Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μούχλα του μεσαίωνα… ρίχνει το πιλάτες στην πυρά

Δεν εκπλήσ­σει πλέ­ον η Εκκλη­σία με τις πρα­κτι­κές και τις πρω­το­βου­λί­ες της που μας θυμί­ζουν την Ιερά Εξέ­τα­ση. Σύμ­φω­να με το Γρα­φείο επί των Αιρέ­σε­ων(!) της Ιεράς Μονής Αργο­λί­δος, επι­κίν­δυ­νη μόδα δεν είναι μόνο η γιό­γκα, όπως μας προει­δο­ποιού­σε έγκαι­ρα από το 2014 η Μητρό­πο­λη Φθιώ­τι­δας, αλλά και το πιλάτες.

Την επό­με­νη Κυρια­κή 29 Σεπτεμ­βρί­ου 2019, στην Αίθου­σα Τέχνης και Πολι­τι­σμού «Μέγας Αλέ­ξαν­δρος» στο Αργος υπάρ­χει συζή­τη­ση με θέμα (αντι­γρά­φου­με από την αφί­σα): «Επι­κίν­δυ­νες μόδες: γιό­γκα, δια­λο­γι­σμός, πιλά­τες, εναλ­λα­κτι­κές πρακτικές».

Οι ιερο­ε­ξε­τα­στές συνερ­γά­ζο­νται όπως μας ενη­με­ρώ­νουν και με την Πανελ­λή­νια Ενω­ση Γονέ­ων (αλλη­θω­ρί­ζει προς το Μεσαί­ω­να αντί να κοι­τά μπρο­στά) για την προ­στα­σία του ελλη­νορ­θό­δο­ξου πολι­τι­σμού (!), ενώ ο χώρος παρα­χω­ρεί­ται από την αρμό­δια υπη­ρε­σία του δήμου (ο οποί­ος εκ των υστέ­ρων δια­χώ­ρι­σε τη θέση του από το περιε­χό­με­νο της εκδήλωσης).

mitropoli2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο