Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μάχη ενάντια στην παρουσία ΜΑΤ & “πανεπιστημιακής” αστυνομίας στα ΑΕΙ συνεχίζεται

Για δεύ­τε­ρη μέρα φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες βρί­σκο­νται μαζι­κά έξω από τις πύλες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, δηλώ­νο­ντας απο­φα­σι­σμέ­νοι να εμπο­δί­σουν και τη νέα προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να βάλει στις σχο­λές την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία και κάνο­ντας ξεκά­θα­ρο ότι η τρο­μο­κρα­τία και η κατα­στο­λή δεν θα περάσουν.

Η κυβέρ­νη­ση έστει­λε και πάλι το από­γευ­μα της Τρί­της ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έξω από την Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη και την Πολυ­τε­χνειού­πο­λη, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη μέρα. Ωστό­σο, οι φοι­τη­τές ήταν ήδη εκεί, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι «η αστυ­νο­μία δεν θα μπει».

Η κυβέρ­νη­ση συνέ­χι­σε τις προ­κλή­σεις, καθώς αστυ­νο­μι­κοί βιντε­ο­σκο­πού­σαν την κινη­το­ποί­η­ση στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη, με τους φοι­τη­τές, ωστό­σο, να μην τρο­μο­κρα­τού­νται και να παρα­μέ­νουν μέχρι αργά το βρά­δυ συγκεντρωμένοι.

Οι σημε­ρι­νές κινη­το­ποι­ή­σεις ξεκί­νη­σαν από νωρίς το πρωί στις πύλες των ιδρυ­μά­των, με τους φοι­τη­τές να έχουν στο πλευ­ρό τους πανε­πι­στη­μια­κούς και εργα­ζό­με­νους στα πανε­πι­στή­μια, ύστε­ρα από σχε­τι­κό κάλε­σμα των συλ­λό­γων διοι­κη­τι­κού προ­σω­πι­κού του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ, καθώς και της Ομο­σπον­δί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στα ΑΕΙ.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις συνε­χί­στη­καν το μεση­μέ­ρι με μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη. «Απ’ τα Ιδρύ­μα­τά μας δεν λεί­πει η αστυ­νο­μία — Δώστε λεφτά, καθη­γη­τές, βιβλία» και «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνε­ται Παι­δεία, έξω απ’ τις σχο­λές μας η αστυ­νο­μία», βρο­ντο­φώ­να­ξαν οι φοιτητές.

Αντι­προ­σω­πεία τους, μαζί με την Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, κατέ­θε­σε στον υφυ­πουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Λ. Οικο­νό­μου το αίτη­μα των φοι­τη­τών να μην μπει η πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία στις σχο­λές. Η απά­ντη­ση του υφυ­πουρ­γού ήταν ότι «με εντο­λή της κυβέρ­νη­σης και σε πλή­ρη συνερ­γα­σία με τις πρυ­τα­νι­κές αρχές, ο νόμος θα εφαρμοστεί».

«Απο­δει­κνύ­ε­ται πως η κυβέρ­νη­ση έχει πάρει την από­φα­ση να επι­βά­λει την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, αδια­φο­ρώ­ντας για τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των φοι­τη­τών που η ίδια η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή δημιουρ­γεί», επι­ση­μαί­νουν σε δελ­τίο Τύπου τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και προ­σθέ­τουν: «Δυστυ­χώς για αυτήν, οι φοι­τη­τές είμα­στε ακό­μα πιο απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην επι­τρέ­ψου­με την είσο­δο της αστυ­νο­μί­ας στα Ιδρύ­μα­τα, να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να για μόρ­φω­ση, για δωρε­άν σπου­δές. Σημα­ντι­κές ευθύ­νες ανα­λαμ­βά­νουν και οι πρυ­τα­νι­κές αρχές, συναι­νώ­ντας στον κρα­τι­κό αυταρ­χι­σμό μέσα στα πανεπιστήμια».

Σημειώ­νε­ται ότι οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας προ­χω­ρούν σε κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ών τους ενά­ντια στην πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, διορ­γα­νώ­νο­ντας μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 8 Σεπτέμ­βρη στις 7 μ.μ. στα Προ­πύ­λαια και σύσκε­ψη συντο­νι­σμού των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, για να συζη­τή­σουν τη συνέ­χεια της δρά­σης τους, την Παρα­σκευή 9 Σεπτέμ­βρη επί­σης στις 7 μ.μ. στην πύλη της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης (Ούλωφ Πάλμε).

Αντιδράσεις και σε άλλες πόλεις

Κινη­το­ποί­η­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της Αθή­νας έκα­ναν το πρωί στην Πρυ­τα­νεία του ΑΠΘ οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καταγ­γέλ­λο­ντας παράλ­λη­λα την παρου­σία ισχυ­ρών αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων που ανα­πτύ­χθη­καν και εκεί, τόσο στον περί­γυ­ρο του πανε­πι­στη­μια­κού campus όσο και εντός του.

Σει­ρά αγω­νι­στι­κών πρω­το­βου­λιών παίρ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι στην Πάτρα, ενά­ντια στην προ­σπά­θεια εισό­δου της Πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα που επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση, αλλά και για τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι φοι­τη­τές στην πόλη.

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις προ­χώ­ρη­σαν και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φυσι­κού, Χημι­κού, Παι­δα­γω­γι­κού (ΠΤΔΕ) και Ιατρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ
Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη
8 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στα Προπύλαια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο