Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΟΓΕ για τη απαράδεκτη και εξωφρενική πρόταση της εισαγγελέα για αθώωση του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου

Την απα­ρά­δε­κτη και εξω­φρε­νι­κή πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα της έδρας στην υπό­θε­ση της 12χρονης στον Κολω­νό που πρό­τει­νε αθώ­ω­ση του Ηλία Μίχου για τα κακουρ­γή­μα­τα του βια­σμού και της μαστρο­πεί­ας καταγ­γέλ­λει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδας.

«Δυνα­μώ­νου­με την πάλη ενά­ντια στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης που γεν­νά και τρέ­φει τους δρά­στες-τέρα­τα» τονί­ζει και καλεί τις γυναί­κες την Παρα­σκευή 15 Μάρ­τη σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις 8.30 π.μ. έξω από το Εφε­τείο, στην οδό Λου­κά­ρε­ως, όπου συνε­χί­ζε­ται η δίκη.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΟΓΕ σημειώνει:

«Μας γεμί­ζει οργή και αγα­νά­κτη­ση η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση που από τη μία αθω­ώ­νει και υπο­θάλ­πει τους δρά­στες – τέρα­τα βια­στές και μαστρο­πούς και από την άλλη επί της ουσί­ας ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ένα ανή­λι­κο 12χρονο κορί­τσι εκδι­δό­ταν με τη θέλη­σή του

Είναι προ­κλη­τι­κή η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα που στο­χο­ποιεί την ανή­λι­κη και ξεπλέ­νει τους βια­στές και τους παι­δε­ρα­στές όπως και την εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση. Η πρό­τα­ση αυτή είναι ντρο­πια­στι­κή και προ­σβάλ­λει όλες τις γυναί­κες του μόχθου

Απο­δει­κνύ­ε­ται για μία ακό­μα φορά ότι από μόνη της η συμ­με­το­χή γυναι­κών είτε στη σύν­θε­ση ενός δικα­στη­ρί­ου είτε ενός κρα­τι­κού οργά­νου δεν απο­τε­λεί τεκ­μή­ριο “προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας”, όπως προ­βάλ­λει Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και κυβερνήσεις

Δεν ανε­χό­μα­στε την μπό­χα του βούρ­κου τους που γεν­νά η βία της εκμε­ταλ­λευ­τι­κής κοι­νω­νί­ας και τρέ­φουν όλοι οι μηχα­νι­σμοί και οι θεσμοί που τη στη­ρί­ζουν. Πρό­κει­ται για το βούρ­κο μιας πολι­τι­κής που αφή­νει ανυ­πε­ρά­σπι­στα τα παι­διά με παντε­λή έλλει­ψη φρο­ντί­δας και πρό­νοιας με ευθύ­νη του κρά­τους, ενώ την ίδια στιγ­μή ρίχνει νερό στο μύλο της βίας των εκμε­ταλ­λευ­τών μας.

Απαι­τού­με την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του βια­στή και μαστρο­πού Μίχου και όλων των υπό­λοι­πων δρα­στών από τη δικαιοσύνη!

Απέ­να­ντι στη δυσω­δία, η μόνη ανά­σα βρί­σκε­ται στην συλ­λο­γι­κή δρά­ση, στην αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση και αλλη­λεγ­γύη, υψώ­νο­ντας “ασπί­δα προ­στα­σί­ας”, για να μπο­ρεί κάθε παι­δί, κάθε γυναί­κα, να ζει μια ζωή αξιο­πρε­πή, απαλ­λαγ­μέ­νη από κάθε μορ­φής βία εκμε­τάλ­λευ­ση και καταπίεση».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο