Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Νατάσσα Μποφίλιου με το «Όμορφο Όνειρο» στη Δραπετσώνα (ΔΩΡΕΑΝ)

Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, ο Θέμης Καρα­μου­ρα­τί­δης και ο Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος επι­λέ­γουν αυτό το καλο­καί­ρι να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν την κύρια συναυ­λία τους στην ευρύ­τε­ρη περι­φέ­ρεια της Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να στον εμβλη­μα­τι­κό Πολυ­χώ­ρο Λιπα­σμά­των στη Δρα­πε­τσώ­να, την Τετάρ­τη 20 Ιού­νη, με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Το «Όμορ­φο Όνει­ρο» είναι μία νέα παρά­στα­ση-πρό­τα­ση που κλεί­νει το μάτι στο «Μπελ Ρεβ», την παρά­στα­ση που εντυ­πω­σί­α­σε κοι­νό και κρι­τι­κούς με την πρω­το­τυ­πία, την τόλ­μη και τη μελω­δι­κό­τη­τά της το χει­μώ­να που μας πέρα­σε και τώρα, ο βασι­κός της πυρή­νας παίρ­νει κάτι από το ελλη­νι­κό καλο­καί­ρι, προ­σαρ­μό­ζε­ται ανα­λό­γως, απο­κτά ένα πιο εξω­στρε­φές και φωτει­νό πρό­σω­πο και φέρ­νει την αγα­πη­μέ­νη ερμη­νεύ­τρια Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου καθώς και τα τρα­γού­δια των Θέμη Καρα­μου­ρα­τί­δη και Γερά­σι­μου Ευαγ­γε­λά­του ακό­μα μια φορά κοντά στους φίλους.

Στην παρά­στα­ση στον Πολυ­χώ­ρο Λιπα­σμά­των συμ­με­τέ­χει ο ερμη­νευ­τής Θοδω­ρής Μαυ­ρο­γιώρ­γης, ήδη γνώ­ρι­μος και αγα­πη­μέ­νος από το «Μπελ Ρεβ», με opening act από τον Dimitri Kopsis.

Μου­σι­κοί:

Θέμης Καρα­μου­ρα­τί­δης: πιάνο

Μανώ­λης Γιαν­νί­κιος: τύμπανα

Άρης Ζέρ­βας: τσέλο

Γιώρ­γος Κάστα­νος: κλα­ρι­νέ­το, τενό­ρο σαξόφωνο

Λάμπης Κου­ντου­ρό­γιαν­νης: ηλε­κτρι­κή και ακου­στι­κή κιθάρα

Νίκος Μέρ­μη­γκας: μπου­ζού­κι, λαού­το, μαντο­λί­νο, λάφτα

Γιώρ­γος Μπουλ­ντής: ηλε­κτρι­κό μπά­σο, κοντρα­μπά­σο, synth bass

Επι­μέ­λεια προ­γράμ­μα­τος: Γερά­σι­μος Ευαγγελάτος

Ενορ­χη­στρώ­σεις: Θέμης Καραμουρατίδης

Βοη­θός ενορ­χη­στρω­τή: Άρης Ζέρβας

Σχε­δια­σμός και εκτέ­λε­ση φωτι­σμών: Περι­κλής Μαθιέλλης

Ηχο­λη­ψία: Γιάν­νης Παξε­βά­νης — Αντώ­νης Ζαχόπουλος

INFO:

Τετάρ­τη 20 Ιουνίου

Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 21:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πολυ­χώ­ρος Λιπα­σμά­των Δραπετσώνας

Πρό­σβα­ση: Από το σταθ­μό ΗΣΑΠ Πει­ραιά, μετε­πι­βί­βα­ση στο τρό­λεϊ γραμ­μή 20 ή στο λεω­φο­ρείο γραμ­μή 859 και απο­βί­βα­ση στη Στά­ση «Δρα­πε­τσώ­να».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο