Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μακρόνησος το θέμα νέου βιβλίου της Βικτόρια Χίσλοπ

Η Βικτό­ρια Χίσλοπ, μετά την επι­τυ­χία που γνώ­ρι­σε το βιβλίο της «Το νησί», με υλι­κό από τη ζωή του λεπρο­κο­μεί­ου της Σπι­να­λό­γκας,  ετοι­μά­ζε­ται να κάνει άλλη μια «τσα­λα­βού­τα» στην ελλη­νι­κή ιστο­ρία με το νέο της πόνη­μα. Κατα­πιά­νε­ται τώρα με τη Μακρό­νη­σο, τόπο μαρ­τυ­ρί­ου και εξό­ντω­σης κομμουνιστών.

Το νέο της πόνη­μα θα κυκλο­φο­ρή­σει τον Μάιο του 2019, στα αγγλι­κά είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη Μακρόνησο.

Θα ξετυ­λί­ξει στο βιβλίο τη, όπως λέει, την ιστο­ρία της Μακρο­νή­σου από το 1926 μέχρι και τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1950.

Η συγ­γρα­φέ­ας εξη­γεί, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως εμπνεύ­στη­κε το θέμα του νέου της βιβλί­ου όταν επι­σκέ­φθη­κε το Σού­νιο και διέ­κρι­νε τα βρά­χια της Μακρο­νή­σου και θέλη­σε να μάθει περισ­σό­τε­ρα για αυτή.

Πρό­σφο­ρο έδα­φος η σύγ­χρο­νη ελλη­νι­κή ιστο­ρία, για τη λογο­τε­χνία και τον κινη­μα­το­γρά­φο, όπου ασκού­νται απο­λι­τι­κο­ποιώ­ντας την ιστο­ρία… ξένοι γραφιάδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο