Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μπαλάντα της …Burberry — Όλη η ουσία του καπιταλισμού σε μια είδηση

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Η Burberry κατα­στρέ­φει προ­ϊ­ό­ντα (ρού­χα και καλ­λυ­ντι­κά) συνο­λι­κής αξί­ας 32 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χουν πολ­λά απο­θέ­μα­τα και πωλη­θούν μαζι­κά σε χαμη­λές τιμές. Με την …ευαι­σθη­σία της εται­ρεί­ας η καύ­ση να γίνει με ειδι­κούς απο­τε­φρω­τή­ρες προ­κεί­με­νου να μην πλη­γεί το περι­βάλ­λον (να επεν­δύ­σου­με και στην οικο­λο­γι­κή ευαι­σθη­σία, …που­λά­ει)!!!!

Όλη η ουσία του καπι­τα­λι­σμού σε μια είδη­ση, όπως το παρά­δειγ­μα που μας λέγα­νε οι παλιοί κομ­μου­νι­στές για να μας εξη­γή­σουν τη φύση του καπιταλισμού.

Χει­μώ­νας σε εργα­τό­σπι­το. Κάνει κρύο. Ρωτά το παι­δί τη μητέ­ρα του.
- Μαμά για­τί δεν ανά­βου­με τη σόμπα;
- Για­τί δεν έχου­με κάρ­βου­να παι­δί μου…
- Για­τί μαμά δεν έχου­με κάρβουνα;
- Δεν έχου­με χρήματα
- Και για­τί δεν έχου­με χρή­μα­τα μαμά;
- Επει­δή ο μπα­μπάς σου δε δου­λεύ­ει. Απο­λύ­θη­κε από το Μεταλ­λείο όπου δούλευε…
- Για ποιο λόγο απο­λύ­θη­κε ο μπα­μπάς μαμά;
- Για­τί παι­δί μου το μεταλ­λείο παρή­γα­γε πολύ κάρβουνο!!!

Το κεφά­λαιο δεν παρά­γει για τις ανά­γκες των ανθρώ­πων αλλά για το κέρ­δος Η παρα­γω­γή, δηλα­δή, και η δια­κί­νη­ση προ­ϊ­ό­ντων στον καπι­τα­λι­σμό, δεν στο­χεύ­ει στην κάλυ­ψη των διευ­ρυ­μέ­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, αλλά στο κέρ­δος του κάθε ιδιώ­τη. Γι’ αυτό στον καπι­τα­λι­σμό δεν μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­η­θεί το αίτη­μα να ζει ο εργα­ζό­με­νος από τη δου­λειά του και να απο­λαμ­βά­νει φτη­νά, ποιο­τι­κά και σε επάρ­κεια προϊόντα.

Ρύζι έχει κει κάτω κοντά στο ποτάμι
Εκεί ψηλά στο βου­νό χρειά­ζου­νται ρύζι.
Αν το ρύζι το κρύ­ψου­με στις αποθήκες
θ’ ακρι­βύ­νει το ρύζι γι’ αυτούς εκεί πάνω.

(Από την Μπα­λά­ντα του Έμπο­ρα, του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ απ’ όπου είναι εμπνευ­σμέ­νος και ο τίτλος)

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο