Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Λευκορωσία και η απύθμενη υποκρισία των ιμπεριαλιστών

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Λευ­κο­ρω­σία ανα­δει­κνύ­ουν, για πολ­λο­στή φορά, την κολοσ­σιαία υπο­κρι­σία των ΗΠΑ, της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων της. Με αφορ­μή την ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση του επι­βα­τι­κού αερο­σκά­φους της «Ryanair» και την σύλ­λη­ψη του ακρο­δε­ξιού «ακτι­βι­στή» Ρ. Προ­τά­σε­βιτς ξεδι­πλώ­θη­κε – σαν έτοι­μη από και­ρό – μια νέα προ­σπά­θεια ωμής παρέμ­βα­σης στην εσω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της χώρας. Και, ασφα­λώς, προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση χρη­σι­μο­ποιού­νται και πάλι τα προ­σχή­μα­τα των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» και της «δημο­κρα­τί­ας».

Απ’ το Ιράκ και την Λιβύη μέχρι τη Βενε­ζου­έ­λα και την Ουκρα­νία, το έργο είναι γνω­στό και χιλιο­παιγ­μέ­νο. Οι κυβερ­νή­σεις που δεν συντάσ­σο­νται με τα συμ­φέ­ρο­ντα ΗΠΑ-ΕΕ βαφτί­ζο­νται «δικτα­το­ρι­κές», οι χρη­μα­το­δο­τού­με­νες απ’ το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και την CIA — ακρο­δε­ξιές, αντι­κομ­μου­νι­στι­κές, φασι­στι­κές — «αντι­πο­λι­τεύ­σεις» παί­ζουν τον ρόλο των… σημαιο­φό­ρων της υπο­τι­θέ­με­νης δημο­κρα­τί­ας και η απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών στις εσω­τε­ρι­κές εξε­λί­ξεις των χωρών παρου­σιά­ζε­ται περί­που ως «εκδη­μο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση».

Η «ευαι­σθη­σία» των ιμπε­ρια­λι­στών και των κολα­ού­ζων τους στα­μα­τά εκεί που τελειώ­νουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Οι ίδιοι που χαρα­κτη­ρί­ζουν ως «κρα­τι­κή αερο­πει­ρα­τία» την ανα­γκα­στι­κή προ­σγεί­ω­ση του αερο­σκά­φους στο Μινσκ, είναι οι ίδιοι που πριν οκτώ χρό­νια, τον Ιού­λιο του 2013, δεν άρθρω­σαν ούτε λέξη όταν το αερο­πλά­νο που μετέ­φε­ρε τον Βολι­βια­νό πρό­ε­δρο Μορά­λες υπο­χρε­ώ­θη­κε, κατό­πιν αιτή­μα­τος των ΗΠΑ, να προ­σγειω­θεί στην Αυστρία με πρό­σχη­μα το «κυνή­γι» για την σύλ­λη­ψη του Έντουαρντ Σνόουντεν.

Το μέγε­θος της υπο­κρι­σί­ας τους γίνε­ται ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο αν ανα­λο­γι­στεί κανείς ότι οι ίδιοι που είναι σήμε­ρα έτοι­μοι να επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση Λου­κα­σέν­κο, δεν ψέλ­λι­σαν ούτε κου­βέ­ντα για το πρό­σφα­το δεκα­ή­με­ρο σφα­γείο που η Ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση έστη­σε ενά­ντια στον παλαι­στι­νια­κό λαό στη Γάζα.

Η κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου βομ­βάρ­δι­σε σχο­λεία, νοσο­κο­μεία, κοι­νω­νι­κές δομές, μέχρι και δημο­σιο­γρα­φι­κά γρα­φεία, κατα­στρέ­φο­ντας χιλιά­δες κατοι­κί­ες και μακε­λεύ­ο­ντας εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πους, ακό­μη και μικρά παι­διά. Άκου­σε ποτέ κανείς τις ΗΠΑ και την ΕΕ να κάνουν λόγο για κυρώ­σεις ενά­ντια στο Ισρα­ήλ; Ούτε κατά διά­νοια… Βλέ­πε­τε ο Λου­κα­σέν­κο είναι ο «τελευ­ταί­ος δικτά­το­ρας της Ευρώ­πης», ενώ ο σφα­γέ­ας Νετα­νιά­χου είναι… «δημο­κρα­τι­κός ηγέ­της» που ασκεί το δικαί­ω­μα του στην… «αυτο­ά­μυ­να». Υπο­κρι­σία, χυδαιό­τη­τα, δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Για να τελειώ­νου­με: Κρι­τι­κή στον Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο και την ηγε­σία του μπο­ρεί να ασκη­θεί και μάλι­στα σκλη­ρή. Ο ίδιος είναι ο κύριος υπεύ­θυ­νος για τα μεγά­λα κοι­νω­νι­κά αδιέ­ξο­δα που δημιούρ­γη­σε τα τελευ­ταία 26 χρό­νια στην Λευ­κο­ρω­σία ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης. Με δική του ευθύ­νη «επω­ά­στη­κε» η ανά­πτυ­ξη της αστι­κής τάξης, ένα μεγά­λο μέρος της οποί­ας στρέ­φε­ται σήμε­ρα ενα­ντί­ον του. Ο ίδιος φέρει την ευθύ­νη για το γεγο­νός ότι σήμε­ρα η Λευ­κο­ρω­σία κιν­δυ­νεύ­ει να συντρι­βεί στις μυλό­πε­τρες των σφο­δρών ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων μετα­ξύ ΗΠΑ-ΕΕ και Ρωσίας.

Ωστό­σο, μονα­δι­κός ρυθ­μι­στής των εξε­λί­ξε­ων στην Λευ­κο­ρω­σία πρέ­πει να είναι ο ίδιος ο λαός της χώρας. Και μόνο αυτός. Η απα­ρά­δε­κτη, ωμή προ­σπά­θεια παρέμ­βα­σης των ΗΠΑ, της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων της στα εσω­τε­ρι­κά ζητή­μα­τα της Λευ­κο­ρω­σί­ας πρέ­πει να κατα­δι­κα­στούν, με τον πλέ­ον σαφή και κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, από κάθε προ­ο­δευ­τι­κό και δημο­κρα­τι­κό πολίτη.

Το σύν­θη­μα, άλλω­στε, δεν έπα­ψε ποτέ να είναι επί­και­ρο: «Φονιά­δες, ληστές, υπο­κρι­τές, είναι οι Ευρω­παί­οι ιμπεριαλιστές».

Ρόμαν Προ­τά­σε­βιτς: Πατε­ντα­ρι­σμέ­νος Νεο­να­ζί ο… «ακτι­βι­στής της δημοκρατίας»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο