Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η οργή να γίνει αλληλεγγύη και αγώνας για ζωή — διεκδίκηση απέναντι στην εγκληματική πολιτική! Ανακοίνωση Λα.Συ. Αττικής για την Πολιτική Προστασία

Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες στην περιο­χή της Θεσ­σα­λί­ας και τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά μας στις οικο­γέ­νειες και τους οικεί­ους των νεκρών συναν­θρώ­πων μας.

 • Τώρα είναι η ώρα να πολ­λα­πλα­σια­στεί η γνή­σια λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη στους συναν­θρώ­πους μας που είδαν να χάνε­ται το βιος τους, τα σπί­τια τους, οι καλ­λιέρ­γειες και οι σοδειές, τα ζώα τους, οι περιου­σί­ες τους.
 • Εδώ και τώρα να κινη­το­ποι­η­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέσα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, για να εξα­σφα­λι­στούν η στέ­γα­ση, τα φάρ­μα­κα, η ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, η προ­μή­θεια με τρό­φι­μα και νερό, η προ­στα­σία όλων των πλη­γέ­ντων και του εισο­δή­μα­τός τους, η απο­ζη­μί­ω­ση 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Δεν υπάρ­χει καμιά δικαιο­λο­γία για τις συνε­χό­με­νες τρα­γω­δί­ες που ζει ο λαός μας. Για τις πλημ­μύ­ρες, τις φωτιές, τα Τέμπη, τα εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα, για την απα­ξί­ω­ση της ανθρώ­πι­νης ζωής.

Η Αττική εκπέμπει SOS
για την αντιπλημμυρική προστασία
του λαού της

Μετά τις πυρ­κα­γιές του καλο­και­ριού, όπου απο­κα­λύ­φθη­κε σε όλο της το μεγα­λείο η επι­λε­κτι­κή «γύμνια» του κρα­τι­κού μηχανισμού
…βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά σε ένα νέο προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα, αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα προστασίας.

Ορι­σμέ­να στοι­χεία είναι απο­κα­λυ­πτι­κά και κρού­ουν τον κώδω­να του κινδύνου:

🆘⚠️ Ο ΚΗΦΙΣΟΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Ενώ παρο­χε­τεύ­ει το 70% των υδά­των της Αττι­κής, δεν έχει ελεγ­χθεί — συντη­ρη­θεί — καθα­ρι­στεί και ανα­βαθ­μι­στεί εδώ και 20 χρό­νια, με αποτέλεσμα:

 • Την εμφά­νι­ση φαι­νο­μέ­νων διά­βρω­σης και κιν­δύ­νων για τη στα­τι­κό­τη­τα της κατα­σκευ­ής του.
 • Τη συσ­σώ­ρευ­ση φερ­τών υλι­κών που έχουν γεμί­σει την υπό­γεια κοί­τη του.
 • Τη μετα­τρο­πή τμη­μά­των του σε υπο­νό­μους, οχε­τούς και χωμα­τε­ρές, μια απει­λή για τη δημό­σια υγεία και το περιβάλλον.

Με αυτά τα προ­βλή­μα­τα κανείς δεν μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί ότι σε μια έντο­νη βρο­χό­πτω­ση διαρ­κεί­ας, ο Κηφι­σός θα αντέ­ξει. Ούτε και να υπο­λο­γί­σει τις συνέ­πειες στις πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νες γει­το­νιές που τον περι­βάλ­λουν σε όλο του το μήκος από μια ενδε­χό­με­νη κατάρ­ρευ­ση τμή­μα­τός του, λόγω προ­βλη­μά­των διά­βρω­σης και στα­τι­κό­τη­τας των πλευ­ρι­κών τοι­χί­ων και του οδι­κού άξο­να που μπο­ρεί να εμφα­νι­στούν, από ένα πλή­ρες φρα­κά­ρι­σμα της υπό­γειας κοί­της του.

ΚΡΙΣΙΜΑ ⛔  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ…

 • Δυτι­κή Αθή­να: Αντι­πλημ­μυ­ρι­κή Μελέ­τη, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 4.469.289,93 ευρώ.
  Η σύμ­βα­ση υπο­γρά­φη­κε στις 10/9/2018 και έκτο­τε αγνοείται.
 • Πει­ραιάς: Στους δήμους Νίκαιας — Ρέντη και Κορυ­δαλ­λού προ­βλέ­πε­ται κατα­σκευή δικτύ­ου όμβριων προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 18.600.000 ευρώ.
  Δημο­πρα­τή­θη­κε το 2020 αλλά από τότε αγνοείται.
 • Νότιος Τομέ­ας: Ρέμα Κόρ­μπι στη Βάρη, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 20.249.000 ευρώ.
  Η σύμ­βα­ση δια­λύ­θη­κε το 2021, έχο­ντας εκτε­λε­στεί μόλις το 9% του έργου.
 • Βόρειος Τομέ­ας: Ρέμα Σαπ­φούς, δεν δημο­πρα­τή­θη­κε ποτέ, ενώ ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του αυξά­νει διαρ­κώς, έχο­ντας εκτι­να­χθεί από τα 10 εκατ. στα 24 εκατ. ευρώ.
 • Δυτι­κή Αττική:
  • Μάν­δρα: Για τα δύο ρέμα­τα «Σού­ρες» και «Αγία Αικα­τε­ρί­νη», που η υπερ­χεί­λι­σή τους κόστι­σε τη ζωή σε 24 συναν­θρώ­πους μας και έπνι­ξε μια ολό­κλη­ρη πόλη στη λάσπη, η μελέ­τη περι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων για τη διευ­θέ­τη­σή τους συζη­τή­θη­κε στις 5/7/2023, πριν λίγες βδομάδες!!
  • Κινέτ­τα: Για τη σύντα­ξη Μελε­τών για τα ρέμα­τα, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 4.000.000 ευρώ, η σύμ­βα­ση υπο­γρά­φη­κε στις 7/8/2020, με δια­δι­κα­σία κατε­πεί­γο­ντος λόγω της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας των ρεμά­των και των πλημ­μυ­ρών του 2019 στην περιο­χή. Έκτο­τε η Μελέ­τη δεν έχει ακό­μη ολοκληρωθεί…
  • Γερά­νεια Ορη και Βίλια Οινόη: Μετά τις πυρ­κα­γιές του 2021 και τις πλημ­μύ­ρες του ίδιου έτους, τον Νοέμ­βριο 2021 η Περι­φέ­ρεια ανέ­θε­σε σε εργο­λά­βο τον καθα­ρι­σμό των ρεμά­των, με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 8 εκατ. ευρώ. Σχε­δόν δύο χρό­νια μετά δεν έχει γίνει τίποτα.
 • Ανα­το­λι­κή Αττι­κή: Η Περι­φέ­ρεια έδω­σε νέα παρά­τα­ση στον δια­γω­νι­σμό για τον καθα­ρι­σμό ρεμά­των από εργο­λά­βους, προ­ϋ­πο­λο­γί­ζο­ντας 7 εκατ. ευρώ… Ο δια­γω­νι­σμός θα ολο­κλη­ρω­θεί τον Νοέμ­βρη του 2023…

🕷️  Για την επιλεκτική _εγκληματική
«ανικανότητά» τους υπάρχει αιτία!

Είναι η πολιτική σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας
με βάση το «κόστος — όφελος», όπου ως κόστος
λογίζονται οι ανάγκες του λαού και ως όφελος τα κέρδη των λίγων.
_             Γι’ αυτό και:

 • Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, αν και δια­χει­ρί­ζε­ται δισ. ευρώ, ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της εδώ και πολ­λά χρό­νια δεν ξεπερ­νά το 3% για την αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία, μαζί με τα έργα για τα απο­χε­τευ­τι­κά ομβρί­ων που τα βαφτί­ζουν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά! Ετσι «εξοι­κο­νο­μού­νται» χρή­μα­τα για να υλο­ποιεί­ται η χρη­μα­το­δό­τη­ση έργων που εξυ­πη­ρε­τούν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Μάλι­στα, για 117 αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα στην Αττι­κή, που είναι τα ελά­χι­στα για μια στοι­χειώ­δη θωρά­κι­ση, έχουν προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί πάνω από 400 εκατ. ευρώ, ενώ το 2023 δια­τί­θε­νται 9 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον ρυθ­μό, ακό­μα και τα έργα που έχουν προ­ϋ­πο­λο­γι­στεί θα ολο­κλη­ρω­θούν σε 44 χρόνια!
 • Δεν υπάρ­χει ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, ενώ οι όποιες ελά­χι­στες παρεμ­βά­σεις γίνο­νται έχουν τοπι­κό και απο­σπα­σμα­τι­κό χαρα­κτή­ρα, με απο­τέ­λε­σμα πολ­λές φορές να μετα­φέ­ρε­ται το πρό­βλη­μα, οξύ­τε­ρο σε άλλες γει­το­νιές. Ακό­μα και τα ελά­χι­στα που δαπα­νώ­νται για την προ­στα­σία μας, πολ­λές φορές στρα­πα­τσά­ρο­νται λόγω του αντα­γω­νι­σμού των μεγα­λο­ερ­γο­λά­βων, με τερά­στιες καθυ­στε­ρή­σεις, κακο­τε­χνί­ες, υπερ­τι­μο­λο­γή­σεις και σπατάλη.
 • Υπο­χρη­μα­το­δο­τού­νται και υπο­βαθ­μί­ζο­νται βασι­κές υπη­ρε­σί­ες της Περι­φέ­ρειας, υπο­στε­λε­χώ­νο­νται και μένουν χωρίς μέσα και υπο­δο­μές. Γι’ αυτό από το 2011 έχουν συντα­ξιο­δο­τη­θεί 1.715 εργα­ζό­με­νοι της Περι­φέ­ρειας όλων των ειδι­κο­τή­των και έχει προ­κη­ρυ­χθεί δια­γω­νι­σμός για μόλις 106 θέσεις.

Είναι η ώρα να συγκρου­στού­με με το εχθρι­κό αντι­λαϊ­κό κρά­τος, την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή τού «πάμε και όπου βγει».

Υψώ­νου­με «τεί­χος προ­στα­σί­ας» απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της ΕΕ που υλο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) με τη βοή­θεια περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών αρχών.

Κατα­δι­κά­ζου­με τους συν­δυα­σμούς και υπο­ψη­φί­ους των συστη­μι­κών κομ­μά­των και όλων όσοι το παί­ζουν «ανε­ξάρ­τη­τοι» και «υπερ­κομ­μα­τι­κοί», για­τί συναι­νούν σε αυτήν την πολι­τι­κή και όταν τους δίνε­ται η ευκαι­ρία την υλοποιούν.

 • Ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης της ΝΔ, κ. Χαρ­δα­λιάς, ήταν υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης, και μάλι­στα στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, πόστο από το οποίο σχε­δί­α­σε και εφάρ­μο­σε αυτήν την κατα­στρο­φι­κή για τον λαό πολι­τι­κή. Η μετα­τρο­πή του συστή­μα­τος Υγεί­ας σε «μιας νόσου», οι χιλιά­δες νεκροί της παν­δη­μί­ας, το 1,5 εκατ. καμέ­να στρέμ­μα­τα σε Εύβοια, Τατόι, Βαρυ­μπό­μπη έχουν και τη δική του σφρα­γί­δα. Οπως και το γνω­στό «112» του «τρε­χά­τε να σωθεί­τε», φορ­τώ­νο­ντας στον λαό μπό­λι­κη ατο­μι­κή ευθύ­νη για να κρυ­φτεί η γύμνια του κρα­τι­κού μηχανισμού.
 • Ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ιωα­κει­μί­δης, που είναι τόσο «υπερ­κομ­μα­τι­κός» έχο­ντας ως υπο­ψή­φιο ακό­μα και νυν περι­φε­ρεια­κό σύμ­βου­λο του ακρο­δε­ξιού Τζή­με­ρου, υλο­ποί­η­σε την ίδια αδιέ­ξο­δη για τον λαό πολι­τι­κή ως δήμαρ­χος, με τον Ρέντη να πλημ­μυ­ρί­ζει κάθε χρό­νο. Τώρα σπον­σο­ρά­ρει τον Μητσο­τά­κη λέγο­ντας ότι «λένε τα ίδια», έπει­τα από τις απα­ρά­δε­κτες εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού για τις κατα­στρο­φές στη Θεσσαλία.
 • Ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης του ΠΑΣΟΚ, κ. Σγου­ρός, όσο και αν προ­σπα­θεί να δια­φη­μί­σει το «έργο» του ως περι­φε­ρειάρ­χης, το μόνο που πετυ­χαί­νει είναι να θυμί­ζει στον λαό της Αττι­κής την απου­σία αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και μέτρων πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και επί θητεί­ας του.

Όλους τους έπιασε τώρα ο πόνος
για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής
και προβαίνουν σε διάφορα ευχολόγια
και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα
.

Κοροϊδεύουν!

 • Για­τί όλοι τους, ως εκλε­κτοί της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής έχουν ως ευαγ­γέ­λιο την πολι­τι­κή της ΕΕ.
 • Εξαρ­τούν τα ανα­γκαία έργα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας από τις Οδη­γί­ες της, από τη χρη­μα­το­δό­τη­ση με διά­φο­ρα κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια που τελι­κά κατευ­θύ­νο­νται στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και φορ­τώ­νουν με νέα βάρη και προ­α­παι­τού­με­να τον λαό.
 • Η ίδια η ΕΕ μιλά­ει για εφαρ­μο­γή σχε­δί­ων «που δεν συνε­πά­γο­νται υπερ­βο­λι­κό κόστος στον τομέα της δια­χεί­ρι­σης των κιν­δύ­νων πλημ­μύ­ρας».
  • Με απί­στευ­το κυνι­σμό λέει:«Είναι οικο­νο­μι­κά απο­δο­τι­κό­τε­ρο να προ­στα­τευ­τούν από την πλημ­μύ­ρα εκεί­νοι με τα μεγα­λύ­τε­ρα περιου­σια­κά στοι­χεία (δηλα­δή εύπο­ρες οικο­γέ­νειες ή πολύ­τι­μα εργο­στά­σια) από το να προ­στα­τευ­τούν εκεί­νοι που είναι φτω­χοί και με πενι­χρά περιου­σια­κά στοι­χεία (…) Αυτό μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε απο­φά­σεις που δεν φαί­νο­νται “δίκαιες”, αλλά η δικαιο­σύ­νη δεν είναι μέρος της ανά­λυ­σης κόστους — οφέλους».

ΑΙΣΧΟΣ! Αυτή είναι η πολι­τι­κή της ΕΕ, που οι εκλε­κτοί των κυβερ­νή­σε­ων «πίνουν νερό» στο όνο­μά της και λένε ψέμα­τα ότι θα μας σώσει!

Φτά­νει πια με την «κανο­νι­κό­τη­τα» των συνε­χό­με­νων κατα­στρο­φών που θέλουν να μας επιβάλουν!

Ηρθε η ώρα «να πάμε αλλιώς»!

Γιατί όσο δεν αμφισβητείται
η πολιτική του «πάμε και όπου βγει»,
πάντα τα κέρδη
θα καταστρέφουν τη ζωή!

Διεκ­δι­κού­με:

 • Να ληφθούν άμε­σα με ευθύ­νη του κρά­τους επεί­γο­ντα μέτρα για τη συντή­ρη­ση, τον καθα­ρι­σμό και έλεγ­χο της στα­τι­κό­τη­τας του Κηφισού.
 • Να καθα­ρι­στούν άμε­σα τα ρέμα­τα της Αττικής.
 • Ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό των απα­ραί­τη­των έργων υπο­δο­μής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των λεκα­νών απορ­ρο­ής, ουσια­στι­κό κρα­τι­κό έλεγ­χο της στα­τι­κής επάρ­κειας και ασφά­λειας όλων των υπο­δο­μών. Ουσια­στι­κή αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης, φορο­λο­γώ­ντας το μεγά­λο κεφάλαιο.
 • Να εκπο­νη­θεί ολο­κλη­ρω­μέ­νος, ουσια­στι­κός, επι­στη­μο­νι­κός σχε­δια­σμός συν­δυα­στι­κής απο­τί­μη­σης για το σύνο­λο των κιν­δύ­νων, φυσι­κών και τεχνο­λο­γι­κών, με ευθύ­νη και χρη­μα­το­δό­τη­ση του κράτους.
 • Να χρη­μα­το­δο­τη­θούν από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και να ενι­σχυ­θούν μαζι­κά με μόνι­μο προ­σω­πι­κό και σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό η Πυρο­σβε­στι­κή και όλες οι κρα­τι­κές δομές πρό­λη­ψης, δια­χεί­ρι­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Υγεί­ας, και εκτί­μη­σης και πρό­γνω­σης των φυσι­κών και τεχνο­λο­γι­κών καταστροφών.
 • Ουσια­στι­κή ενη­μέ­ρω­ση και εκπαί­δευ­ση του πληθυσμού.
 • Να καταρ­γη­θούν το πλαί­σιο χρή­σε­ων γης, η αντι­δρα­στι­κή δασι­κή νομο­θε­σία που ψήφι­σαν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και δια­σφα­λί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που υπο­τάσ­σει το περι­βάλ­λον στο κέρδος.
 • Αμε­ση δια­κο­πή όλων των μη ανα­γκαί­ων εργα­σιών όπου εκδη­λώ­νο­νται έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να κ.λπ., με πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση των ημε­ρο­μι­σθί­ων των εργαζομένων.
 • Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και του πλη­θυ­σμού, χωρίς καμιά οικο­νο­μι­κή επι­βά­ρυν­ση κατά τη διάρ­κεια φυσι­κών ή τεχνο­λο­γι­κών κατα­στρο­φών (μετα­φο­ρά και δια­μο­νή σε ασφα­λείς χώρους, νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη κ.ά.). Αμε­ση απο­κα­τά­στα­ση των προ­βλη­μά­των σε δίκτυα και υπο­δο­μές και απορ­ρύ­παν­ση περιο­χών που έχουν πλη­γεί με ευθύ­νη του κράτους.
 • Αμε­ση ουσια­στι­κή στή­ρι­ξη και απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων από κάθε φυσι­κή ή τεχνο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή, με πλή­ρεις απο­ζη­μιώ­σεις στο 100% των απω­λειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Κάλυ­ψη των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών με ευθύ­νη του κρά­τους και απαλ­λα­γή των φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων, πάγω­μα της πλη­ρω­μής των δανεί­ων για τους πληγέντες.

Δυναμώνουμε τον αγώνα παντού για να νικήσει η ζωή!

Μόνο ο λαός σώζει τον λαό,
στον δρόμο για την ανατροπή!

ΛΣ

Ψηφίζουμε «Λαϊκή Συσπείρωση» στην Περιφέρεια Αττικής και στους δήμους, για να χαλάσουμε τα καταστρεπτικά τους σχέδια.

Ψηφίζουμε τους δοκιμασμένους αγωνιστές υποψηφίους με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», που στηρίζει το ΚΚΕ. Αυτούς που σε κάθε δύσκολη στιγμή για τον λαό μας είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και της αλληλεγγύης, για τις πραγματικές λύσεις που έχουμε ανάγκη.

Ψηφί­ζου­με «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, με υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη τον Γιάν­νη Πρωτούλη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο