Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΝΔ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Αριστείδη Αδαμόπουλου μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου

Την κομ­μα­τι­κή ιδιό­τη­τα του Αρι­στεί­δη Αδα­μό­που­λου απο­φά­σι­σε η Νέα Δημο­κρα­τία, έπει­τα από τις καταγ­γε­λί­ες της ολυ­μπιο­νί­κη Σοφί­ας Μπεκατώρου.

Σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση της ίδιας της Ολυ­μπιο­νί­κη στον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα, ο νυν αντι­πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ιστιο­πλοϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΕΙΟ) και Υπεύ­θυ­νος Γρα­φεί­ου Αθλη­τι­σμού, Έφο­ρος Κεντρι­κής Ελλά­δος, Αρι­στεί­δης Αδα­μό­που­λος είναι εκεί­νος που την κακο­ποί­η­σε σεξουα­λι­κά το 1998.

Ο Α. Αδα­μό­που­λος είναι μέλος της ΝΔ και Αντι­πρό­ε­δρος της ΔΗΜ. Τ.Ο. Ραφή­νας ‑Πικερ­μί­ου.

Στην σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του του Γρα­φεί­ου Τύπου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας για την ανα­στο­λή της κομ­μα­τι­κής ιδιό­τη­τας του μέλους της ΔΗΜΤΟ Ραφή­νας κ. Αδα­μό­που­λου, ανα­φέ­ρε­ται: «Από την πρώ­τη στιγ­μή που έγι­ναν οι συγκε­κρι­μέ­νες επώ­νυ­μες καταγ­γε­λί­ες, ο Γραμ­μα­τέ­ας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας κ. Γ. Στερ­γί­ου απο­φά­σι­σε την ανα­στο­λή της κομ­μα­τι­κής ιδιό­τη­τας του κ. Αδα­μό­που­λου και των δικαιω­μά­των που απορ­ρέ­ουν από αυτή».

Κύμα συμπα­ρά­στα­σης στη Σ. Μπε­κα­τώ­ρου μετά την καταγ­γε­λία της για σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση – Δήλω­ση Δ. Κουτσούμπα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο