Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ ξεπλένει την Χούντα ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου

Ένα άθλιο, χρυ­σαυ­γί­τι­κης έμπνευ­σης, βίντεο που δια­στρε­βλώ­νει την Ιστο­ρία και προ­σβάλ­λει τη μνή­μη των νεκρών της εξέ­γερ­σης του 1973 κυκλο­φό­ρη­σε ανή­με­ρα της 49ης επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου από τη γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα «Ομά­δα Αλή­θειας», προ­πα­γαν­δι­στι­κό δια­δι­κτυα­κό όργα­νο της ΝΔ. Το βίντεο, διάρ­κειας οκτώ λεπτών, τιτλο­φο­ρεί­ται… «Η αλή­θεια για το Πολυ­τε­χνείο» και έχει ανέ­βει στο YouTube από το φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κό κανά­λι ονό­μα­τι «EDITOR». 

Όπως ανα­φέ­ρει σε κεί­με­νο του στο news247.gr ο Γ. Αλμπά­νης, «ακο­λου­θώ­ντας τα διδάγ­μα­τα του Γκέ­μπελς, το βίντεο είναι το ακρι­βώς αντί­θε­το από αυτό που λέει ο τίτλος του. Πρό­κει­ται για μια αναί­σχυ­ντη προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας, μια ντρο­πια­στι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή των ακρο­δε­ξιών φλη­να­φη­μά­των που ξεπλέ­νει τη χού­ντα και προ­σβάλ­λει τη μνή­μη όσων θυσιά­στη­καν στον ωραίο αγώνα».

Το άρθρο συνε­χί­ζει με τα βασι­κά σημεία της αθλιό­τη­τας της «Ομά­δας Αλήθειας»:

— Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του βίντεο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στην «καπη­λεία του Πολυ­τε­χνεί­ου από την Αρι­στε­ρά». Δηλα­δή η δήθεν καπη­λεία κρί­νε­ται πιο σημα­ντι­κή στη νεο­δη­μο­κρα­τι­κή αφή­γη­ση από την ίδια την εξέ­γερ­ση και τη σφα­γή των αγωνιστών/τριών. Είναι προ­φα­νής η ηθι­κή αθλιό­τη­τα αυτής της προ­σέγ­γι­σης. Έχει όμως ιδιαί­τε­ρη σημα­σία ότι η μετα­τρο­πή της ιστο­ρί­ας του Πολυ­τε­χνεί­ου σε μια ιστο­ρία «αρι­στε­ρής καπη­λεί­ας» είναι βγαλ­μέ­νη από τον πυρή­να του ακρο­δε­ξιού μετα­πο­λι­τευ­τι­κού λόγου.

— Στο βίντεο δεν ανα­φέ­ρε­ται ότι την κυβέρ­νη­ση Μαρ­κε­ζί­νη τη διό­ρι­σε η χού­ντα και απο­τε­λού­σε μαριο­νέ­τα της.

— Στο βίντεο ακού­με ότι «οι φοι­τη­τές απο­φά­σι­σαν να δια­νυ­κτε­ρεύ­σουν στο χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου». Προ­κα­λεί γέλιο το ότι μιλά­νε για «δια­νυ­κτέ­ρευ­ση» (σε ξενο­δο­χείο ίσως;), προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η επά­ρα­τος λέξη «κατά­λη­ψη».

— Στο βίντεο ακού­με ότι οι φοι­τη­τές δεν φρό­ντι­σαν να υπάρ­χει έλεγ­χος για το ποιος μπαί­νει στο Πολυ­τε­χνείο, καθώς και ότι ο χώρος έγι­νε στί­βος πολι­τι­κών αντι­θέ­σε­ων. Αυτή η προ­σπά­θεια ενο­χο­ποί­η­σης των φοι­τη­τών μοιά­ζει βγαλ­μέ­νη από την προ­πα­γαν­δι­στι­κή «συνέ­ντευ­ξη» του Μαστο­ρά­κη στο ΚΕΒΟΠ του Χαϊ­δα­ρί­ου αμέ­σως μετά το Πολυτεχνείο.

— Στο βίντεο ακού­με ότι τα σπου­δα­στι­κά αιτή­μα­τα μετα­τρέ­πο­νται σε πολι­τι­κά, το οποίο πέραν του ότι είναι ο πιο γελοί­ος τρό­πος για να περι­γρά­ψεις το πώς μια φοι­τη­τι­κή δια­μαρ­τυ­ρία μετα­τρέ­πε­ται σε αντι­δι­κτα­το­ρι­κή εξέ­γερ­ση, έχει δημα­γω­γι­κό χαρα­κτή­ρα, αφού απο­τε­λεί μέρος της αφή­γη­σης περί καπη­λεί­ας και χει­ρα­γώ­γη­σης της εξέγερσης.

— Στο βίντεο ακού­με για πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι εντός του κτι­ρί­ου μετα­φέ­ρο­νταν όπλα που φόβι­σαν τη χού­ντα, πράγ­μα που αντι­κει­με­νι­κά απο­τε­λεί προ­σπά­θεια δικαιο­λό­γη­σης της στά­σης των χουντικών.

— Στο βίντεο ακού­με για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση των Λαλιώ­τη και Στα­μέλ­λου με το στρα­τό, χωρίς να ανα­φέ­ρε­ται ότι η δια­πραγ­μά­τευ­ση κατέ­λη­ξε σε αδιέ­ξο­δο ‑για να υπο­νο­εί­ται ότι μπο­ρεί να υπήρ­ξε και συμφωνία.

Στο βίντεο γίνε­ται συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια να ξεπλυ­θούν οι χου­ντι­κοί στρα­τιω­τι­κοί οι οποί­οι, όπως ακού­με, προει­δο­ποί­η­σαν τους φοι­τη­τές να απο­μα­κρυν­θούν πριν μπει το τανκς. Ακού­με επί­σης ότι οι φαντά­ροι έκα­ναν διά­δρο­μο για να προ­στα­τεύ­σουν την έξο­δο των φοι­τη­τών. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στη δίκη του Πολυ­τε­χνεί­ου πέρα από τους Ιωαν­νί­δη, Παπα­δό­πο­λου και Ντερ­τι­λή, κατα­δι­κά­στη­καν άλλοι 4 ανώ­τε­ροι αξιω­μα­τι­κοί τους στρα­τού ‑προ­φα­νώς χωρίς λόγο, κατά την Ομά­δα Αλή­θειας. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβαια είναι ότι η σφα­γή έγι­νε από κοι­νού από το στρα­τό, την αστυ­νο­μία και τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες του καθεστώτος.

Το χει­ρό­τε­ρο όμως σημείο του βίντεο της Ομά­δας Αλή­θειας είναι η ανα­φο­ρά ότι δεν υπήρ­ξαν νεκροί μέσα στο χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου, αλλά έξω από αυτόν. Εύλο­γα θα μπο­ρού­σε κανείς να ανα­ρω­τη­θεί τι σημα­σία έχει το πού ακρι­βώς δολο­φο­νή­θη­καν οι εξε­γερ­μέ­νοι. Η χωρο­τα­ξία του θανά­του έχει σημα­σία μόνο αν θέλεις να ανα­πα­ρα­γά­γεις καλυμ­μέ­να το γκε­μπε­λί­στι­κο ψέμα περί μύθου του Πολυ­τε­χνεί­ου. Αυτό είναι ένα τρικ που επι­νό­η­σε ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης στα χρό­νια του ΛΑΟΣ. Λες λοι­πόν ότι δεν υπήρ­χαν νεκροί μέσα στο Πολυ­τε­χνείο (οπό­τε μύθος η υπό­θε­ση) και προ­σθέ­τεις ότι οι νεκροί ήταν απ’ έξω, για να μη σε κατη­γο­ρή­σουν ότι δεν είσαι δημο­κρά­της και φας και καμιά μήνυ­ση. Αυτό που μένει όμως είναι η αμφι­σβή­τη­ση των νεκρών του Πολυτεχνείου.

Ο κίν­δυ­νος

Τις αθλιό­τη­τες του βίντεο της Ομά­δας Αλή­θειας, τις ακού­γα­με τα τελευ­ταία 49 χρό­νια μόνο από τους ακρο­δε­ξιούς και τους χου­ντι­κούς. Το ότι τις υιο­θε­τεί πια το κυβερ­νών κόμ­μα απο­τε­λεί άγος για την ελλη­νι­κή Δεξιά και δεί­χνει σε τι επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια οδη­γεί η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη την Τρί­τη Ελλη­νι­κή Δημοκρατία».

Με δεδομένα τα παραπάνω, θέτουμε — ρητορικά — το ερώτημα: Συμφωνεί ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με το εμετικό «ξέπλυμα» της Χούντας από τη νεοδημοκρατική «Ομάδα Αλήθειας»;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο