Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ουάσινγκτον αυξάνει τους δασμούς σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα

Ο Λευ­κός Οίκος ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι σχε­διά­ζει μια σημα­ντι­κή αύξη­ση, ύψους 18 δισ. δολα­ρί­ων, των τελω­νεια­κών δασμών που εφαρ­μό­ζο­νται σε κινε­ζι­κά προ­ϊ­ό­ντα, προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει “αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρί­ες και Αμε­ρι­κα­νούς εργα­ζο­μέ­νους” από έναν “αθέ­μι­το”, όπως τον χαρα­κτη­ρί­ζει η Ουά­σινγ­κτον, ανταγωνισμό.

Οι νέοι δασμοί αφο­ρούν σχε­δόν δέκα βιο­μη­χα­νι­κούς τομείς που θεω­ρού­νται “στρα­τη­γι­κοί”, όπως εκεί­νοι των ημια­γω­γών, των κρί­σι­μων ορυ­κτών, των ιατρι­κών προ­ϊ­ό­ντων ή ακό­μη των ηλε­κτρι­κών αυτο­κι­νή­των, όπου οι δασμοί αυξά­νο­νται από 25% σε 100%.

Χθες, η Αμε­ρι­κα­νί­δα υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Τζά­νετ Γέλεν είχε τονί­σει την ανά­γκη ο Λευ­κός Οίκος “να είναι σίγου­ρος για την επί­δρα­ση των κινή­τρων του Νόμου για τη Μεί­ω­ση του Πλη­θω­ρι­σμού (Inflation Reduction Act — IRA, το μεγά­λο πρά­σι­νο σχέ­διο που ψηφί­στη­κε πριν από έναν χρό­νο) για να στη­ρι­χθούν αυτές οι βιο­μη­χα­νί­ες, πως αυτές οι επεν­δύ­σεις προστατεύονται”.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση επέν­δυ­σε πράγ­μα­τι πάνω από 860 δισ. δολά­ρια μέσω του IRA προ­κει­μέ­νου να επι­σπεύ­σει την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών αυτο­κι­νή­των, μπα­τα­ριών αλλά και ηλια­κών πάνελ ή ανε­μο­γεν­νη­τριών “made in America”.

Όμως η Ουά­σινγ­κτον κατη­γο­ρεί το Πεκί­νο ότι υπο­στη­ρί­ζει σθε­να­ρά τις βιο­μη­χα­νί­ες του στους τομείς αυτούς που θεω­ρού­νται στρα­τη­γι­κοί, με σημα­ντι­κές επι­δο­τή­σεις που οδη­γούν σε υπερ­πα­ρα­γω­γή με την οποία οι κινε­ζι­κές επι­χει­ρή­σεις κατα­κλύ­ζουν την παγκό­σμια αγο­ρά ρίχνο­ντας τις τιμές και εμπο­δί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την ανά­πτυ­ξη αντα­γω­νι­στι­κών βιο­μη­χα­νιών σε άλλες χώρες.

Το φόβο αυτό συμ­με­ρί­ζο­νται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και άλλες χώρες, όπως η Τουρ­κία, η Βρα­ζι­λία ή η Ινδία, ανέ­φε­ρε Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος στη τηλε­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Οι δασμοί απο­σκο­πούν να “εξα­λεί­ψουν τις αθέ­μι­τες εμπο­ρι­κές πρα­κτι­ι­κές, είτε αφο­ρούν τη μετα­φο­ρά τεχνο­λο­γί­ας είτε την πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία ή την και­νο­το­μία”, ανέ­φε­ρε στην ανα­κοί­νω­σή του ο Λευ­κός Οίκος.

Εκτός από τον τετρα­πλα­σια­σμό των δασμών στα ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα, η Ουά­σινγ­κτον αυξά­νει επί­σης εκεί­νους που θέτουν στο στό­χα­στρο τον χάλυ­βα και το αλου­μί­νιο από 7,5% σε 25%, όπως και τις μπα­τα­ρί­ες, και εκεί­νους για τους ημια­γω­γούς που αυξά­νο­νται από 25% σε 50% και θα εφαρ­μό­ζο­νται στο εξής επί­σης στα ηλια­κά πάνελ και σε ορι­σμέ­να ιατρι­κά προϊόντα.

Η διευ­θύ­ντρια του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Οικο­νο­μί­ας του Λευ­κού Οίκου Λάελ Μπράι­ναρντ, αιτιο­λό­γη­σε αυτές τις επι­λο­γές λέγο­ντας πως η Κίνα “χρη­μα­το­δο­τεί την ανά­πτυ­ξή της εις βάρος των άλλων”.

“Λόγω των αθέ­μι­των πρα­κτι­κών της, η Κίνα θα δια­θέ­τει ικα­νό­τη­τα παρα­γω­γής ηλια­κών πάνελ που θα είναι πάνω από δύο φορές μεγα­λύ­τε­ρη της ανα­με­νό­με­νης παγκό­σμιας ζήτη­σης βρα­χυ­πρό­θε­σμα”, πρό­σθε­σε η Μπράιναρντ.

Η Κίνα ανα­κοί­νω­σε ότι θα λάβει “όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα” μετά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σύμ­φω­να με τις οποί­ες οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξε­τά­ζουν να αυξή­σουν τους τελω­νεια­κούς δασμούς σε κινε­ζι­κά προ­ϊ­ό­ντα καθα­ρής ενέρ­γειας όπως τα ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα, οι μπα­τα­ρί­ες και τα ηλια­κά πάνελ.

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Ουάνγκ Ουεν­μπίν δήλω­σε πως “η Κίνα εξα­κο­λου­θεί να αντι­τί­θε­ται στις μονο­με­ρείς αυξή­σεις δασμών κατά παρά­βα­ση των κανό­νων του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Εμπο­ρί­ου και θα λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει τα νόμι­μα δικαιώ­μα­τα και συμ­φέ­ρο­ντά της”.

Η ανα­κοί­νω­ση έγι­νε με την ευκαι­ρία της επι­σκό­πη­σης της έρευ­νας που διε­νερ­γεί­ται στο πλαί­σιο του Section 301, ενός εργα­λεί­ου που είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ο πρώ­ην πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λει επι­πρό­σθε­τους δασμούς ισο­δύ­να­μους με 300 δισ. δολά­ρια σε κινε­ζι­κά προ­ϊ­ό­ντα που εισά­γο­νται στις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Με την άνο­δό του στην εξου­σία, ο πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν είχε ανα­κοι­νώ­σει πως η κυβέρ­νη­σή του θα προ­χω­ρού­σε σε επα­νε­ξέ­τα­ση των δασμών ώστε να απο­φα­σι­στεί αν θα δια­τη­ρού­νταν ή όχι.

Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος τόνι­σε ωστό­σο πως το σύνο­λο των δασμών δια­τη­ρή­θη­καν, στους οποί­ους προ­στί­θε­νται τα 18 δισ. δολά­ρια που ανα­κοι­νώ­θη­καν σήμερα.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο