Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ.Δ της Βόρειας Κορέας: Γιορτάστηκαν τα 80 χρόνια από τη γέννηση του εκλιπόντα Κιμ Γιονγκ Ιλ

Η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κορέ­ας γιόρ­τα­σε τα 80 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του εκλι­πό­ντα ηγέ­τη της Κιμ Γιονγκ Ιλ χωρίς στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση, αλλά με μια συναυ­λία και πυρο­τε­χνή­μα­τα στην πόλη Σαμ­ζι­γιόν, όπως μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της χώρας KCNA.

Ο γιος του, ο νυν ηγέ­της της Λ.Δ. της Βόρειας Κορέ­ας Κιμ Γιονγκ Ουν, γιόρ­τα­σε την ημέ­ρα του Λαμπε­ρού Αστε­ριού, όπως ονο­μά­ζε­ται η ημέ­ρα των γενε­θλί­ων του πατέ­ρα του σε αυτή την πόλη που βρί­σκε­ται κοντά στο όρος Παε­κτού, όπου, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ιστο­ρία, γεν­νή­θη­κε ο Κιμ Γιονγκ Ιλ στις 16 Φεβρουα­ρί­ου 1942.

Ο Βορειο­κο­ρε­ά­της ηγέ­της έχει προ­σπα­θή­σει να μετα­μορ­φώ­σει την πόλη σε ένα μεγά­λο οικο­νο­μι­κό κέντρο, με την κυβέρ­νη­σή του να χρη­μα­το­δο­τεί έργα για την ανέ­γερ­ση νέων κατοι­κιών, ξενο­δο­χεί­ων και ενός θερέ­τρου σκι, όπως και πολι­τι­στι­κών και ιατρι­κών εγκαταστάσεων.

Η μετα­μόρ­φω­ση της Σαμ­ζι­γιόν εντάσ­σε­ται στα σχέ­δια του Κιμ Γιονγκ Ουν να προ­ω­θή­σει την «αυτό­νο­μη» οικο­νο­μία, καθώς ενα­ντί­ον της Βόρειας Κορέ­ας έχουν επι­βλη­θεί διε­θνείς κυρώ­σεις για το πυρη­νι­κό και βαλ­λι­στι­κό της πρόγραμμα.

Ο ίδιος ο Βορειο­κο­ρε­ά­της ηγέ­της έχει επι­σκε­φθεί επα­νει­λημ­μέ­να την πόλη, την οποία έχει χαρα­κτη­ρί­σει «σοσια­λι­στι­κή ουτο­πία» και «επι­το­μή του σύγ­χρο­νου πολιτισμού».

Ο Κιμ κατέ­θε­σε στε­φά­νι μπρο­στά από το άγαλ­μα του πατέ­ρα του χωρίς να προ­βεί σε κάποια δημό­σια δήλωση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από KCNA, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο