Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Λευκορωσία αναπτύσσει ειδικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Λευ­κο­ρω­σία θα ανα­πτύ­ξει στρα­τιω­τι­κές ειδι­κές δυνά­μεις σε τρεις περιο­χές κοντά στα νότια σύνο­ρά της με την Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι λευ­κο­ρω­σι­κές ένο­πλες δυνά­μεις καθώς ο πρό­ε­δρος Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο μίλη­σε για τον ρόλο ρωσι­κών πυραύ­λων στην ενί­σχυ­ση της άμυ­νας της χώρας.

Στε­νός σύμ­μα­χος της Ρωσί­ας, η Λευ­κο­ρω­σία ανέ­φε­ρε τον Μάρ­τιο ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της δεν συμ­με­τεί­χαν στην ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία («ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» κατά την Μόσχα) αλλά η χώρα χρη­σί­μευ­σε ως τόπος εκκί­νη­σης για τη Ρωσία να στεί­λει χιλιά­δες στρα­τεύ­μα­τα πέρα από τα σύνο­ρα στις 24 Φεβρουαρίου.

Το Μινσκ δια­μαρ­τύ­ρε­ται εδώ και μήνες για τις χώρες του ΝΑΤΟ που συγκε­ντρώ­νουν στρα­τιώ­τες κοντά στα σύνο­ρά του — η Πολω­νία, η Λιθουα­νία και η Λετο­νία είναι όλα κρά­τη μέλη της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας — και αυξά­νει τον όγκο και την έντα­ση των δικών του στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων ως απάντηση.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους συνε­χί­ζουν να ενι­σχύ­ουν τη στρα­τιω­τι­κή τους παρου­σία στα κρα­τι­κά σύνο­ρα της Δημο­κρα­τί­ας της Λευ­κο­ρω­σί­ας», δήλω­σε ο αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Βίκτορ Γκου­λέ­βιτς. «Η συστα­θεί­σα ομά­δα έχει υπερ­δι­πλα­σια­στεί τους τελευ­ταί­ους έξι μήνες σε ποσό­τη­τα και ποιότητα».

Η Λευ­κο­ρω­σία ανα­πτύσ­σει επί­σης μονά­δες αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας, πυρο­βο­λι­κού και πυραύ­λων για ασκή­σεις στα δυτι­κά, συμπλή­ρω­σε ο αρχη­γός του Γενι­κού Επιτελείου.

Ο Λου­κα­σέν­κο τόνι­σε ότι η Μόσχα συμ­φώ­νη­σε να βοη­θή­σει το Μινσκ να κατα­σκευά­σει πυραύ­λους παρό­μοιους με τους Iskander, τους οποί­ους έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει η Ρωσία στην Ουκρα­νία, και ότι επι­θυ­μεί η Λευ­κο­ρω­σία να συνε­χί­σει να χρη­σι­μο­ποιεί ρωσι­κής κατα­σκευ­ής πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα εδά­φους-αέρος S‑400 και S‑300.

«Είμα­στε ρεα­λι­στές, κατα­λα­βαί­νου­με ότι δεν θα μπο­ρέ­σου­με να νική­σου­με το ΝΑΤΟ. Αλλά μπο­ρού­με να προ­κα­λέ­σου­με ζημιά, ειδι­κά σε εκεί­να τα εδά­φη από τα οποία θα δεχτού­με επί­θε­ση», είπε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο