Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και ο εκλεγείς Γενικός Γραμματέας

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εργα­σί­ες του 21ου Συνε­δρί­ου, με την εκλο­γή της νέας Κεντρι­κής Επι­τρο­πής και της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κού Ελέγχου.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή, στην πρώ­τη της συνε­δρί­α­ση, εξέ­λε­ξε ομό­φω­να Γενι­κό Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ:

1. Αβρα­μό­που­λος Κώστας

2. Αλέ­πης Πέτρος

3. Αμπα­τιέ­λος Νίκος

4. Ανα­στα­σό­που­λος Λουκάς

5. Αρβα­νι­τά­κης Δημήτρης

6. Αρβα­νι­τά­κης Διονύσης

7. Βαγε­νάς Ελισαίος

8. Βασι­λειά­δης Σάββας

9. Βιτά­λης Δημήτρης

10. Γαβα­λά Μαρία

11. Γκιό­κας Γιάννης

12. Γκιώ­νης Θέμης

13. Γόντι­κας Δημήτρης

14. Δάγκα Βιβή

15. Δημά­κης Ευθύμης

16. Δημό­που­λος Βασίλης

17. Δημου­λάς Τηλέμαχος

18. Ιωαν­νί­δης Κυριάκος

19. Καλύ­βας Γιώργος

20. Καπέ­τη Θεανώ

21. Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος

22. Καρα­ντού­σας Μανώλης

23. Κατσώ­της Χρήστος

24. Κλά­δης Διονύσης

25. Κλι­γκό­που­λος Γρηγόρης

26. Κουρ­μού­λης Περικλής

27. Κου­του­μά­νος Νίκος

28. Κου­τσού­μπας Δημήτρης

29. Κρη­τι­κός Γιώργος

30. Λαμπρι­νού Μαρία

31. Λιο­νής Γρηγόρης

32. Λου­κάς Στέφανος

33. Λυμπε­ρί­δης Ζήσης

34. Μακρής Μάκης

35. Μανου­σο­γιαν­νά­κης Γιάννης

36. Μανω­λά­κου Διαμάντω

37. Μαρί­νος Γιώργος

38. Μαρ­κο­μι­χά­λης Πέτρος

39. Μαρού­δας Ρίζος

40. Μαρού­πας Βαγγέλης

41. Μαυ­ρο­κέ­φα­λος Νίκος

42. Μεντρέ­κας Παναγιώτης

43. Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη Ελένη

44. Μπασ­δέ­κης Κώστας

45. Μπά­τσι­κας Κώστας

46. Μπέλ­λου Ελένη

47. Ξεκα­λά­κης Δημήτρης

48. Πανα­γής Γιώργος

49. Πανα­γιω­τα­κο­πού­λου Χριστίνα

50. Παπα­δά­κης Κώστας

51. Παπα­δό­που­λος Δημήτρης

52. Παπα­δό­που­λος Μάκης

53. Παπα­ρή­γα Αλέκα

54. Παπα­σταύ­ρου Κύριλλος

55. Παπα­το­λί­δης Δημήτρης

56. Παρα­σκευάς Κώστας

57. Παρί­σης Σωτήρης

58. Παρ­ρής Φάνης

59. Παφί­λης Θανάσης

60. Πέρ­ρος Γιώργος

61. Πολί­της Παναγιώτης

62. Πρω­τού­λης Γιάννης

63. Ράζου Λουίζα

64. Ραπα­νά­κης Μανώλης

65. Ρεμπά­πης Νίκος

66. Σιδέ­ρης Γιώργος

67. Σκα­λού­μπα­κα Χριστίνα

68. Σκο­λα­ρί­κος Κώστας

69. Σοφια­νός Νίκος

70. Συρί­γος Βάλσαμος

71. Ταβου­λά­ρη Γιώτα

72. Τασιού­λας Γιάννης

73. Τάτσης Γιώργος

74. Τζα­βά­ρας Δημήτρης

75. Τζί­μας Θανάσης

76. Τριά­ντης Νεκτάριος

77. Τσιού­τρας Γιάννης

78. Χαρί­τος Γιώργος

79. Χιώ­νης Θοδωρής

80. Χρη­στί­δης Θανάσης

81. Χρι­στά­νης Νίκος

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου:

1. Κακου­λί­δου Χρύσα

2. Λάπ­πας Νίκος

3. Μητι­κά­ρη Ελένη

4. Ναθα­ναη­λί­δης Τάσος

5. Παπα­γε­ωρ­γό­που­λος Παναγιώτης

6. Πλα­τα­νιά Βαγγελιώ

7. Ραλ­λά­τος Αντώνης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο