Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΝΕΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ για πρώτη φορά στο HALF NOTE (18–19/11)

Η ΝΕΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ στο HALF NOTE JAZZ CLUB (Τρι­βω­νια­νού 17, Μετς)

Τετάρ­τη 18 και Πέμ­πτη 19 Νοεμβρίου

Το Half Note υπο­δέ­χε­ται για πρώ­τη φορά τη Νένα Βενε­τσά­νου για δύο μονα­δι­κές βραδιές

Η Νένα Βενε­τσά­νου είναι μία πολύ σημα­ντι­κή καλ­λι­τέ­χνι­δα για το ελλη­νι­κό τρα­γού­δι διό­τι ανα­βάθ­μι­σε την τεχνι­κή ερμη­νεί­ας στο Έντε­χνο ρεπερ­τό­ριο συν­δυά­ζο­ντας υπο­δειγ­μα­τι­κά την κλα­σι­κή με τη λαϊ­κή τεχνι­κή προσ­δί­δο­ντας του νέες δια­στά­σεις και ηχο­χρώ­μα­τα. Με σημα­ντι­κές συνερ­γα­σί­ες στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό προ­βάλ­λει τον Ελλη­νι­κό πολι­τι­σμό, συγ­χρό­νως όμως και τον Γυναι­κείο Λόγο μέσα από πολι­τι­στι­κές και πολι­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (Ασία,Ευρώπη-Βαλκάνια,Αμερική,Αφρική) σε διε­θνή φεστι­βάλ, ερμη­νεύ­ο­ντας όλο το φάσμα του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού από το δημο­τι­κό τρα­γού­δι έως τη σύγ­χρο­νη όπερα.

Ως συν­θέ­της έχει ηχο­γρα­φή­σει το τρί­πτυ­χο: “Πόλεις του Νότου”, “Νέα Γη”, “Καφέ Γκρέ­κο” με θέμα το ταξί­δι ‚τη φυγή ‚τη συνά­ντη­ση. Έχει ηχο­γρα­φή­σει το “Αγή­ρων Ήχος Θεάτρου”,μία σημα­ντι­κή εργα­σία για την γέν­νη­ση και εξέ­λι­ξη του αρχαί­ου δρά­μα­τος που περιέ­χει απο­σπά­σμα­τα από μου­σι­κή της για το θέατρο(Τρωάδες του Ευρι­πί­δη ‑Γράμ­μα στον Ορέ­στη του Ιάκω­βου Καμπα­νελ­λη-Κλυ­ται­μνή­στρα της Μαργκ. Γιούρ­σε­ναρ) με ερμη­νεύ­τρια την ηθο­ποιό Ιωάν­να Γκα­βά­κου. Έχει επί­σης συν­θέ­σει μου­σι­κή στο “η Εύα Κοτα­μα­νί­δου δια­βά­ζει Γιώρ­γο Σαραντάρη”.

Έχει σπου­δαί­ες συνερ­γα­σί­ες στο ενερ­γη­τι­κό της, όπως με: Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Νότη Μαυ­ρου­δή, Αγγε­λι­κή Ιονά­του, Νίκο Κυπουρ­γό, Λένα Πλά­τω­νος, Μαρί­ζα Κωχ, Λιουίς Λιακ, Μισέλ Μοντα­να­ρό, ενώ έχει εκπρο­σω­πή­σει την Ελλά­δα σε διε­θνή Φεστι­βάλ μου­σι­κής και έχει τρα­γου­δή­σει σε πολ­λές ξένες χώρες κερ­δί­ζο­ντας την αναγνώριση.

Η Βενε­τσά­νου έχει συνερ­γα­στεί ως σολίστ με τις ορχή­στρες: Metropol Orchestra Utrecht, National Orchestra Kieve, Ossipof Orchestra Moscou, Oxford Orchestra England, Καμε­ρά­τα Μεγά­ρου Μου­σι­κής, Ορχή­στρα των Χρω­μά­των, Ορχή­στρα της Ελλη­νι­κής Ραδιο­φω­νί­ας, Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών, Σολί­στες της Μόσχας, Ορχή­στρα του 21ου αιώ­να Μόσχας, Ορχή­στρα της Ραδιο­φω­νί­ας της Βουδαπέστης.

HALF NOTE JAZZ CLUB (Τρι­βω­νια­νού 17, Μετς)

Τετάρ­τη 18 και Πέμ­πτη 19 Νοεμβρίου

Ώρα έναρ­ξης: 21.30

Είσο­δος: 15 ευρώ (μπαρ) 20 ευρώ (τρα­πέ­ζι)


Πλη­ρο­φο­ρί­ες – Κρα­τή­σεις — 210 9213310

www.halfnote.gr

www.artinfo.gr

www.viva.gr

http://www.facebook.com/halfnote.gr

https://twitter.com/#!/Half_Note

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο