Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η ουλή της Βηθλεέμ»: Έργο του Banksy

Δημιουρ­γία του βρε­τα­νού καλ­λι­τέ­χνη δρό­μου Banksy, μια φάτ­νη-μινια­τού­ρα με το θείο βρέ­φος στο εσω­τε­ρι­κό, τη Μαρία και τον Ιωσήφ να στέ­κουν πλάι της, με φόντο τμή­μα του τσι­με­ντέ­νιου Τεί­χους του Ισρα­ήλ στο οποίο χάσκει μια τρύ­πα από οβί­δα το ωστι­κό κύμα της οποί­ας έχει σχη­μα­τί­σει ένα αστέ­ρι και στο οποίο υπάρ­χουν γκρα­φί­τι που εικο­νί­ζουν μια καρ­διά, που αντι­προ­σω­πεύ­ει την αγά­πη, καθώς και το σήμα της ειρή­νης, παρου­σιά­στη­κε σε ξενο­δο­χείο της Βηθλε­έμ, στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη.

Το έργο έχει τίτλο Scar of Bethlehem — «H ουλή της Βηθλε­έμ», λογο­παί­γνιο με την έκφρα­ση Star of Bethlehem, το Αστέ­ρι της Βηθλε­έμ — κι άρχι­σε να εκτί­θε­ται στο Walled Off Hotel, το οποίο άνοι­ξε ο ίδιος ο αινιγ­μα­τι­κός καλ­λι­τέ­χνης το 2017 και βρί­σκε­ται ουσια­στι­κά πάνω στο Τείχος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο