Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα λέει πως απέκρουσε σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στο Ντονέτσκ

Η Ρωσία δήλω­σε σήμε­ρα ότι απέ­κρου­σε σφο­δρές ουκρα­νι­κές επι­θέ­σεις στις περιο­χές της Ζαπο­ρί­ζια και του Ντο­νέ­τσκ, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 1.000 Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες και κατα­στρέ­φο­ντας δεκά­δες άρμα­τα μάχης και θωρα­κι­σμέ­να οχήματα.

“Οι ένο­πλες δυνά­μεις της Ουκρα­νί­ας συνέ­χι­σαν τις προ­σπά­θειες διε­ξα­γω­γής επι­θε­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στις κατευ­θύν­σεις του νότιου Ντο­νέ­τσκ και της Ζαπο­ρί­ζια”, ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Άμυ­νας σε μια ανακοίνωση.

Σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας, οι ουκρα­νι­κές δυνά­μεις επι­τέ­θη­καν στις ρωσι­κές γραμ­μές τέσ­σε­ρις φορές με δύο τάγ­μα­τα και με την υπο­στή­ρι­ξη αρμά­των μάχης νότια της Βελί­κα Νοβο­σίλ­κα στο Ντο­νέ­τσκ, αλλά αποκρούστηκαν.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις απέ­κρου­σαν επί­σης δύο επι­θέ­σεις νότια της πόλης Ορί­χιβ στην περιο­χή της Ζαπο­ρί­ζια, ανέ­φε­ρε το υπουργείο.

Η Ρωσία είπε πως η Ουκρα­νία έχα­σε περί­που 1.200 άνδρες, περί­που 40 άρμα­τα μάχης και αρκε­τά αερο­σκά­φη, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός MiG-29 και ενός Su-25 τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες.

Η Ρωσία, που χθες Πέμ­πτη, είχε πει πως η Ουκρα­νία έχα­σε 3.715 άνδρες μέσα σε τρεις ημέ­ρες, δεν έδω­σε στοι­χεία για τις δικές της απώλειες.

Το Reuters δεν μπο­ρεί να επι­βε­βαιώ­σει από ανε­ξάρ­τη­τη πηγή τους απο­λο­γι­σμούς για τις απώ­λειες είτε της μίας είτε της άλλης πλευ­ράς στο πεδίο της μάχης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο