Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα δεν δέχεται το πλαφόν της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Μόσχα δεν θα δεχτεί το όριο τιμής για το ρωσι­κό πετρέ­λαιο που απο­φα­σί­στη­κε στην ΕΕ, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

«Δεν θα δεχθού­με αυτό το ανώ­τα­το όριο» είπε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου που πρό­σθε­σε ότι οι ρωσι­κές αρχές θα λάβουν σχε­τι­κή από­φα­ση μετά την ανά­λυ­ση της κατάστασης.

Επα­νέ­λα­βε τη θέση της Ρωσί­ας πως θα στα­μα­τή­σει να προ­μη­θεύ­ει κρά­τη που θα επι­βά­λουν πλα­φόν στο ρωσι­κό πετρέλαιο.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε πως η Μόσχα είχε κάνει προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­ση του πλα­φόν από την Ομά­δα των Επτά (G7), την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (ΕΕ) και την Αυστρα­λία, όπως μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

«Δεν θα δεχθού­με αυτό το ανώ­τα­το όριο», είπε, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA. Πρό­σθε­σε πως η Ρωσία θα διε­νερ­γή­σει γρή­γο­ρα μια ανά­λυ­ση της συμ­φω­νί­ας και μετά θα απα­ντή­σει, ανέ­φε­ρε το RIA.

Η Ρωσία έχει πει κατ΄επανάληψη ότι δεν θα δίνει πετρέ­λαιο στις χώρες που θα υιο­θε­τή­σουν το πλα­φόν – μια θέση που επα­να­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ο Μιχα­ήλ Ουλιά­νοφ, πρε­σβευ­τής της Μόσχας σε διε­θνείς οργα­νι­σμούς στη Βιέν­νη, σε αναρ­τή­σεις στους ιστο­τό­πους κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

«Ξεκι­νώ­ντας από φέτος, η Ευρώ­πη θα ζήσει χωρίς το ρωσι­κό πετρέ­λαιο», είπε.

Η ΕΕ απο­φά­σι­σε πλα­φόν στα 60 δολά­ρια το βαρέ­λι στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο κάτι που ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θεί επί­ση­μα την Κυρια­κή 4 Δεκέμβρη.

Πώς θα λειτουργεί το πλαφόν

Το πλα­φόν της G7 θα επι­τρέ­πει σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. να συνε­χί­σουν να εισά­γουν ρωσι­κό αργό που μετα­φέ­ρε­ται διά θαλάσ­σης, αλλά θα απα­γο­ρεύ­ει σε μετα­φο­ρι­κές, ασφα­λι­στι­κές και αντα­σφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες να δια­χει­ρί­ζο­νται φορ­τία ρωσι­κού αργού σε όλο τον κόσμο, εκτός αν αυτό πωλεί­ται κάτω από τα 60 δολάρια.

Αυτό μπο­ρεί να περι­πλέ­ξει τη μετα­φο­ρά ρωσι­κού αργού που τιμο­λο­γεί­ται πάνω από το πλα­φόν, ακό­μη και σε χώρες που δεν απο­τε­λούν μέρη της συμφωνίας.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο