Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Πίτα του Ηπειρώτη» αφιερωμένη στα Ηπειρώτικα Γεφύρια (1/3)

Δελ­τίο τύπου

Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας, ο κορυ­φαί­ος φορέ­ας της Ηπει­ρώ­τι­κης Απο­δη­μί­ας στον κόσμο, μας προ­σκα­λεί στη μεγα­λύ­τε­ρη ετή­σια εκδή­λω­ση των ξενι­τε­μέ­νων Ηπει­ρω­τών, των φίλων της Ηπεί­ρου και της παρά­δο­σης, την «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» την Κυρια­κή 1 Μαρ­τί­ου, στις 10 π.μ., στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας. Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι το μεγα­λύ­τε­ρο Ηπει­ρώ­τι­κο αντά­μω­μα στην Ελλά­δα, η κορυ­φαία συνά­ντη­ση Απο­δή­μων κάθε χρό­νο στην Αθή­να. Με τη συμ­με­το­χή ογδό­ντα χορευ­τι­κών ομί­λων με πάνω από δύο χιλιά­δες χορευ­τές, πλή­θους κομπα­νιών, χορω­δί­ας και πολυ­φω­νι­κών ομί­λων, η εκδή­λω­ση απο­τε­λεί ένα πλου­σιό­τα­το γιορ­τα­στι­κό πολυ­θέ­α­μα, μονα­δι­κό στην επο­χή μας. Οι Ηπει­ρώ­τες τολ­μούν και μπο­ρούν να πέμπουν εγερ­τή­ρια μηνύ­μα­τα και τεκ­μή­ρια συλ­λο­γι­κής έκφρα­σης, δημιουρ­γί­ας και αγώ­να, τόσο σημα­ντι­κά και απα­ραί­τη­τα στους δύσκο­λους και­ρούς μας.

Η «Πίτα του Ηπει­ρώ­τη» είναι αφιε­ρω­μέ­νη φέτος στα Ηπει­ρώ­τι­κα Γεφύ­ρια. Το κορυ­φαίο Ηπει­ρώ­τι­κο αντά­μω­μα διορ­γα­νώ­νε­ται ένα μήνα ακρι­βώς μετά από την κατάρ­ρευ­ση του Γεφυ­ριού της Πλά­κας, ενός ανε­κτί­μη­του συμ­βό­λου της Ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της Ηπεί­ρου. Η Π.Σ.Ε. η οποία αγω­νί­στη­κε χρό­νια για την προ­στα­σία του, συμ­με­τέ­χει σήμε­ρα στον αγώ­να για την ανα­στύ­λω­σή του και για την προ­στα­σία της ευρύ­τε­ρης πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς που μετε­ω­ρί­ζε­ται ανά­με­σα στην αδια­φο­ρία και την εγκα­τά­λει­ψη. Τα Ηπει­ρώ­τι­κα Γεφύ­ρια είναι οι Ακρο­πό­λεις της Ηπεί­ρου και στον αγώ­να για την προ­στα­σία και την ανά­δει­ξή τους είναι αφιε­ρω­μέ­νο το κορυ­φαίο Ηπει­ρώ­τι­κο αντά­μω­μα φέτος. 

pita

Οι Ηπει­ρώ­τι­κες κομπα­νί­ες των Θοδω­ρή Γεωρ­γό­που­λου, Λευ­τέ­ρη Γκιώ­κα, Δημή­τρη Ζιά­γκα, Τάσου Μαγκλά­ρα, Ηλία Πλα­στή­ρα, “Λαλη­τά­δες”, ο πρω­το­μά­στο­ρας της Ηπει­ρώ­τι­κης Παρά­δο­σης Ναπο­λέ­ων Δάμος, σει­ρά κατα­ξω­μέ­νων τρα­γου­δι­στών, η Παρα­δο­σια­κή Χορω­δία και το Εργα­στή­ρι Ηπει­ρώ­τι­κου Πολυ­φω­νι­κού Τρα­γου­διού της Π.Σ.Ε., τα πολυ­φω­νι­κά σχή­μα­τα του Άνω Πωγω­νί­ου και του Πανη­πει­ρω­τι­κού Συλ­λό­γου Πατρών συμ­με­τέ­χουν στο πλου­σιό­τα­το μου­σι­κό πρό­γραμ­μα που, διαν­θι­σμέ­νο από ποι­η­τι­κό ανα­λό­γιο, παρου­σιά­ζουν η ηθο­ποιός Τάνια Παλαιο­λό­γου και ο σκη­νο­θέ­της Αλέ­ξαν­δρος Λαμπρί­δης, Έφο­ρος Πολι­τι­σμού της Π.Σ.Ε.

Ξεχω­ρι­στή στιγ­μή κι αλλιώ­τι­κη νότα απο­τε­λούν οι “Ηπει­ρώ­τι­κες Γέφυ­ρες στην Ελλά­δα και τον κόσμο” που εδώ και τέσ­σε­ρα χρό­νια ενσω­μα­τώ­θη­καν στην ¨Πίτα του Ηπει­ρώ­τη”, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους ιστο­ρι­κούς και πολι­τι­στι­κούς δεσμούς με άλλες περι­φέ­ρειες και απο­δή­μους. Φέτος οι Ηπει­ρώ­τες καλω­σο­ρί­ζουν την Όλυ­μπο Καρ­πά­θου, αυτή τη μονά­κρι­βη κιβω­τό της ζώσας παρά­δο­σης από την άλλη άκρη της Ελλά­δας. Η Αδελ­φό­τη­τα Ολυ­μπι­τών «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» θα παρου­σιά­σει ένα δείγ­μα του Ολυ­μπί­τι­κου γλε­ντιού και της απα­ρά­μιλ­λης μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κής παρά­δο­σης που ανα­δει­κνύ­ουν παγκό­σμια τη μονα­δι­κό­τη­τα της Ολύμπου.

Η «Πίτα του Ηπει­ρώ­τη» διορ­γα­νώ­νε­ται φέτος την πρώ­τη μέρα της Άνοι­ξης. Και κορ­φο­λο­γεί μερι­κούς από τους ομορ­φό­τε­ρους ανθούς της Ηπει­ρώ­τι­κης Παρά­δο­σης. Η Π.Σ.Ε. φιλο­δο­ξεί φέτος να συσπει­ρώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρους Ηπει­ρώ­τες, φίλους της Ηπεί­ρου και του Λαϊ­κού Πολι­τι­σμού, στο πιο όμορ­φο καλω­σό­ρι­σμα της Άνοι­ξης. Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» απο­τε­λεί μια τρί­ω­ρη παν­δαι­σία της πλού­σιας μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κής παρά­δο­σης της Ηπεί­ρου και όχι μόνο, συνι­στώ­ντας μια εξαι­ρε­τι­κή πολι­τι­στι­κή πρό­τα­ση. Η ελεύ­θε­ρη είσο­δος στην εκδή­λω­ση, με την αξιέ­παι­νη εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά όλων των συμ­με­τε­χό­ντων, απο­τε­λεί το καλύ­τε­ρο ανοι­χτό κάλε­σμα για όλους.

Την Κυρια­κή 1 Μαρ­τί­ου η θέση όλων είναι στην “Πίτα του Ηπει­ρώ­τη”. Στην εκδή­λω­ση συμ­με­τέ­χει το σύνο­λο των φορέ­ων της Ηπει­ρώ­τι­κης Απο­δη­μί­ας και παρευ­ρί­σκο­νται εκπρό­σω­ποι της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης, της πολι­τι­κής και πολι­τεια­κής ηγε­σί­ας. Εκεί, στην κορύ­φω­ση της γιορ­τής, οι θεα­τές γίνο­νται πρω­τα­γω­νι­στές, χορεύ­ο­ντας στον ίδιο, μεγά­λο κύκλο των Ηπει­ρώ­τι­κων χορών που, όπως και η επο­χή μας, μας θέλουν όλους μαζί.

«Πίτα του Ηπει­ρώ­τη», Κυρια­κή 1 Μαρ­τί­ου, Σ.Ε.Φ. Με ελεύ­θε­ρη είσοδο!

Οι. Ηπει­ρώ­τες αντα­μώ­νουν, αγω­νί­ζο­νται και δημιουρ­γούν με τον ανθό της Παρά­δο­σης και της Νεο­λαί­ας. Στο ομορ­φό­τε­ρο, στο μεγα­λύ­τε­ρο ηπει­ρώ­τι­κο αντά­μω­μα φέτος στην Αθήνα.

Ας είμα­στε όλοι εκεί!

Το Γρα­φείο Τύπου της ΠΣΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο