Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Νορβηγία, το εμβόλιο και οι μυστηριώδεις θάνατοι

Μία σει­ρά από θανα­τη­φό­ρα περι­στα­τι­κά αμέ­σως μετά τον εμβο­λια­σμό κατά της Covid-19 προ­βλη­μα­τί­ζει τους Νορ­βη­γούς. Πρό­κει­ται άρα­γε για σύμ­πτω­ση ή για απρό­βλε­πτες παρε­νέρ­γειες των εμβολιασμών;

Ο Νορ­βη­γι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων επι­βε­βαιώ­νει του­λά­χι­στον 33 θανά­τους ηλι­κιω­μέ­νων, λίγο μετά τον εμβο­λια­σμό τους με το σκεύ­α­σμα της Pfizer/Biontech. Αλλά αυτό δεν σημαί­νει απα­ραί­τη­τα ότι ο εμβο­λια­σμός ήταν η αιτία θανά­του ή συνέ­βα­λε σε αυτόν. Άλλω­στε κάθε εβδο­μά­δα στη Νορ­βη­γία πεθαί­νουν περί­που 300 με 400 άτο­μα σε οίκους ευγη­ρί­ας ή άλλες δομές υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης, ανε­ξάρ­τη­τα από τους εμβο­λια­σμούς. Σε κάθε περί­πτω­ση ο Νορ­βη­γι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων ξεκα­θα­ρί­ζει ότι ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των αρμο­δί­ων αρχών δεν επη­ρε­ά­ζε­ται και οι εμβο­λια­σμοί θα συνε­χι­στούν κανονικά.

Αλλά τότε πώς εξη­γού­νται οι 33 θάνα­τοι που έχουν κατα­γρα­φεί μετά τον εμβο­λια­σμό; Μία εξή­γη­ση μπο­ρεί να είναι αυτή που δίνει ο Σίγκουρντ Χόρ­τε­μο, ιατρός και συνερ­γά­της του Νορ­βη­γι­κού Οργα­νι­σμού Φαρ­μά­κων: Για προ­λη­πτι­κούς λόγους οι υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας στη Νορ­βη­γία έχουν εντο­λή να ανα­φέ­ρουν ακό­μη και τα περι­στα­τι­κά εκεί­να, στα οποία υπάρ­χουν αμφι­βο­λί­ες, εάν πράγ­μα­τι ο θάνα­τος του ηλι­κιω­μέ­νου οφεί­λε­ται σε πιθα­νές παρε­νέρ­γειες του εμβο­λί­ου. Λέει όμως και κάτι άλλο ο Σίγκουρντ Χόρ­τε­μο: “Τα περι­στα­τι­κά αυτά είναι ελά­χι­στα σε σχέ­ση με τον συνο­λι­κό αριθ­μό των θανά­των. Αυτό που δια­πι­στώ­νου­με όμως είναι ότι και μία ήπια, συνή­θης παρε­νέρ­γεια μπο­ρεί να φέρει σε δύσκο­λη θέση έναν άνθρω­πο μεγα­λύ­τε­ρης ηλικίας…”

Προτεραιότητα στους ηλικιωμένους για το εμβόλιο

Από τα 33 περι­στα­τι­κά που προ­βλη­μα­τί­ζουν τις νορ­βη­γι­κές αρχές, τα 13 αφο­ρούν ηλι­κιω­μέ­νους άνω των 80 ετών. Συνο­λι­κά έχουν εμβο­λια­στεί περισ­σό­τε­ροι από 50.000 άνθρω­ποι, μέχρι στιγ­μής. Η στρα­τη­γι­κή εμβο­λια­σμού στη Νορ­βη­γία επι­βάλ­λει να δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα στους ηλι­κιω­μέ­νους και ασθε­νείς που δια­μέ­νουν σε γηρο­κο­μεία και άλλες δομές περί­θαλ­ψης. Το συνο­λι­κό ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας δεν ξεπερ­νά το 0,1%.

Σε μία προ­σπά­θεια να καθη­συ­χά­σει τον κόσμο ο Νορ­βη­γι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων παίρ­νει θέση και στο ενη­με­ρω­τι­κό πόρ­ταλ Faktisk.no, στο οποίο συμπράτ­τουν η δημό­σια ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση της Νορ­βη­γί­ας NRK και ιδιω­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Εκεί επι­ση­μαί­νει ότι “δεν μπο­ρεί απα­ραί­τη­τα να δια­πι­στω­θεί μία άμε­ση σχέ­ση ανά­με­σα στους εμβο­λια­σμούς και στους θανά­τους”, ωστό­σο πολ­λοί ανα­γνώ­στες και ιδιαί­τε­ρα οι αρνη­τές των εμβο­λια­σμών δίνουν αυτή την ερμη­νεία, η οποία συνε­χώς ανα­πα­ρά­γε­ται από τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Μεμο­νω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες και στοι­χεία αφαι­ρού­νται από τα συμ­φρα­ζό­με­να στα οποία έχουν ανα­κοι­νω­θεί, προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξουν λαν­θα­σμέ­νες ανα­κοι­νώ­σεις. Σε κάθε περί­πτω­ση, ανα­φέ­ρει ο Νορ­βη­γι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων, δεν υπάρ­χει λόγος να εκδο­θεί κάποια προει­δο­ποί­η­ση ή συμ­βου­λή απο­φυ­γής του εμβολιασμού.

Χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη Νορβηγία

Στο μετα­ξύ, καθώς προ­χω­ρούν οι εμβο­λια­σμοί, τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα αρχί­ζουν να χαλα­ρώ­νουν στη Νορ­βη­γία. Όπως ανα­κοί­νω­σε η πρω­θυ­πουρ­γός Έμα Σόλ­μπεργκ, θα επι­τρέ­πο­νται και πάλι οι επι­σκέ­ψεις σε σπί­τια, άλλα όχι για περισ­σό­τε­ρα από πέντε άτο­μα. Επί­σης θα ανοί­ξουν τα εστια­τό­ρια, αλλά χωρίς να σερ­βί­ρουν αλκο­όλ. Κλει­στά παρα­μέ­νουν τα μπαρ. Σε ισχύ παρα­μέ­νει και η σύστα­ση να απο­φεύ­γο­νται οι “μη απα­ραί­τη­τες” μετακινήσεις.

Πώς αντι­με­τω­πί­ζο­νται τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε ένα προ­πύρ­γιο της νυχτε­ρι­νής δια­σκέ­δα­σης, όπως το Τρούμ­σε, μία πόλη 75.000 κατοί­κων που θεω­ρεί­ται “πύλη” για την Αρκτι­κή και προ­σελ­κύ­ει επι­σκέ­πτες από όλον τον κόσμο; “Έχου­με κου­ρα­στεί, όλοι έχουν κου­ρα­στεί, ελπί­ζου­με σύντο­μα να μας επι­τρα­πεί να σερ­βί­ρου­με αλκο­όλ”, λέει ο Άντριου Κρί­στο­φερ Άρν­φιν­σεν, ιδιο­κτή­της μπαρ στην πόλη. Ένας περα­στι­κός λέει ότι “θα μπο­ρού­σα­με να ξανα­νοί­ξου­με σιγά σιγά. Υπάρ­χουν ελά­χι­στα κρού­σμα­τα στην πόλη…”

Πηγή: Deutsche Welle

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο