Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα ανακοίνωσε την καταστροφή ενός μεγάλου οπλοστασίου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας στη Μόσχα ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ρωσι­κοί πύραυ­λοι κατέ­στρε­ψαν ένα μεγά­λο οπλο­στά­σιο των ενό­πλων δυνά­με­ων της Ουκρα­νί­ας στην πόλη Κρύ­βιι Ρι που βρί­σκε­ται στην Κεντρι­κή Ουκρα­νία, όπως μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS, επι­κα­λού­με­νο το ίδιο υπουργείο.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε επί­σης, ότι ρωσι­κά αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά συστή­μα­τα κατέρ­ρι­ψαν ένα ουκρα­νι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος Su-25 στην περιο­χή Ντνί­προ, σύμ­φω­να με την ίδια ανα­φο­ρά του TASS.

Σύμ­φω­να με το Ria Novosti, τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατέ­στρε­ψαν 183 ουκρα­νι­κά αερο­σκά­φη κατά τη διάρ­κεια της «ειδι­κής επι­χεί­ρη­σης» όπως απο­κα­λούν την εισβο­λή στην Ουκρανία.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο