Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΛΑΣΥ Σπάρτης για το διαρκές έγκλημα εναντίον των ζώων που βρίσκονται στα «καταφύγια» του δήμου

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Σπάρ­της εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό της και κατα­δι­κά­ζει με απε­ρί­φρα­στο τρό­πο το διαρ­κές έγκλη­μα που διε­νερ­γεί­ται ενα­ντί­ον των ζώων που βρί­σκο­νται στα «κατα­φύ­για» του δήμου.

Οι ευθύ­νες για τις φρι­κτές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των αδέ­σπο­των ζώων του δήμου μας είναι δια­χρο­νι­κές καθώς και ενα­ντί­ον των προη­γού­με­νων δημο­τι­κών αρχών είχαν γίνει παρό­μοιες καταγ­γε­λί­ες, χωρίς όμως να γίνει το παραμικρό.

Σε ένα κοι­νω­νι­κό σύστη­μα όπου κυριαρ­χεί το κέρ­δος και η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση ακό­μη και των πιο βασι­κών ανα­γκών του ανθρώ­που, που η ανθρώ­πι­νη ζωή συνε­χώς απα­ξιώ­νε­ται, που τα δημό­σια συστή­μα­τα υγεί­ας και πρό­νοιας υπο­βαθ­μί­ζο­νται, είναι επό­με­νο να χάνε­ται κάθε ηθι­κή ανα­στο­λή απέ­να­ντι στα ζώα συντρο­φιάς που κατα­λή­γουν αδέ­σπο­τα στον αστι­κό ιστό και στη συνέ­χεια φυλα­κί­ζο­νται μακριά από τα ανθρώ­πι­να βλέμ­μα­τα για να βρουν εκεί αργό και βασα­νι­στι­κό θάνατο.

Απέ­να­ντι στο δια­χρο­νι­κό πρό­βλη­μα των αδέ­σπο­των ζώων η υπο­κρι­σία των ιθυ­νό­ντων περισ­σεύ­ει. Πριν μερι­κούς μήνες μόλις ψηφί­στη­κε ο νόμος 4830/2021 για την «ευζω­ία των ζώων συντρο­φιάς» και το πρό­γραμ­μα «ΑΡΓΟΣ», για να συνε­χι­στεί και να ενι­σχυ­θεί η πολι­τι­κή που εφάρ­μο­σαν όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, αυτής της μετα­τρο­πής των ζώων, αδέ­σπο­των και δεσπο­ζό­με­νων, σε πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, μετα­κυ­λώ­ντας την ευθύ­νη για τη δια­χεί­ρι­ση του προ­βλή­μα­τος αυτού στους δήμους χωρίς να εξα­σφα­λί­ζει την απα­ραί­τη­τη χρηματοδότηση.
Απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα σε βάρος ανυ­πε­ρά­σπι­στων πλα­σμά­των εμείς δε θα σιωπήσουμε.

Απαι­τού­με η δια­χεί­ρι­ση του προ­βλή­μα­τος των αδέ­σπο­των ζώων να γίνει απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους μέσω κρα­τι­κών δομών, με ενιαίο τρό­πο πανελ­λα­δι­κά και με εξα­σφά­λι­ση όλων των απαι­τού­με­νων πόρων, ανθρώ­πι­νων και οικο­νο­μι­κών, για τη δια­μόρ­φω­ση χώρων, τη στέ­γα­ση και λει­τουρ­γία κατα­φυ­γί­ων προ­σω­ρι­νής δια­μο­νής αδέ­σπο­των ζώων, με το αντί­στοι­χο κτη­νια­τρείο με υπο­δο­μές κλι­νι­κής για αδέ­σπο­τα (εξε­τα­στή­ριο, χει­ρουρ­γείο, νοση­λευ­τή­ριο, μικρο­βιο­λο­γι­κό εργα­στή­ριο, μόνι­μους κτη­νιά­τρους βάρ­διας, μόνι­μους νοση­λευ­τές, ζωο­κό­μους εκπαι­δευ­μέ­νους, εκπαι­δευ­τές, αυτο­κί­νη­τα περι­συλ­λο­γής κ.λπ.) σε επί­πε­δο δήμου ή ομά­δας όμο­ρων δήμων. Πρό­κει­ται για απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις ώστε να μπο­ρούν να διε­ξά­γο­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κά οι δια­δι­κα­σί­ες της περι­συλ­λο­γής, του ιατρι­κού ελέγ­χου και περί­θαλ­ψης — στεί­ρω­σης, της κατα­γρα­φής — σήμαν­σης, της απε­λευ­θέ­ρω­σης (εφό­σον αυτή είναι εφι­κτή, με επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια και με μέτρα για την απο­φυ­γή σχη­μα­τι­σμού αγε­λών) στο σημείο περι­συλ­λο­γής και του μετέ­πει­τα ελέγ­χου των αδέ­σπο­των, χωρίς την παρεμ­βο­λή ιδιω­τών, μεσα­ζό­ντων και δια­φό­ρων ΜΚΟ. Να στα­μα­τή­σει η συνή­θης πρα­κτι­κή τα όποια κον­δύ­λια να δίνο­νται δεξιά και αρι­στε­ρά, χωρίς κανέ­να ουσια­στι­κό απο­τέ­λε­σμα, με μόνους κερ­δι­σμέ­νους διά­φο­ρους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και ΜΚΟ.

Να ενι­σχυ­θούν οι υιο­θε­σί­ες απο­κλει­στι­κά από φυσι­κά πρό­σω­πα και όχι από νομι­κά, με λήψη μέτρων όπως δωρε­άν (με κάλυ­ψη δήλα­δή από το κρά­τος) στεί­ρω­σης και κτη­νια­τρι­κής περί­θαλ­ψης για ένα χρο­νι­κό διάστημα.

Να επι­τρα­πεί στα φιλο­ζω­ι­κά σωμα­τεία να ασκούν τον εθε­λο­ντι­κό τους ρόλο, συνε­πι­κου­ρώ­ντας το έργο των κρα­τι­κών δομών και συμ­βάλ­λο­ντας στη δια­δι­κα­σία των υιο­θε­σιών αδέ­σπο­των, η οποία θα πρέ­πει να βρί­σκε­ται υπό τον κρα­τι­κό έλεγ­χο, με δια­μόρ­φω­ση και λει­τουρ­γία κατάλ­λη­λης πλατ­φόρ­μας για το σύνο­λο των υιοθεσιών.

Να γίνουν προ­γράμ­μα­τα εκπαί­δευ­σης και επι­μόρ­φω­σης με σκο­πό την προ­α­γω­γή του σεβα­σμού προς τα ζώα και το περι­βάλ­λον από τους κρα­τι­κούς φορείς (σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας – Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, πανε­πι­στή­μια, δήμους κ.λπ.).

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο