Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα θέλει να πιστεύει ότι δεν βρίσκονται με τις ΗΠΑ στο χείλος «της αβύσσου ενός πυρηνικού πολέμου»

Ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Μόσχα δεν απει­λεί κανέ­ναν με πυρη­νι­κά όπλα και ότι η ανοι­χτή αντι­πα­ρά­θε­ση με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και το ΝΑΤΟ δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον της Ρωσί­ας, μετέ­δω­σαν τα ρωσι­κά κρα­τι­κά ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρακτορεία

«Δεν απει­λού­με κανέ­ναν με πυρη­νι­κά όπλα. Τα κρι­τή­ρια για την χρή­ση του περι­γρά­φο­νται στο στρα­τιω­τι­κό δόγ­μα της Ρωσί­ας», είπε.

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν προει­δο­ποί­η­σε το πρωί της Τετάρ­της τη Δύση ότι «δεν μπλο­φά­ρει» όταν λέει ότι θα έκα­νε χρή­ση πυρη­νι­κών όπλων, αν απει­λεί­το η εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ρωσίας.

Ρώσοι αξιω­μα­τού­χοι, ανά­με­σά τους και ο Ντμί­τρι Μεντ­βέ­ντεφ, δήλω­σε ότι αφού οι υπό πλή­ρη ή μερι­κή ρωσι­κή κατο­χή περιο­χές της Ουκρα­νί­ας όπου διε­ξά­γο­νται από σήμε­ρα «δημο­ψη­φί­σμα­τα» ενσω­μα­τω­θούν στη Ρωσία, οποια­δή­πο­τε επί­θε­ση ενα­ντί­ον τους από ουκρα­νι­κές δυνά­μεις θα θεω­ρη­θεί επί­θε­ση κατά της Ρωσίας.

Σύμ­φω­να με το πυρη­νι­κό δόγ­μα της Ρωσί­ας, επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση πυρη­νι­κών όπλων εάν η Μόσχα αισθαν­θεί ότι αντι­με­τω­πί­ζει «υπαρ­ξια­κή απει­λή». Ο Μεντ­βέ­ντεφ είπε ότι η Ρωσία έχει την επι­λο­γή να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει στρα­τη­γι­κά πυρη­νι­κά όπλα, δηλα­δή πυρη­νι­κά όπλα μακρού βεληνεκούς.

Ωστό­σο ο Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ δήλω­σε ότι η Μόσχα δεν επι­διώ­κει «ανοι­κτή σύγκρου­ση» με τις ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ και δεν επι­θυ­μεί περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της κατάστασης.

«Ελπί­ζου­με ότι η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν γνω­ρί­ζει επί­σης τον κίν­δυ­νο μίας ανε­ξέ­λεγ­κτης κλι­μά­κω­σης της σύρ­ρα­ξης στην Ουκρα­νία», είπε.

Ταυ­τό­χρο­να, ο πρε­σβευ­τής της Ρωσί­ας στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες δήλω­σε ότι, παρά όλες τις δυσκο­λί­ες, θέλει να πιστεύ­ει ότι Μόσχα και Ουά­σινγ­κτον δεν βρί­σκο­νται στο χεί­λος «της αβύσ­σου ενός πυρη­νι­κού πολέ­μου», μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA Novosti.

Από την πλευ­ρά του, το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι «ελπί­ζει πως η Ουά­σινγ­κτον γνω­ρί­ζει τις συνέ­πειες των προ­κλη­τι­κών της πρά­ξε­ων», μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο RIA.

Ο πυρη­νι­κός πόλε­μος δεν πρέ­πει να ξεσπά­σει ποτέ καθώς σε μια τέτοια αντι­πα­ρά­θε­ση δεν μπο­ρούν να υπάρ­ξουν νικη­τές , δήλω­σε σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας Αλε­ξά­ντρ Βενε­ντί­κτοφ στην διά­σκε­ψη για τα 60 χρό­νια από την κρί­ση των πυραύ­λων στην Κούβα.

Σημειώ­νε­ται ότι κηρύσ­σο­ντας την πρώ­τη επι­στρά­τευ­ση στην Ρωσία μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, ο Πού­τιν δήλω­σε ότι η Ρωσία δεν μάχε­ται μόνο κατά της Ουκρα­νί­ας, αλλά ενα­ντί­ον των στρα­τιω­τι­κών μέσων των δυτι­κών χωρών που υπο­στη­ρί­ζουν το Κίεβο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο