Η μάχη της Φλώρινας — Διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Εθνικού Στρατού

Στις 11 Φλε­βά­ρη ξεκι­νά μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας για την κατά­λη­ψη της Φλώ­ρι­νας (11–13/2/1949), που έχει κατα­γρα­φεί σαν η δυσκο­λό­τε­ρη και μεγα­λύ­τε­ρη μάχη που έδω­σε ο ΔΣΕ σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές. Απέ­να­ντί του είχε μια πολύ καλά οχυ­ρω­μέ­νη πόλη, που την υπε­ρά­σπι­ζαν μεγά­λες δυνά­μεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού. Ο ΔΣΕ στη μάχη της Φλώ­ρι­νας είχε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η μάχη της Φλώ­ρι­νας — Δια­πρά­χθη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα του Εθνι­κού Στρα­τού.