Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Μ. Ζαχάροβα “ξαναχτυπάει”! _ προς Ε.Μακρόν: “Να θυμάσαι πώς η γαλλική εισβολή στην Ρωσία το 1812 κατέληξε με την κατάληψη του Παρισιού”!

Μήνυ­μα στην Γαλ­λία και προ­σω­πι­κά στον Μακρόν για το πώς κατέ­λη­ξε η πρώ­τη _και προ­τε­λευ­ταία γαλ­λι­κή εισβο­λή στα ρωσι­κά εδά­φη το 1812 (σσ. η τελευ­ταία το 1919, τελεί­ω­σε με την συντρι­βή του γαλ­λι­κού εκστρα­τευ­τι­κού σώμα­τος, μαζί με το –από τότεπρό­θυ­μο”, ελλη­νι­κό στην Ουκρα­νία) έστει­λε η εκπρό­σω­πος του ρώσι­κου ΥπΕξ Μ. Ζαχά­ρο­βα, προει­δο­ποιώ­ντας εμμέ­σως μέχρι και με νέα προ­έ­λα­ση των ρωσι­κών στρα­τιών στο ίδιο το Παρίσι!

Τι ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ στην ανα­κοί­νω­ση: «Στην δήμαρ­χο του Παρι­σιού, κ. Άνε Ινταλ­γκό, και σε όλο το ρωσο­φο­βι­κό στρώ­μα των σημε­ρι­νών γαλ­λι­κών αρχών, σας ευχό­μα­στε καλή επέ­τειο! Κάπο­τε, οι προ­κά­το­χοί σας (Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της) δεν εκτί­μη­σε την αγά­πη της Ρωσί­ας για την ειρή­νη και την πλή­ρω­σε ακριβά.

Είμα­στε υπέρ της ειρή­νης και της συνερ­γα­σί­ας, αλλά σε ισό­τι­μη βάση. Εκτι­μού­με ιδιαί­τε­ρα τη μονα­δι­κή μας εμπει­ρία αλλη­λε­πί­δρα­σης με τη Γαλ­λία στις καλύ­τε­ρες εκφάν­σεις της, αλλά όποιος τολ­μή­σει να επι­τε­θεί σε εμάς θα έχει την ίδια τύχη με την γαλ­λι­κή εισβο­λή στην Ρωσία το 1812, η οποία έλη­ξε με την εκδί­ω­ξη των εχθρι­κών δυνά­με­ων από τη Ρωσία, και έγι­νε η αρχή του λεγό­με­νου Μεγά­λου Ευρω­παϊ­κού Πολέ­μου του 1812–1815, ένα από τα εντυ­πω­σια­κά επει­σό­δια του οποί­ου ήταν η κατά­λη­ψη του Παρι­σιού από τον Ρωσι­κό Στρα­τό στις 31 Μαρ­τί­ου 1814».

Και συνε­χί­ζει: «Στην εγχώ­ρια ιστο­ριο­γρα­φία, αυτή η εκστρα­τεία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως εκστρα­τεία του ρωσι­κού στρα­τού, κατά την οποία, μαζί με τους στρα­τούς των συμ­μά­χων τότε , Πρω­σία, Αυστρία, Σου­η­δία, Βρε­τα­νία απε­λευ­θέ­ρω­σαν την Γαλ­λία από την κατα­πί­ε­ση του Βονα­πάρ­τη», τονί­ζει η ίδια.

«Η Ρωσία έπαι­ξε ζωτι­κό ρόλο στην απο­τρο­πή εδα­φι­κού ακρω­τη­ρια­σμού των γαλ­λι­κών συνό­ρων και πήρε υπό την προ­στα­σία της γαλ­λι­κές πόλεις, απο­τρέ­πο­ντας τη λεη­λα­σία τους από τα πρω­σι­κά και αυστρια­κά στρα­τεύ­μα­τα (μεγά­λο ρόλο έπαι­ξε και ο Καποδίστριας).

Ο ρωσι­κός στρα­τός, με διά­ταγ­μα του Αλέ­ξαν­δρου Α’ ( μετά από εισή­γη­ση του Κόμη Καπο­δί­στρια), εξα­σφά­λι­σε το απα­ρα­βί­α­στο των συλ­λο­γών του Λού­βρου και άλλων γαλ­λι­κών μου­σεί­ων και ιστο­ρι­κών μνη­μεί­ων», υπεν­θύ­μι­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών. Ο Καπο­δί­στριας που υπέ­γρα­ψε και την Συν­θή­κη των Παρι­σί­ων για λογα­ρια­σμό της Ρωσί­ας τον Νοέμ­βριο του 1815, παί­ζο­ντας ο ίδιος τερά­στιο ρόλο στην νέα Ευρώπη.

Παι­χνί­δια πολέ­μου _Μ.Ζαχάροβα: “Αγο­ρά­στε στην Α.Μπέρμποκ έναν χάρ­τη, ένα βιβλίο ιστο­ρί­ας και τσί­χλες για να λέει λιγό­τε­ρες ανοησίες”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο