Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κόρη του Βερκιγγετόριξ στο 38ο βιβλίο με τις περιπέτειες του Αστερίξ και του Οβελίξ

Ακό­μη και στην επο­χή του Αστε­ρίξ ήταν δύσκο­λο να είναι κάποια έφη­βη. Όταν λοι­πόν η έφη­βη φέρει και το επώ­νυ­μο Βερ­κιγ­γε­τό­ριξ, τότε κατα­λα­βαί­νει κανείς πόσο βαρύ είναι το φορ­τίο σε μια Γαλα­τία (σχε­δόν) κατε­χό­με­νη όλη από τις λεγε­ώ­νες του Ιου­λί­ου Καίσαρα.

“Η κόρη του Βερ­κιγ­γε­τό­ρι­γα” είναι ο τίτλος του 38ου βιβλί­ου με τις περι­πέ­τειες του Αστε­ρίξ και του Οβε­λίξ, του οποί­ου η παγκό­σμια κυκλο­φο­ρία έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 24 Οκτω­βρί­ου. “Στις 24 Οκτω­βρί­ου, ο Αστε­ρίξ και ο Οβε­λίξ επι­στρέ­φουν με μια νέα περι­πέ­τεια που θα έχει τίτλο ‘Η κόρη του Βερ­κιγ­γε­τό­ρι­γα’ ”, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι εκδό­σεις Albert-Rene (θυγα­τρι­κή του ομί­λου Hachette Livre) στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που δόθη­κε στο Πάρ­κο Αστε­ρίξ, βορεί­ως του Παρισιού.

Όπως συνη­θί­ζει, ο εκδο­τι­κός οίκος ήταν φει­δω­λός στις πλη­ρο­φο­ρί­ες που αφο­ρούν το νέο βιβλίο, το οποίο υπο­γρά­φει όπως και τα τρία προη­γού­με­να το δίδυ­μο Ζαν-Ιβ Φερί (σενά­ριο) και Ντι­ντιέ Κον­ράντ (σκί­τσο).

“Η ανά­δει­ξη μιας έφη­βης στο σύμπαν του Αστε­ρίξ, είναι μια και­νούρ­για ιδέα”, δήλω­σε ο Ζαν-Ιβ Φερί. Ανά­με­σα στους ελά­χι­στους εφή­βους που ανα­δεί­χθη­καν στα προη­γού­με­να βιβλία, οι ειδι­κοί θυμού­νται τον Γιε­γιε­δίξ, έναν φοβη­τσιά­ρη και τεμπέ­λη έφη­βο στον “Αστε­ρίξ και οι Νορ­μαν­δοί”. Ο σενα­ριο­γρά­φος πάντως δια­βε­βαιώ­νει ότι η νεα­ρή της οποί­ας δεν απο­κα­λύ­πτει το μικρό όνο­μα, έχει χαλύ­βδι­νο χαρα­κτή­ρα σαν του πατέ­ρα της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο