Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα κατηγορεί το Γερεβάν ότι κάνει “τεράστιο λάθος” που απομακρύνεται από τη Ρωσία (και στρέφεται στη Δύση)

Η Ρωσία ‑στο φόντο των γεω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών- κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις αρμε­νι­κές αρχές ότι επι­διώ­κουν να “κατα­στρέ­ψουν” τις σχέ­σεις ανά­με­σα στις δύο χώρες, κάνο­ντας λόγο για “μεγά­λο λάθος”, εν μέσω κρί­σης στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ για το οποίο το Γερε­βάν επιρ­ρί­πτει εν μέρει την ευθύ­νη στη Μόσχα.

“Είμα­στε πεπει­σμέ­νοι πως οι αρμε­νι­κές αρχές κάνουν τερά­στιο λάθος επι­διώ­κο­ντας εσκεμ­μέ­να να κατα­στρέ­ψουν τους ρωσο­αρ­με­νι­κούς δεσμούς, που έχουν πολ­λές πλευ­ρές και εγκα­θι­δρύ­θη­καν πριν από αιώ­νες, και κάνο­ντας τη χώρα τους όμη­ρο γεω­πο­λι­τι­κών παι­χνι­διών της Δύσης”, ανέ­φε­ρε σε μια ανα­κοί­νω­ση η ρωσι­κή διπλωματία.

“Οι τελευ­ταί­ες δηλώ­σεις του Νικόλ Πασι­νιάν επι­βε­βαιώ­νουν τα προη­γού­με­να συμπε­ρά­σμα­τά μας που έδει­χναν πως δια­δι­κα­σί­ες, που εμπνεύ­στη­καν από τη Δύση και υπο­κι­νή­θη­καν από το Γερε­βάν, και που κατα­στρέ­φουν την ίδια τη χώρα τους και τις διμε­ρείς μας σχέ­σεις, δεν είναι περι­στα­σια­κές αλλά συστη­μα­τι­κές”, πρό­σθε­σε η ρωσι­κή διπλωματία.

“Αυτά τα βήμα­τα που προ­ο­ρί­ζο­νται να απο­τε­λέ­σουν το ξεκί­νη­μα μιας νέας φιλο­δυ­τι­κής πολι­τι­κής της Αρμε­νί­ας, αιτιο­λο­γού­νται από τα λεγό­με­να λάθη που διέ­πρα­ξε η Ρωσι­κή Ομοσπονδία”.

Χθες, Κυρια­κή, ο Αρμέ­νιος πρω­θυ­πουρ­γός Νικόλ Πασι­νιάν επέ­πλη­ξε έμμε­σα τη Μόσχα για τη μη υπο­στή­ρι­ξή της, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας “ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κές” τις σημε­ρι­νές συμ­μα­χί­ες της χώρας του, ιδί­ως με τη Ρωσία.

Ο αζε­ρι­κός στρα­τός πέτυ­χε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα μια γρή­γο­ρη στρα­τιω­τι­κή νίκη απέ­να­ντι στην αυτο­να­κη­ρυ­χθεί­σα Δημο­κρα­τία του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, μια περιο­χή που κατοι­κεί­ται κυρί­ως από Αρμέ­νιους και απο­δό­θη­κε το 1921 στο Αζερ­μπα­τζάν από τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

Του­λά­χι­στον 6.650 άνθρω­ποι είχαν φθά­σει στην Αρμε­νία από το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ μέχρι τις 16:00 ώρα Ελλά­δας, σύμ­φω­να με το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό ΜΜΕ Sputnik Armenia, το οποίο επι­κα­λεί­ται την αρμε­νι­κή κυβέρ­νη­ση, από περί­που 4.850 πέντε ώρες νωρίτερα.

Ο ορει­νός θύλα­κας υπήρ­ξε στο παρελ­θόν θέα­τρο δύο πολέ­μων ανά­με­σα στην Αρμε­νία και το Αζερ­μπαϊ­τζάν: ο πρώ­τος από το 1988 έως το 1994 (30.000 νεκροί) και ο δεύ­τε­ρος το φθι­νό­πω­ρο του 2020 (6.500 νεκροί).

Τόσο οι ΗΠΑ — ΕΕ όσο και η Ρωσία ανα­γνω­ρί­ζουν το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ ως αζέ­ρι­κο έδα­φος και αυτό προ­ω­θούν στις όποιες «ειρη­νευ­τι­κές» συμ­φω­νί­ες. Εξ ου και η δήλω­ση του εκπρο­σώ­που του Κρεμ­λί­νου ότι η στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Μπα­κού στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ είναι θέμα που αφο­ρού­σε τις ενέρ­γειες του Αζερ­μπαϊ­τζάν στο δικό του έδα­φος, ενώ από την άλλη η ΕΕ απέρ­ρι­ψε το ενδε­χό­με­νο να επι­βλη­θούν κυρώ­σεις στο Μπα­κού στο άμε­σο μέλ­λον για την επί­θε­σή του — παρό­τι με δηλώ­σεις της την κατα­δί­κα­σε. Η δε Αρμε­νία ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν έχει στρα­τεύ­μα­τα στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και τόνι­σε ότι δεν συμ­με­τέ­χει στη συμ­φω­νία εκε­χει­ρί­ας και στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ των αυτο­νο­μι­στι­κών αρχών του θύλα­κα και του Αζερμπαϊτζάν.

Να σημειω­θεί ότι στα σύνο­ρα των δύο κρα­τών σημειώ­νο­νταν όλα αυτά τα χρό­νια ένο­πλα επει­σό­δια, ενώ το Αζερ­μπαϊ­τζάν εξέ­φρα­ζε δυσα­ρέ­σκεια για τη μη εφαρ­μο­γή των τρι­με­ρών συμ­φω­νιών, διεκ­δι­κού­σε μετα­ξύ άλλων δρό­μους δια­σύν­δε­σής του με το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ , αλλά και σύν­δε­ση με τον αζέ­ρι­κο θύλα­κα Ναχι­τσε­βάν μέσω αρμε­νι­κού εδά­φους (το Ναχι­τσε­βάν βρί­σκε­ται μετα­ξύ Αρμε­νί­ας, Ιράν και Τουρ­κί­ας). Σε μια κίνη­ση πίε­σης έκλει­σε τον Απρί­λη τον διά­δρο­μο Λατσίν, τον μονα­δι­κό δρό­μο σύν­δε­σης της Αρμε­νί­ας με το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ , σημείο όπου ανα­πτύσ­σο­νται οι ρωσι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνάμεις.

Η Ρωσία όχι μόνο δεν κατα­δί­κα­σε έντο­να την επί­θε­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν αλλά πρω­τα­γω­νι­στεί τόσο στη συμ­φω­νία παρά­δο­σης των Αρμε­νί­ων του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ , όσο και στις εξε­λισ­σό­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για «επα­νέ­ντα­ξη» του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ στο Αζερ­μπαϊ­τζάν και «ενσω­μά­τω­ση» των Αρμε­νί­ων που ζουν εκεί.

Η συμ­φω­νία εκε­χει­ρί­ας, που κατα­λή­χθη­κε με ρωσι­κή δια­με­σο­λά­βη­ση, προ­βλέ­πει αφο­πλι­σμό των μονά­δων στρα­τού του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και απο­χώ­ρη­ση των στρα­τιω­τών της Αρμε­νί­ας, με το Μπα­κού να ισχυ­ρί­ζε­ται ότι θα δώσει αμνη­στία σε όσους παρα­δώ­σουν τα όπλα τους, αν και υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες στρα­τιω­τι­κές μονά­δες του Καρα­μπάχ που λένε ότι θα συνε­χί­σουν την αντίσταση.

Την Παρα­σκευή ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι οι δυνά­μεις των Αρμε­νί­ων αυτο­νο­μι­στών άρχι­σαν να παρα­δί­δουν τον οπλι­σμό τους. Η παρά­δο­ση γίνε­ται υπό τον έλεγ­χο της ρωσι­κής «ειρη­νευ­τι­κής» δύναμης.

Ολο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα ο Αρμέ­νιος πρω­θυ­πουρ­γός είχε οξύ­νει την κρι­τι­κή του απέ­να­ντι στη Μόσχα, κατη­γο­ρού­σε τη ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή ότι δεν «εγγυά­ται την ασφά­λεια» του πλη­θυ­σμού του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και επέ­τρε­ψε το κλεί­σι­μο του δια­δρό­μου του Λατσίν.

Παράλ­λη­λα, η αρμε­νι­κή κυβέρ­νη­ση έκα­νε μια όλο και πιο έντο­νη στρο­φή προς τη «Δύση». Απο­κο­ρύ­φω­μα ήταν οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Πασι­νιάν ότι η Αρμε­νία δεν μπο­ρεί να βασί­ζε­ται πια στη Ρωσία για την «ασφά­λειά της», καθώς η Ρωσία «απο­σύ­ρε­ται στα­δια­κά» από τον Νότιο Καύ­κα­σο λόγω του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ΗΠΑ και Αρμε­νία οργά­νω­σαν κοι­νές στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις στην Αρμε­νία, προ­κα­λώ­ντας «έντο­νη ανη­συ­χία» στη Μόσχα. Η Αρμε­νία είναι «σύμ­μα­χος» με τη Ρωσία στο «αμυ­ντι­κό» σύμ­φω­νο Οργα­νι­σμός Συν­θή­κης για τη Συλ­λο­γι­κή Ασφά­λεια (CSTO) και είχε αρνη­θεί πριν από μήνες να φιλο­ξε­νή­σει κοι­νές ασκή­σεις, ενώ η Ρωσία δια­θέ­τει και στρα­τιω­τι­κή βάση στην Αρμενία.

Σε αυτή, λοι­πόν, τη συγκυ­ρία η Μόσχα «μπή­κε μπρο­στά» στις εξε­λί­ξεις και πλέ­ον μαζί με το Αζερ­μπαϊ­τζάν δεί­χνει να έχει «το πάνω χέρι» στην όποια «διευ­θέ­τη­ση».

Οι ρωσι­κές «ειρη­νευ­τι­κές» δυνά­μεις μεσο­λά­βη­σαν για την εκε­χει­ρία και συμ­με­τέ­χουν στις συνο­μι­λί­ες που ξεκί­νη­σαν την Πέμ­πτη μετα­ξύ του Μπα­κού και των Αρμε­νί­ων του Καρα­μπάχ «για το μέλ­λον του θύλα­κα», όπως τόνι­σε ο Ρώσος Πρό­ε­δρος, Βλ. Πούτιν.

Πού­τιν και Αλί­εφ σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία επι­σή­μα­ναν τη σημα­σία της εφαρ­μο­γής των συμ­φω­νιών κατά­παυ­σης του πυρός για το Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και συζή­τη­σαν «βήμα­τα για τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της κατά­στα­σης». Επι­βε­βαιώ­θη­κε πως το Μπα­κού θα συνερ­γα­στεί με τις ρωσι­κές «ειρη­νευ­τι­κές» δυνά­μεις για θέμα­τα «σεβα­σμού των δικαιω­μά­των και της ασφά­λειας του αρμε­νι­κού πληθυσμού».

Μάλι­στα, συμ­φώ­νη­σαν να εντεί­νουν την τρι­με­ρή δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή δια­δι­κα­σία Αζερ­μπαϊ­τζάν — Ρωσί­ας — Αρμε­νί­ας, για να συντα­χθεί «ειρη­νευ­τι­κή συν­θή­κη» μετα­ξύ Μπα­κού και Γερεβάν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο