Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μάρθα Κορίτσογλου εκθέτει στην Πινακοθήκη του Ατέχνως

Η Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου γεν­νή­θη­κε στην Καλ­λι­θέα Αττι­κής όπου ζει και έχει πλού­σια δρά­ση στα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να. Τη γνω­ρί­σα­με μέσα από την παρου­σία της τα τελευ­ταία χρό­νια στην έκθε­ση «Άνθρω­ποι Χρώ­μα Σίδε­ρο» στο Πέρα­μα, το έργο της μας άρε­σε ιδιαί­τε­ρα και σας τη συστή­νου­με. Βέβαια, η Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου έχει μακρά παρου­σία στο χώρο της ζωγρα­φι­κής και το έργο της άρτιο και ενδιαφέρον.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Koritsoglou3-1975–1978 Σχο­λή Συντή­ρη­σης Έργων Τέχνης, με καθη­γη­τές τους Ν. Χολέ­βα, Ν. Μίνο, Σ. Λυδά­κη, Κ. Ρόθο κ.α.
‑1978–1982 Ανω­τά­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών Φλω­ρε­ντί­ας (Ζωγρα­φι­κή-Χαρα­κτι­κή) με καθη­γη­τές τους Loffredo, Accame, Giovanelli κ.α.
‑1978–1980 Εργα­στή­ρι Συντή­ρη­σης Έργων Ζωγρα­φι­κής Α.Σ.Κ.Τ. Φλωρεντίας
‑1994–1996 Μετα­πτυ­χια­κό Πρό­γραμ­μα εκπό­νη­σης έργου, Α.Σ.Κ.Τ. Αθή­νας με επι­βλέ­πο­ντες καθη­γη­τές τους Χ. Μπό­τσο­γλου, Π. Μετα­ξά, Γ. Βαλα­βα­νί­δη, Δ. Μυταρά

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- Μία ατο­μι­κή έκθε­ση Χαρα­κτι­κής, γκα­λε­ρί «Θόλος» , Αθήνα
— » » » Ζωγρα­φι­κής, Πνευ­μα­τι­κό κέντρο Καλ­λι­θέ­ας Αθήνα
— » » » Ζωγρα­φι­κής και Χαρα­κτι­κής, Χάσκο­βο Βουλγαρίας
— » » » Ζωγρα­φι­κής, θέα­τρο «Χυτή­ριο» , Αθήνα
— Συμ­με­το­χή σε πολ­λές ομα­δι­κές εκθέ­σεις Ζωγρα­φι­κής και Χαρα­κτι­κής στην Ελλά­δα και στο εξωτερικό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Συντη­ρή­σεις μνη­μεί­ων και έργων τέχνης, σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, με το Ινστι­τού­το Γκαί­τε, την Αυστρια­κή Αρχαιο­λο­γι­κή Σχο­λή υπό την αιγί­δα της Αυστρια­κής Πρε­σβεί­ας στην Αθή­να, καθώς και με άλλους δημό­σιους και ιδιω­τι­κούς φορείς.
— Συνερ­γα­σία με τον Δήμο Καλ­λι­θέ­ας για την δημιουρ­γία και οργά­νω­ση Πολι­τι­στι­κού Κέντρου καθώς και την οργά­νω­ση πολι­τι­στι­κών δραστηριοτήτων.
— Εικο­νο­γρα­φή­σεις παι­δι­κών βιβλίων
— Καθη­γή­τρια εικα­στι­κών μαθη­μά­των από το 1985–2011

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-1985: Συνερ­γα­σία με τον Δήμο Καλ­λι­θέ­ας και τους κλη­ρο­νό­μους του λογο­τέ­χνη και κρι­τι­κού Γιάν­νη Χατζί­νη γιά την ταξι­νό­μη­ση και δωρεά του λογο­τε­χνι­κού αρχεί­ου και της κατοι­κί­ας του και την ίδρυ­ση του «Κέντρου Μελέ­της Νεο­ελ­λη­νι­κής Λογοτεχνίας».
— 1989: Εκπρο­σώ­πη­ση της Ελλά­δας στο Καλ­λι­τε­χνι­κό Φεστι­βάλ «Πολι­τι­στι­κή Άνοι­ξη του Χάσκο­βο» (Βουλ­γα­ρία).
— 1993 : Συμ­με­το­χή σε πρό­γραμ­μα ανταλ­λα­γής Εκπαι­δευ­τι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.
— 1993: Οργά­νω­ση Έκθε­σης με θέμα : «Η εξέ­λι­ξη της Ελλη­νι­κής Τέχνης από την Αρχαιό­τη­τα μέχρι σήμε­ρα» στην Γερ­μα­νι­κή πόλη Vilsbiburg, με την υπο­στή­ρι­ξη του Ε.Ο.Τ., του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, του Πελο­πον­νη­σια­κού Ιδρύ­μα­τος, του Μου­σεί­ου Λαϊ­κής Τέχνης, του Μου­σεί­ου Λαϊ­κών Οργά­νων και του ICOM.
— Ίδρυ­ση της Εται­ρεί­ας Γραμ­μά­των και Τεχνών «Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος Καλ­λι­θέ­ας» σε συνερ­γα­σία με ομά­δα συγ­γρα­φέ­ων και καλλιτεχνών.
— Από το 1999 — 2004 : Διορ­γά­νω­ση Πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων, δια­λέ­ξε­ων κ.λ.π. σε συνερ­γα­σία με τον Πολι­τι­στι­κό Οργα­νι­σμό του Δήμου Καλλιθέας.
— Συμ­με­το­χή με ειση­γή­σεις και παρεμ­βά­σεις σε πολ­λά συνέ­δρια και ημε­ρί­δες στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό με θέμα­τα γύρω από τη Τέχνη και την εκπαίδευση

[huge_it_slider id=“27”]

Μέλος:

Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδας
Ένω­σης Πτυ­χιού­χων Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών (ΕΠΑΣΚΤ)
Ένω­σης Καθη­γη­τών Καλ­λι­τε­χνι­κών Μαθημάτων.
ΣΚΕΤΚΕ (Σύλ­λο­γος Καλ­λι­τε­χνών Εικα­στι­κών Τεχνών Κεντρι­κής Ελλάδας)

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο