Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η μπαρούφα της εβδομάδας: Κυριάκος Βελόπουλος

Το θερ­μό­με­τρο χτύ­πη­σε κόκ­κι­νο όπως επί­σης και η μπουρ­δο­λο­γία του τηλε­πω­λη­τή κηρα­λοι­φών και… χει­ρό­γρα­φων επι­στο­λών του Ιησού, Κυριά­κου Βελόπουλου.

Μιλώ­ντας πριν τρεις μέρες από το βήμα της Βου­λής, ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης» φρό­ντι­σε να εκστο­μί­σει γελοιό­τη­τες πασπα­λι­σμέ­νες με τον απα­ραί­τη­το αντι­κομ­μου­νι­σμό. Τι πιο σύνη­θες να συμ­βεί, θα πει κανείς.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο Βελό­που­λος κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη ότι «έχει εγκα­θι­δρύ­σει ενα κομ­μου­νι­στι­κό καθε­στώς στη χώρα μας»! Κι’ όμως, το είπε.

Υπο­στή­ρι­ξε ότι ο Κ. Μητσο­τά­κης «είναι ο πρώ­τος που απα­γό­ρευ­σε την ορθό­δο­ξη λατρεία, όταν ακό­μη και το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα στην πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση δεν απα­γό­ρευ­σε τις εκκλησίες,ενώ επι­βάλ­λο­ντας το lock down,έκλεισε τις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις με το ζόρι,απαγόρευσε τις μετα­κι­νή­σεις από νομό σε νομό και απα­γό­ρευ­σε στους Έλλη­νες να δου­λεύ­ουν, δίνο­ντάς τους επι­δό­μα­τα».

Δεν είναι βέβαια η πρώ­τη (ούτε η τελευ­ταία, να είστε σίγου­ροι) φορά που ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ. πλειο­δο­τεί σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ανοη­σί­ες, συνω­μο­σιο­λο­γία και παπα­τζι­λί­κι άνευ ορίων.

Το πρό­βλη­μα δεν είναι ο Βελό­που­λος, αλλά όσοι τον παίρ­νουν στα σοβα­ρά. Και τον ψηφίζουν!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο