Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μόσχα ξαναβάζει στο «τραπέζι» την «κατάληψη του Κιέβου»

Σε νέες απει­λές για προ­έ­λα­ση των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των στο Κίε­βο, προ­κει­μέ­νου να ανα­γκα­στούν η Ουκρα­νία και η «Δύση» να δια­πραγ­μα­τευ­τούν, προ­χώ­ρη­σε η Μόσχα, λίγες μέρες μετά τις ανα­φο­ρές ότι οι εχθρο­πρα­ξί­ες θα φτά­σουν στα σύνο­ρα της ΕΕ. Οι εν λόγω δηλώ­σεις, ανε­ξάρ­τη­τα από το κατά πόσο συμ­βα­δί­ζουν με τους τρέ­χο­ντες σχε­δια­σμούς επί του πεδί­ου, αντα­να­κλούν την προ­ε­τοι­μα­σία και των δύο στρα­το­πέ­δων για παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρουσης.

Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, Ντμ. Μεντ­βέ­ντεφ, δήλω­σε σε ΜΜΕ ότι η Ρωσία θα μπο­ρού­σε να «φτά­σει στο Κίε­βο», λέγο­ντας ότι αυτό θα μπο­ρού­σε να συμ­βεί αργό­τε­ρα, αν όχι άμεσα.

«Πού να στα­μα­τή­σου­με; Δεν ξέρω… Θα είναι το Κίε­βο; Ναι, πιθα­νό­τα­τα θα πρέ­πει να είναι το Κίε­βο. Αν όχι τώρα, τότε… ίσως σε κάποια άλλη φάση της εξέ­λι­ξης αυτής της σύγκρου­σης», είπε.

Η κατά­λη­ψη του Κιέ­βου με την έννοια της ανα­τρο­πής της «φιλο­δυ­τι­κής» κυβέρ­νη­σης υπό τον Ουκρα­νό πρό­ε­δρο, Β. Ζελέν­σκι, παρα­μέ­νει στό­χος της ρωσι­κής εισβο­λής και μάλι­στα προ­χτές ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, επα­νέ­λα­βε την «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση» ως απα­ραί­τη­το όρο για τη διε­ξα­γω­γή διαπραγματεύσεων.

Ο Μεντ­βέ­ντεφ σχο­λί­α­σε ότι «αυτό το καθε­στώς πρέ­πει να πέσει, πρέ­πει να κατα­στρα­φεί» και τότε «θα πρέ­πει να εμφα­νι­στούν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κοί άνθρω­ποι που έχουν επί­γνω­ση της ευθύ­νης τους για το μέλ­λον του λαού». Σύμ­φω­να με τον ίδιο, το ζήτη­μα δεν είναι ο Ζελέν­σκι, «οι ελίτ που κυριαρ­χούν αυτή τη στιγ­μή στο Κίε­βο πρέ­πει να φύγουν».

Μάλι­στα, συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι το Κίε­βο είναι «μια διε­θνής απει­λή» για τη Ρωσία, επει­δή «αν και είναι μια ρωσι­κή πόλη στις ρίζες της, ελέγ­χε­ται από μια διε­θνή ταξιαρ­χία αντι­πά­λων της Ρωσί­ας με επι­κε­φα­λής τις ΗΠΑ».

Ο Μεντ­βέ­ντεφ ανα­φέρ­θη­κε επί­σης και στη μακρο­χρό­νια ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας, για την οποία προ­ε­τοι­μά­ζο­νται τα δύο στρα­τό­πε­δα, λέγο­ντας ότι ακό­μη και μετά το τέλος του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, η Ρωσία θα συνε­χί­σει να ενι­σχύ­ει τις «αμυ­ντι­κές» της ικα­νό­τη­τες «για να κατα­λά­βουν όλοι ότι τα απο­θέ­μα­τά μας είναι γεμάτα»…

Λίγες μέρες πριν, υψη­λό­βαθ­μος Ρώσος διπλω­μά­της, ο Κ. Γκα­βρί­λοφ, είχε εκτι­μή­σει ότι η «Δύση» θα «ρίξει τους τόνους» και θα δια­πραγ­μα­τευ­τεί όταν «τα ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα θα πλη­σιά­σουν τα σύνο­ρα της Πολω­νί­ας, της Ρου­μα­νί­ας, της Ουγ­γα­ρί­ας, της Σλο­βα­κί­ας κ.ά.».

Αλλά και ο Ρώσος Πρό­ε­δρος, Βλ. Πού­τιν, μετά την κατά­λη­ψη της Αβντι­ίβ­κα, κάλε­σε τις ρωσι­κές δυνά­μεις να αξιο­ποι­ή­σουν τις επι­τυ­χί­ες στο πεδίο της μάχης και οποια­δή­πο­τε περαι­τέ­ρω ενέρ­γεια για νέες κατα­κτή­σεις να προ­ε­τοι­μα­στεί καλά.

Η κατά­λη­ψη της πόλης σημαί­νει ότι η γραμ­μή του μετώ­που απο­μα­κρύ­νε­ται περισ­σό­τε­ρο από την κοντι­νή πόλη Ντο­νέ­τσκ, προ­στα­τεύ­ο­ντάς την και διευ­κο­λύ­νο­ντας τις ρωσι­κές δυνά­μεις να προ­ω­θη­θούν δυτικά.

Κυρώσεις στη Ρωσία και όπλα στην Ουκρανία από ΗΠΑ, Βρετανία και Δανία

Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ θα ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα νέες κυρώ­σεις σε βάρος της Ρωσί­ας, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο πάνω από πεντα­κό­σιες οντό­τη­τες συν­δε­ό­με­νες με «υπο­στη­ρι­κτές της» και «την πολε­μι­κή μηχα­νή της», δήλω­σε χθες Πέμ­πτη εκπρό­σω­πος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

«Θα πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο πακέ­το (σ.σ. κυρώ­σε­ων) από την έναρ­ξη της εισβο­λής στην Ουκρα­νία του Πού­τιν», διευ­κρί­νι­σε η εκπρό­σω­πος, προ­σθέ­το­ντας πως τα μέτρα θα λάβουν τα υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών και Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ.

Από την πλευ­ρά της η Βρε­τα­νία πρό­σθε­σε 50 νέες οντό­τη­τες στη λίστα κυρώ­σε­ων για τη Ρωσία, με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Ντ. Κάμε­ρον, να λέει ότι «οι κυρώ­σεις μας στε­ρούν από τον Πού­τιν τους πόρους που χρειά­ζε­ται απε­γνω­σμέ­να για να χρη­μα­το­δο­τή­σει τον πόλε­μό του».

Το Λον­δί­νο είπε ότι οι στό­χοι των κυρώ­σε­ων είναι άνθρω­ποι και επι­χει­ρή­σεις που προ­μη­θεύ­ουν πυρο­μα­χι­κά, όπως συστή­μα­τα εκτό­ξευ­σης πυραύ­λων, πυραύ­λους και εκρη­κτι­κά. Περι­λαμ­βά­νουν κατα­σκευα­στές όπλων και εργαλειομηχανών.

Η εται­ρεία πτή­σε­ων «224th Flight Unit State Airlines» και ο διευ­θυ­ντής της έχουν στο­χο­ποι­η­θεί μετά από ανα­φο­ρές ότι εμπλέ­κο­νται στη μετα­φο­ρά όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, ενώ στις κυρώ­σεις περι­λαμ­βά­νο­νται και τρεις κινε­ζι­κές εταιρείες.

Παράλ­λη­λα, η Βρε­τα­νία θα στεί­λει 200 ακό­μη αντιαρ­μα­τι­κούς πυραύ­λους στην Ουκρα­νία και θα εκπαι­δεύ­σει επι­πλέ­ον 10.000 Ουκρα­νούς στρα­τιώ­τες, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Άμυ­νας, Γκραντ Σαπς, προ­σθέ­το­ντας πως οι αντιαρ­μα­τι­κοί πύραυ­λοι «Brimstone» είχαν προη­γου­μέ­νως «σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο στο πεδίο της μάχης».

Η Δανία θα δωρί­σει τα πρώ­τα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη F‑16 στην Ουκρα­νία αυτό το καλο­καί­ρι, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Άμυ­νας της σκαν­δι­να­βι­κής χώρας. Το τελι­κό χρο­νο­διά­γραμ­μα θα εξαρ­τη­θεί από το πότε οι Ουκρα­νοί πιλό­τοι θα ολο­κλη­ρώ­σουν την εκπαί­δευ­ση για να πετά­ξουν τα αεροπλάνα.

Έξι Ουκρα­νοί πιλό­τοι παρα­κο­λου­θούν εκπαί­δευ­ση F‑16 στη Δανία. Στα τέλη Αυγού­στου, η Ολλαν­δία ανα­κοί­νω­σε προ­θυ­μία να δωρί­σει 42 αμε­ρι­κα­νι­κής κατα­σκευ­ής αερο­σκά­φη F‑16 στην Ουκρα­νία και η Δανία υπο­σχέ­θη­κε να στεί­λει 19 τέτοια μαχη­τι­κά στο Κίεβο.

Στο μετα­ξύ, το πρα­κτο­ρείο «Ρόι­τερς» μετέ­δω­σε, επι­κα­λού­με­νο «έξι πηγές», ότι το Ιράν έχει προ­μη­θεύ­σει τη Ρωσία με εκα­το­ντά­δες βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους εδά­φους — εδάφους.

Ο εκπρό­σω­πος της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας της Ουκρα­νί­ας δήλω­σε ότι δεν υπάρ­χουν επί­ση­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το αν το Ιράν προ­μη­θεύ­ει τη Ρωσία με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους, «ιδιαί­τε­ρα έναν τέτοιο μεγά­λο αριθμό».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο