Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «νέα» Σουηδία πάει για εκλογές στις 11 Σεπτεμβρίου

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Το αφή­γη­μα της ουδέ­τε­ρης, ανε­ξάρ­τη­της από πολε­μι­κές συμ­μα­χί­ες δεν υπάρ­χει πια. Η Σου­η­δία γίνε­ται μέλος του ΝΑΤΟ μετά από μια μακρο­χρό­νια πορεία ενα­γκα­λι­σμού με απο­στο­λές στην Λιβύη και στο Αφγα­νι­στάν και συμ­με­το­χή σε εκα­το­ντά­δες κοι­νά γυμνάσια.

Το αφή­γη­μα του σεβα­σμού στα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα δεν ισχύ­ει πια μετά την επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία με την Τουρ­κία του Ερντο­γάν να παρα­δώ­σει Τούρ­κους και Κούρ­δους αγω­νι­στές που έχουν άσυ­λο, στους βασα­νι­στές τους. Ήδη έχει συλ­λη­φθεί και κρα­τεί­ται ένας 26άχρονος Κούρ­δος ακτι­βι­στής με την κατη­γο­ρία του «τρο­μο­κρά­τη».

Η κοι­νω­νία με τις μικρό­τε­ρες αντι­θέ­σεις έχει μετα­τρα­πεί σε κοι­νω­νία που η ψαλί­δα μετα­ξύ πλού­σιων και φτω­χών μεγα­λώ­νει με ταχύ­τα­τους ρυθ­μούς, τους μεγα­λύ­τε­ρους στον κόσμο. Το παρα­δέ­χο­νται και οι Σου­η­δοί πολι­τι­κοί τάζο­ντας πως θα τα διορ­θώ­σουν όλα μετά τις εκλογές.

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια μοι­ρά­στη­καν στις επι­χει­ρή­σεις τα 2 χρό­νια της παν­δη­μί­ας για να αντέ­ξουν τον διε­θνή αντα­γω­νι­σμό όταν παράλ­λη­λα οι απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων έφτα­σαν την ανερ­γία σε 9% από 4–5% τα προη­γού­με­να χρό­νια με δυσοί­ω­νες προ­βλέ­ψεις για το μέλ­λον για στα­θε­ρές και μη ευέ­λι­κτες δου­λειές. Η ανερ­γία στους νέους μετα­ξύ 18–25 χρο­νών έχει φτά­σει το 24–25%.

Το 30% των σχο­λεί­ων και το 20% της Υγεί­ας και περί­θαλ­ψης ανή­κει σε ιδιώ­τες που χρη­μα­το­δο­τού­νται από το δημό­σιο και τους Δήμους μέσω της βαριάς φορο­λο­γί­ας. Η σιγου­ριά πως η φορο­λο­γία χρη­μα­το­δο­τεί το κρά­τος πρό­νοιας και δεν γίνε­ται επι­δο­τή­σεις στις επι­χει­ρή­σεις δεν υπάρ­χει πια.

Η έλλει­ψη κατοι­κιών, στα­θε­ρής δου­λειάς, τα υπέ­ρο­γκα ενοί­κια και η ακρί­βεια, 10% πάνω τα τρό­φι­μα από την αρχή του χρό­νου, έχουν ρίξει κατά πολύ το βιο­τι­κό επίπεδο.

Όχι όλων βέβαια μια και 165 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι, τερά­στιες διε­θνείς Σου­η­δι­κές εται­ρί­ες, Έρικ­σον, ΙΚΕΑ, ΗΜ κ.α. βλέ­πουν τα κέρ­δη τους να αυξά­νο­νται ακατάπαυστα.

Τα προ­γνω­στι­κά για τις εκλο­γές φέρ­νουν τα 2 μεγά­λα «μπλοκ» να γρά­φουν ισο­πα­λία. Παρα­δο­σια­κά παρου­σιά­ζο­νται 2 πολι­τι­κά μπλοκ στην Σου­η­δία. Το Μπλε που είναι τα «αστι­κά» κόμ­μα­τα δηλα­δή το Συντη­ρη­τι­κό, το ξενο­φο­βι­κό κόμ­μα των Σου­η­δών Δημο­κρα­τών, οι Φιλε­λεύ­θε­ροι και οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες και το Κόκ­κι­νο που έγι­νε και κοκ­κι­νο­πρά­σι­νο που απο­τε­λεί­ται από τους πάλε ποτέ κρα­ταιούς σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες και συμπλη­ρώ­μα­τα όπως το Αρι­στε­ρό, το Κόμ­μα του περι­βάλ­λο­ντος και τελευ­ταία και το Κέντρο που δεν τα βρί­σκει πια με το μπλε και επί 2 χρό­νια στη­ρί­ζει την κυβέρ­νη­ση των σοσιαλδημοκρατών.

Είτε το Κόκ­κι­νο είτε το Μπλε κυριαρ­χή­σει η αστι­κή τάξη της Σου­η­δί­ας έχει κατο­χυ­ρω­μέ­να τα δικαιώ­μα­τά της.

Μόλις χθες μοι­ρά­στη­καν 25 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ στις εται­ρί­ες παρα­γω­γής ενέρ­γειας για να αντέ­ξουν τον «πόλε­μο του Πού­τιν» όπως δια­κη­ρύσ­σει η κυβέρ­νη­ση μειο­ψη­φί­ας των Σοσιαλδημοκρατών.

Η όλη προ­ε­κλο­γι­κή συζή­τη­ση γίνε­ται για το πόσα ψίχου­λα θα πέσουν για να μοι­ρα­στούν στους φτω­χούς συντα­ξιού­χους, στους άνερ­γους, στις μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες και στην νεο­λαία, για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα και πως σε μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό θα ενι­σχυ­θούν οι επιχειρηματίες.

Για το ΝΑΤΟ η συζή­τη­ση είναι τελειω­μέ­νη μια που συμ­φω­νούν όλοι με υπο­ση­μειώ­σεις κάποιων όπως το Αρι­στε­ρό και του Περι­βάλ­λο­ντος. Για την Ε.Ε συμ­φω­νούν όλοι. Στην απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία συμ­φω­νούν όλοι.

Η προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία γίνε­ται όπως πάντα χωρίς μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις και ομι­λί­ες, με κύκλους συζη­τή­σε­ων στην τηλε­ό­ρα­ση με τηλε­ο­πτι­κά σποτ αλλά και σποτ στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Γίνε­ται μέσα στα πλαί­σια της πολι­τι­κής ορθό­τη­τας με εξαί­ρε­ση τους Σου­η­δούς ξενό­φο­βους που όλο και κάποια αιτία θα βρουν για να ρίξουν όλα τα βάσα­να στους μετα­νά­στες και στους πρόσφυγες.

Το τελευ­ταίο ήταν η πρό­τα­σή τους να μειω­θεί ο αριθ­μός των ομο­φυ­λό­φι­λων που ζητά­νε άσυ­λο στην Σου­η­δία επει­δή διώ­κο­νται στην χώρα τους.

Ακό­μη και στα τρα­πε­ζά­κια που υπάρ­χουν στις πλα­τεί­ες σπά­νια θα μοι­ρά­σουν κάτι. Όποιος θέλει πάει και παίρ­νει υλικό.

 

Μόνο το ΚΚ Σου­η­δί­ας καλεί τον λαό της Σου­η­δί­ας να μην πετά­ξει άσκο­πα την ψήφο του και να στη­ρί­ξει τους κομ­μου­νι­στές με στό­χο τον σοσια­λι­σμό. «O καπι­τα­λι­σμός έχει παί­ξει τον ρόλο του και στην Σου­η­δία. Το μόνο που μπο­ρεί να δώσει είναι περι­κο­πές, κλι­μα­τι­κή κρί­ση και πολέ­μους. Tα παι­διά μας δεν πρέ­πει να πολε­μή­σουν με το ΝΑΤΟ για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγά­λων εται­ριών, να δεί­ξου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους πρό­σφυ­γες, ενά­ντια στην ακρί­βεια, ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή κρί­ση, για στα­θε­ρή και μόνι­μη δου­λειά και αυξη­μέ­νες συντά­ξεις. Μόνο το ΚΚ Σου­η­δί­ας προ­τεί­νει τον σοσια­λι­σμό σαν λύση και θέλει την στή­ρι­ξή σου».

Το ΚΚ αγω­νί­ζε­ται έχο­ντας και τις δυσκο­λί­ες που του βάζει η γρα­φειο­κρα­τία που με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα δεν δέχτη­κε το κανο­νι­κό του όνο­μα παρά μόνο τα αρχι­κά, απορ­ρί­πτει υπο­ψη­φί­ους κ.α.

Μόνο το 30% των 290 δήμων θα βάλει τα ψηφο­δέλ­τια των κομ­μου­νι­στών στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Από τα 7,5 εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­φό­ρους μόνο το 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο από αυτούς θα δουν ψηφο­δέλ­τια του SKP δίπλα στων υπο­λοί­πων. Ο αγώ­νας των Σου­η­δών κομ­μου­νι­στών να φτά­σουν σε όσο περισ­σό­τε­ρα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα παίρ­νει βοή­θειες και από αδερ­φά κόμ­μα­τα με πρώ­το και κύριο το ΚΚΕ που συμ­με­τέ­χει ενεργά.

Το ΚΚ Σου­η­δί­ας έχει στεί­λει ψηφο­δέλ­τια στην πρε­σβεία στην Αθή­να, στα Χανιά, στο Ηρά­κλειο, στην Ρόδο και στην Θεσ­σα­λο­νί­κη για τους Σου­η­δούς υπη­κό­ους. Υπάρ­χει και η πρω­το­τυ­πία πως την περί­πτω­ση που δεν βρε­θούν ψηφο­δέλ­τια μπο­ρεί κανείς να γρά­ψει τα αρχι­κά του κόμ­μα­τος SKP στο λευ­κό και η ψήφος θεω­ρεί­ται έγκυρη.

Όπως και να εξε­λι­χθεί το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων θα συνε­χί­σουν και στην Σου­η­δία που με ταχύ­τη­τα προ­σαρ­μό­ζε­ται σε συν­θή­κες άκρα­του καπι­τα­λι­σμού απο­συ­ναρ­μο­λο­γώ­ντας την παλιό­τε­ρη εικό­να της κοι­νω­νί­ας της ευμά­ρειας και της ισότητας.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο