απο­στο­λή ελλη­νι­κού ιπτά­με­νου ραντάρ σε απο­στο­λή συλ­λο­γής πλη­ρο­φο­ριών πάνω από τη Βουλ­γα­ρία για τις κινή­σεις των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Η ανά­πτυ­ξη και υπο­στή­ρι­ξη στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες δύο εκ των πέντε αερο­πλα­νο­φό­ρων (με τις αρμά­δες συνο­δεί­ας τους) του ΝΑΤΟ που επι­χει­ρούν αυτή τη στιγ­μή από τον Βόρειο Ατλα­ντι­κό ως την Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Η διεκ­πε­ραί­ω­ση σει­ράς αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δυνά­με­ων μέσω Αλε­ξαν­δρού­πο­λης προς την Πολω­νία και άλλες χώρες στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία (το λιμά­νι μετέ­χει αυτό το 5μηνο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή «Atlantic Resolve 2022» — επι­χεί­ρη­ση στο πλαί­σιο της οποί­ας οι Αμε­ρι­κα­νοί, από το 2014 και τα γεγο­νό­τα στην Κρι­μαία, φέρ­νουν κάθε χρό­νο πρό­σθε­τες δυνά­μεις στο «ευρω­παϊ­κό θέα­τρο επι­χει­ρή­σε­ων», εξ ου και όπως ανα­κοί­νω­σε η διοί­κη­ση του ΟΛΑ, ο ακρι­τι­κός λιμέ­νας θα υπο­στη­ρί­ξει την 9η, κατά σει­ρά, κυκλι­κή εναλ­λα­γή τεθω­ρα­κι­σμέ­νων των χερ­σαί­ων δυνά­με­ων των ΗΠΑ που επι­χει­ρούν σε Ευρώ­πη και Αφρι­κή — US Army EURAF).

Η καθη­με­ρι­νή στή­ρι­ξη που παρά­σχει στο ΝΑΤΟ η ελλη­νι­κή πλευ­ρά. Σημειω­τέ­ον, είχαν κυκλο­φο­ρή­σει άλλω­στε και σενά­ρια περί απο­στο­λής στοι­χεί­ων ελα­φρέ­ος αντια­ε­ρο­πο­ρι­κού πυρο­βο­λι­κού τύπου ASRAD | Hellas με το προ­σω­πι­κό τους και τους σχε­τι­κούς συν­δέ­σμους διοί­κη­σης, στην Βουλγαρία.

Σε κάθε περί­πτω­ση, είναι σχε­δόν …εντυ­πω­σια­κή η ταχύ­τη­τα με την οποία η κυβέρ­νη­ση σπεύ­δει να ευθυ­γραμ­μι­στεί με τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια. Π.χ. δεν έχουν περά­σει ούτε τρεις βδο­μά­δες από τις 16/3 και την έκτα­κτη Σύνο­δο των υπουρ­γών Αμυ­νας του ΝΑΤΟ, όταν ο Ελλη­νας υπουρ­γός εκτός από τον Τούρ­κο ομό­λο­γό του, είχε ξεχω­ρι­στή συνά­ντη­ση και με τον Βούλ­γα­ρο, με τον «Ριζο­σπά­στη» να επι­ση­μαί­νει ήδη από τότε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για μετα­κί­νη­ση οπλι­σμού στη γείτονα.

Επί­σης, δεν έχουν περά­σει ούτε δυο βδο­μά­δες, από τις 24/3 και την έκτα­κτη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας, στις Βρυ­ξέλ­λες, όπου απο­φά­σι­σαν ακρι­βώς την ανά­πτυ­ξη επι­πλέ­ον 4 Battlegroups, που θα επι­χει­ρούν σε Ουγ­γα­ρία, Σλο­βα­κία, Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία, ανε­βά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό τέτοιων Σχη­μα­τι­σμών σε 8 συνο­λι­κά (επι­χει­ρούν ήδη 3 στις Βαλ­τι­κές συν 1 στην Πολω­νία), καλύ­πτο­ντας πια όλη τη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.

Σημειω­τέ­ον, ήδη τα 4 προ­ϋ­πάρ­χο­ντα έχουν ενι­σχυ­θεί τόσο που διπλα­σιά­στη­κε η δύνα­μή τους (πριν ήταν επι­πέ­δου τάγ­μα­τος), ενώ — με βάση όσα ειπώ­θη­καν στη Σύνο­δο — τα 4 νέα έχουν στα βασι­κά τους ήδη σχη­μα­το­ποι­η­θεί, καθώς δυνά­μεις του ΝΑΤΟ από άλλες χώρες έχουν ήδη μετα­κι­νη­θεί ή μετα­κι­νού­νται αυτό το διά­στη­μα σε Ουγ­γα­ρία, Σλο­βα­κία, Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία και «αλλη­λε­πι­δρούν» με τις εκεί «εθνι­κές».

Τέλος, όσον αφο­ρά την NRF (όπου θα εντα­χθεί το ελλη­νι­κό Τμή­μα) να σημειω­θεί ότι αριθ­μεί 40.000 στρα­τιώ­τες, με ανά­πτυ­ξη στοι­χεί­ων της σε γη, θάλασ­σα και αέρα, που έχουν τεθεί απευ­θεί­ας υπό τη διοί­κη­ση του SACEUR (ο ανώ­τα­τος ΝΑΤΟι­κός στρα­τιω­τι­κός διοι­κη­τής Ευρώ­πης, Αμε­ρι­κα­νός πτέ­ραρ­χος Τ. Γουόλ­τερς).

Μάλι­στα ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε πρό­σφα­τα, στην όξυν­ση του Ουκρα­νι­κό, για πρώ­τη φορά με επί­κλη­ση στο άρθρο 4 της Συν­θή­κης του ΝΑΤΟ, όπου προ­βλέ­πε­ται ότι «τα Συμ­βαλ­λό­με­να Μέρη (σ.σ. οι χώρες — μέλη της λυκο­συμ­μα­χί­ας) θέλου­σι συσκέ­πτε­σθαι από κοι­νού οσά­κις κατά την γνώ­μην οιου­δή­πο­τε εξ αυτών απει­λεί­ται η εδα­φι­κή ακε­ραιό­της ή πολι­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία ή ασφά­λεια ενός οιου­δή­πο­τε των Μερών».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο