Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Νέα Δημοκρατία στο πλευρό των φονιάδων του συριακού λαού, χαρακτηρίζει «αναγκαία» την επίθεση!

Από το κόμ­μα που δια­χρο­νι­κά βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των αμε­ρι­κα­νών και ευρω­παί­ων ιμπε­ρια­λι­στών-φονιά­δων και δικαιο­λο­γεί κάθε τους ενέρ­γεια, δε μπο­ρεί κανείς να περι­μέ­νει τίπο­τε άλλο από δηλώ­σεις στή­ρι­ξης των εγκλη­μά­των τους. Αυτό έπρα­ξε και σήμε­ρα η Νέα Δημο­κρα­τία με τη δήλω­ση του τομε­άρ­χη εξω­τε­ρι­κών του κόμ­μα­τος και βου­λευ­τή Β’ Αθη­νών Γιώρ­γου Κου­μου­τσά­κου, ο οποί­ος, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα επι­χει­ρή­μα­τα των κυβερ­νή­σε­ων ΗΠΑ, Βρε­τα­νί­ας και Γαλ­λί­ας, δήλω­σε τα εξής:

«Η κατα­δί­κη κάθε χρή­σης χημι­κών όπλων, πόσω μάλ­λον κατά αμά­χων, είναι απε­ρί­φρα­στη.  Δυστυ­χώς, αυτό που συνέ­βη στην πόλη Ντού­μα, στην Ανα­το­λι­κή Γού­τα, δεν ήταν μεμο­νω­μέ­νο. Δεν ήταν η πρώ­τη φορά που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν τέτοια όπλα στη Συρία. Το γεγο­νός αυτό καθι­στά επι­τα­κτι­κή τη λήψη απο­τρε­πτι­κών μέτρων για την απο­φυ­γή επα­νά­λη­ψης τέτοιων απάν­θρω­πων ενερ­γειών.  Η σημε­ρι­νή περιο­ρι­σμέ­νη και στο­χευ­μέ­νη πυραυ­λι­κή επί­θε­ση σε συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους στη  Συρία κατέ­στη ανα­γκαία μετά την απο­τυ­χία της διπλω­μα­τί­ας στο πλαί­σιο του ΟΗΕ. Όπου τελι­κώς δεν υιο­θε­τή­θη­κε μια συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση, παρά το ότι είχε την υπο­στή­ρι­ξη της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας των κρα­τών-μελών του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας. Τώρα χρειά­ζε­ται να επι­κρα­τή­σει σύνε­ση και αυτο­συ­γκρά­τη­ση από όλες τις πλευ­ρές, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί κλι­μά­κω­ση και γενι­κευ­μέ­νη ανά­φλε­ξη στην περιο­χή. Κάτι που θα είχε απρό­βλε­πτες, μακρο­χρό­νιες και διευ­ρυ­μέ­νες αρνη­τι­κές συνέ­πειες.  Ο ΟΗΕ και η ΕΕ θα πρέ­πει να εμπλα­κούν πιο ενερ­γά και απο­τε­λε­σμα­τι­κά στη δια­χεί­ρι­ση και την απο­κλι­μά­κω­ση της κρί­σης στη Συρία».

Αν μη τι άλλο, η ΝΔ επι­βε­βαιώ­νει για πολ­λο­στή φορά το ρόλο της ως αστι­κό κόμ­μα ταγ­μέ­νο μέχρι τα μπού­νια στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ιμπε­ρια­λι­στών, αμε­ρι­κα­νών και ευρω­παί­ων, συνα­γω­νι­ζό­με­νη επά­ξια τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιός είναι καλύ­τε­ρος μαθη­τής (και εφαρ­μο­στής) των σχε­δί­ων ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο