Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει οριστικά την αποφυλάκιση Κορκονέα

Το ΣΤ’ Ποι­νι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου με βού­λευ­μά του, κατά πλειο­ψη­φία (3–2), έκα­νε δεκτή την αναί­ρε­ση που είχε ασκή­σει ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λης Πλιώ­τας κατά της από­φα­σης του Μει­κτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου Λαμί­ας, με την οποία ανα­γνω­ρί­σθη­κε στον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα η συν­δρο­μή του ελα­φρυ­ντι­κού του «προ­τέ­ρου σύν­νο­μου βίου» για το θάνα­το του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρηγορόπουλου.

Κατά συνέ­πεια η υπό­θε­ση λόγω της ορια­κής πλειο­ψη­φί­ας, παρα­πέμ­φθη­κε από το ΣΤ’ Τμή­μα στην Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου η οποία θα έχει τον τελι­κό λόγο για την τύχη του Επα­μει­νών­δα Κορκονέα.

Ειδι­κό­τε­ρα, το ΣΤ’ Ποι­νι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου έκρι­νε κατά πλειο­ψη­φία 3–2 ότι πρέ­πει να γίνει δεκτή η αναί­ρε­ση του κ. Πλιώ­τα, καθώς δεν ήταν εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη η αιτιο­λο­γία της από­φα­σης του Μει­κτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου Λαμί­ας ως προς την συν­δρο­μή του ελα­φρυ­ντι­κού του «προ­τέ­ρου σύν­νο­μου βίου».

Όπως είχε υπο­στη­ρί­ξει ο κ. Πλιώ­τας, το Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο Λαμί­ας δεν έλα­βε υπό­ψη του «περι­στα­τι­κά που υπο­δη­λώ­νουν ερρι­ζω­μέ­νη θρα­σύ­τη­τα και έλλει­ψη σεβα­σμού σε έννο­μα αγα­θά και δικαιώ­μα­τα της τιμής και της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας των τρί­των», τα οποία συνέ­βη­σαν πριν τη δολοφονία.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, τρία μέλη του ΣΤ’ Ποι­νι­κού Τμή­μα­τος συντά­χθη­καν υπέρ της αναί­ρε­σης του κ. Πλιώ­τα και δυο μέλη είχαν αντί­θε­τη άπο­ψη, κρί­νο­ντας ότι το Εφε­τείο ερμή­νευ­σε σωστά την πρό­βλε­ψη για την συν­δρο­μή του ελα­φρυ­ντι­κού του «προ­τέ­ρου σύν­νο­μου βίου».

Όπως είναι γνω­στό το Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο Λαμί­ας ανα­γνώ­ρι­σε στον Επ. Κορ­κο­νέα το ελα­φρυ­ντι­κό του «προ­τέ­ρου σύν­νο­μου βίου» και του επι­βλή­θη­κε η ποι­νή της κάθειρ­ξης 13 ετών για την δολο­φο­νία του 15χρονου, με απο­τέ­λε­σμα να έχει αποφυλακιστεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο