Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Νέα Αριστερά κληρονόμησε τα… κενά μνήμης του ΣΥΡΙΖΑ

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες οι εξε­λί­ξεις στην Μέση Ανα­το­λή και ο κίν­δυ­νος κλι­μά­κω­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και με ελλη­νι­κή εμπλο­κή δικαιο­λο­γη­μέ­να προ­κα­λεί συζη­τή­σεις, ανη­συ­χία και προ­βλη­μα­τι­σμό. Και έτσι πρέ­πει για­τί σε αυτές τις στιγ­μές κρί­νο­νται όλοι για όσα λένε αλλά και για όσα δεν λένε… Ένα τέτοιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξη του Πρό­ε­δρου της “Νέας Αριστεράς”-ΣΥΡΙΖΑ 2 Αλ. Χαρί­τση σε τηλε­ο­πτι­κό σταθμό.

Εκεί ο εκπρό­σω­πος του ΣΥΡΙΖΑ 2 σημεί­ω­σε πώς «δια­χρο­νι­κά και από πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές κυβερ­νή­σεις και δια­φο­ρε­τι­κών πολι­τι­κών κατευ­θύν­σε­ων υπήρ­χε μια λογι­κή στο αμυ­ντι­κό δόγ­μα και στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της χώρας ότι η Ελλά­δα είναι παρά­γο­ντας στα­θε­ρό­τη­τας, είναι παρά­γο­ντας ειρή­νης. Πλέ­ον, η Ελλά­δα είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος». Αλή­θεια αυτό έκα­νε η Ελλά­δα στους ΝΑΤΟϊ­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς της Γιου­γκο­σλα­βί­ας το 1999; Την στα­θε­ρό­τη­τα δια­φυ­λάσ­σουν οι στρα­τιω­τι­κές ΝΑΤΟϊ­κές απο­στο­λές όπου συμ­με­τέ­χουν στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στο Κόσ­σο­βο, την Σαου­δι­κή Αρα­βία και μέχρι πρό­σφα­τα στο Αφγα­νι­στάν; “Παρά­γο­ντας στα­θε­ρό­τη­τας” ήταν η Ελλά­δα όταν από εδώ έφευ­γαν τα βομ­βαρ­δι­στι­κά για τη Λιβύη και τη Συρία — και επί ημε­ρών ΣΥΡΙΖΑ;

Η Ελλά­δα είναι όντως μέρος του προ­βλή­μα­τος με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όλων των κομ­μά­των που υλο­ποί­η­σαν — από θέσεις κυβέρ­νη­σης αλλά και από θέσεις αντι­πο­λί­τευ­σης- κατά γράμ­μα τις δεσμεύ­σεις απέ­να­ντι σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ. Αυτό είναι το “κάτι δια­χρο­νι­κό” στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της ΝΑΤΟϊ­κής Ελλά­δας. Δηλα­δή ο κος Χαρί­τσης ως υπουρ­γός της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν άνοι­γαν εκεί­να τα χρό­νια νέες αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις στην χώρα, έκα­νε την χώρα “παρά­γο­ντα ειρή­νης”; Τι περί­με­νε δηλα­δή να έχει η βάση στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης; Κού­νιες, τσου­λή­θρες και τραμπολίνο;

Τα σημε­ρι­νά στε­λέ­χη της Νέας Αρι­στε­ράς ήταν μέλη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που ανα­βάθ­μι­σε περαι­τέ­ρω την στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, ενώ η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ δεν ενερ­γο­ποί­η­σε ποτέ την ομό­φω­νη από­φα­ση της Ελλη­νι­κής Βου­λής για την ανα­γνώ­ρι­ση του Παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, η οποία ψηφί­στη­κε το 2015 και — για σχε­δόν 10 χρό­νια πλέ­ον — αρα­χνιά­ζει στα συρ­τά­ρια των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων. Κι αυτό το ξέχασε;

Ο κος Χαρί­τσης σε άλλο σημείο εμφα­νί­στη­κε έκπλη­κτος με την στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τις δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων της “που κάνουν τους αξιω­μα­τού­χους του ΝΑΤΟ να κοκ­κι­νί­ζουν” (αυτή έλα­χε να είναι και η μία από τις δύο ανα­φο­ρές στο ακρω­νύ­μιο ΝΑΤΟ. Η δεύ­τε­ρη αφο­ρού­σε τις αυξη­μέ­νες δαπά­νες της Ελλά­δας για στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς στα πλαί­σια “του ΝΑΤΟ”…). Μάλι­στα κατέ­κρι­νε την πιο αυξη­μέ­νη συμ­με­το­χή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία στο πλευ­ρό των ΗΠΑ. Εύκο­λα ξεχνά­ει η Νέα Αρι­στε­ρά… Δεν ξέρει ότι οι ευρω­βου­λευ­τές τότε του ΣΥΡΙΖΑ — όταν ήταν όλοι παρέα — έχουν ψηφί­σει μαζί με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σμα που ζητά­ει από τα κρά­τη μέλη της ΕΕ να «αυξή­σουν μαζι­κά τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία», ήδη από τους πρώ­τους μήνες του πολέ­μου; Δεν ξέρει άρα­γε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (πάλι όταν ήταν όλοι παρέα…) με τον πιο επί­ση­μο τρό­πο, όσον αφο­ρά την απο­στο­λή οπλι­σμού από την Ελλά­δα στην Ουκρα­νία έβα­ζε απλά κάποιους αστεί­ους… όρους, όπως το να ενη­με­ρώ­νο­νται τα άλλα κόμ­μα­τα ή το αν υπάρ­χει από­φα­ση του ΝΑΤΟ;

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφερ­νε την ΝΑΤΟϊ­κή συμ­φω­νία των Πρε­σπών – για την οποία περη­φα­νεύ­ο­νται παντού και οι πρώ­ην και οι νυν ΣΥΡΙΖΑ – ουσια­στι­κά συντε­λού­σε, στο όνο­μα της προ­ό­δου μάλι­στα, ένα ακό­μη βήμα της ΝΑΤΟϊ­κής περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας, εξυ­πη­ρε­τού­σε τους σφο­δρούς ρωσο­να­τοϊ­κούς αντα­γω­νι­σμούς για την επιρ­ροή στα Δυτι­κά Βαλκάνια.

Ο εκπρό­σω­πος του ΣΥΡΙΖΑ 2… κατα­κε­ραύ­νω­σε την κούρ­σα εξο­πλι­σμών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει τέτοιους ΝΑΤΟϊ­κούς εξο­πλι­σμούς, και επί ημε­ρών δια­κυ­βέρ­νη­σής του (ανα­βάθ­μι­ση f16) και από θέσεις αντι­πο­λί­τευ­σης (πχ την προ­μή­θεια rafale εν μέσω πανδημίας).Ούτε εμείς, ούτε οι εκπρό­σω­ποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ 2 είμα­στε ουρα­νο­κα­τέ­βα­τοι. Όλοι κρί­νο­νται από το “διά ταύ­τα” και τα στε­λέ­χη της Νέας Αρι­στε­ράς έχουν κρι­θεί από τις πρά­ξεις τους. Είναι γεμά­τα ασφυ­κτι­κά τα πλυ­ντή­ρια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με πολ­λούς σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες αλλά θα βρού­νε κι αυτοί τον χώρο τους. Κι αν ξεχνά­νε κάτι εδώ είμα­στε να τα θυμίζουμε.

Η ανη­συ­χία για τις εξε­λί­ξεις, η οργή για την σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος του Ισρα­ήλ με τις πλά­τες των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να γίνουν τώρα διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας ώστε:

Εδώ και τώρα να επι­στρέ­ψει πίσω η φρε­γά­τα Ύδρα από την Ερυ­θρά Θάλασσα.

Εδώ και τώρα να γυρί­σουν πίσω οι Patriot και τα στε­λέ­χη των Ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται στη Σαου­δι­κή Αραβία.

Να κλεί­σουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους δύο πολέ­μους σε Ουκρα­νία και Μέση Ανατολή.

Να στα­μα­τή­σει η στή­ρι­ξη στο κρά­τος δολο­φό­νο του Ισραήλ!

Πηγή: 902.gr

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο