Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ουκρανία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα

Η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι δια­κό­πτει τις διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις με τη Βόρεια Κορέα, αφό­του η Πιον­γκ­γιάνγκ ανα­γνώ­ρι­σε τις δύο απο­σχι­σθεί­σες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ ως «ανε­ξάρ­τη­τα κράτη».

«Εκλαμ­βά­νου­με αυτήν την από­φα­ση ως προ­σπά­θεια της Πιον­γκ­γιάνγκ να υπο­νο­μεύ­σει την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας», υπο­γραμ­μί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση που δημο­σιεύ­τη­κε στον ιστό­το­πο του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξωτερικών.

Η Βόρεια Κορέα είναι η τρί­τη χώρα — μετά τη Ρωσία και τη Συρία — που ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία των δύο επαρ­χιών της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Πιον­γκ­γιάνγκ είχε εκφρά­σει επί­σης την υπο­στή­ρι­ξή της στη Μόσχα για την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας, το 2014.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο