Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πανδημία έκανε «φύλλο — φτερό» αυτό το σύστημα Υγείας που υπάρχει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες

Η σημε­ρι­νή Ερώ­τη­ση είναι κάτι παρα­πά­νω από Επί­και­ρη, αφού η παν­δη­μία καλ­πά­ζει και ο λαός είναι απρο­στά­τευ­τος, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση, στη Βου­λή, της Επί­και­ρης Επε­ρώ­τη­σης του Κόμ­μα­τος για την Υγεία.

Παρα­θέ­του­με την ομι­λία του:

«Η σημε­ρι­νή Ερώ­τη­ση του Κόμ­μα­τός μας είναι κάτι παρα­πά­νω από Επί­και­ρη, αφού η παν­δη­μία καλ­πά­ζει και ο λαός μας βρί­σκε­ται εκτε­θει­μέ­νος και απρο­στά­τευ­τος για μία ακό­μη φορά. Πλη­σιά­ζουν το 1.000.000 τα κρού­σμα­τα στην Ελλά­δα, φτά­νουν τους 18.000 οι νεκροί και οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι που βρί­σκο­νται σε άμε­σο κίν­δυ­νο είναι περί­που 650.

Το διάγ­γελ­μά σας ‑διάγ­γελ­μα για την εμπέ­δω­ση της λογι­κής της “ατο­μι­κής ευθύ­νης”- απο­τε­λεί άλλη μία ανα­μνη­στι­κή δόση στην κοροϊ­δία και στη συγκά­λυ­ψη των κυβερ­νη­τι­κών ευθυ­νών για την αντι­με­τώ­πι­ση της πανδημίας.

Για­τί ξέρε­τε ότι με την πάρο­δο του χρό­νου μαζί με την άμυ­να του οργα­νι­σμού που εξα­ντλεί­ται μετά τη 2η δόση του εμβο­λί­ου, εξα­ντλεί­ται και η υπο­μο­νή του λαού μας. Συνε­χί­ζε­τε το ίδιο τρο­πά­ρι ότι έχου­με “παν­δη­μία ανεμβολίαστων”.

Τι κι αν έχει απο­δει­χθεί ότι το εμβό­λιο, αν και είναι πολύ­τι­μο εφό­διο, από μόνο του δεν είναι αρκε­τό. Πόσο μάλ­λον όταν το εμβο­λια­στι­κό πρό­γραμ­μα είναι ανε­παρ­κέ­στα­το, αν δεν συν­δυα­στεί με την απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία και τις σχολές;

Τι και αν ακό­μα και σε χώρες με υψη­λά ποσο­στά εμβο­λια­σμού οι δεί­κτες της παν­δη­μί­ας είναι υψηλότατοι;

Τι και αν οι επι­στή­μο­νες, οι επι­δη­μιο­λό­γοι προει­δο­ποιούν ότι δεν αρκούν οι εμβο­λια­σμοί για συλ­λο­γι­κή προ­στα­σία και ότι χρειά­ζο­νται μέτρα πρό­λη­ψης της διασποράς;

Βγαί­νει ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και λέει ότι “αφού το 75% των εμβο­λια­σμέ­νων δεν κιν­δυ­νεύ­ει να πεθά­νει, δεν χρειά­ζο­νται μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγείας!”.

Ισχύ­ει βέβαια εν μέρει ότι έχου­με παν­δη­μία ανεμ­βο­λί­α­στων, αφού είναι ανεμ­βο­λί­α­στο το 94% των λαών των πιο φτω­χών χωρών που βιώ­νουν με εγκλη­μα­τι­κό τρό­πο τη μετα­τρο­πή του εμβο­λί­ου σε εμπό­ρευ­μα που αξιο­ποιεί­ται για την προ­ώ­θη­ση αντα­γω­νι­σμών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και εταιρειών.

Γι’ αυτό, μαζί με την ανά­γκη λήψης όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας από την παν­δη­μία, ιδιαί­τε­ρα της στή­ρι­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, γίνε­ται ακό­μα πιο επί­και­ρο το αίτη­μα κατάρ­γη­σης κάθε “πατέ­ντας” σε εμβό­λια και φάρ­μα­κα, το οποίο δεν τολ­μά­τε ούτε να ψελλίσετε!

Κηρύ­ξα­τε πόλε­μο στα fake news που θέτουν σε κίν­δυ­νο τη δημό­σια υγεία, είστε όμως εσείς οι πρω­τα­θλη­τές στη δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδήσεων!

Πριν λίγες μέρες, για τρί­τη φορά, μειώ­σα­τε τα χει­ρουρ­γεία κατά 80%, με ολέ­θριες συνέ­πειες για την υπό­λοι­πη νοση­ρό­τη­τα και θνη­τό­τη­τα για να “αντέ­ξει” το σύστη­μα Υγεί­ας την πίε­ση, για να εξοι­κο­νο­μή­σε­τε κλί­νες ΜΕΘ και προ­σω­πι­κό για την αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νών με κορονοϊό.

Μετά τη γενι­κή κατα­κραυ­γή, προ­σπα­θή­σα­τε να το μαζέ­ψε­τε άρον — άρον μετά, λέγο­ντας ότι “δεν στα­μα­τά­ει ένα ογκο­λο­γι­κό χει­ρουρ­γείο”. Αυτά τα λέτε τώρα που είναι Νοέμβριος.

Τον Οκτώ­βριο η ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Υγεί­ας, στις Επι­τρο­πές των Ευρω­παϊ­κών και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής, άλλα έλε­γε. Έλε­γε ότι “είναι γεγο­νός ότι τα χει­ρουρ­γεία στα­μά­τη­σαν και καρ­κι­νο­πα­θείς έχουν μεί­νει πίσω”!

Και έχε­τε το θρά­σος να λέτε ότι είναι πολυ­τέ­λεια η χώρα μας να ανα­πτύ­ξει τον ανα­γκαίο αριθ­μό κλι­νών ΜΕΘ για­τί μετά την παν­δη­μία θα είναι περιττές!!!

Αυτό ισχυ­ρι­ζό­ταν και ο νυν υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης, όταν έκλει­σε το 2013 το Νοσο­κο­μείο “Λοι­μω­δών”, που δια­τή­ρη­σε κλει­στό η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι περιτ­τό για­τί έχουν εξα­λει­φθεί τα λοι­μώ­δη νοσήματα.

Ισχυ­ρί­ζε­στε ότι υπερ­δι­πλα­σιά­σα­τε τις κλί­νες ΜΕΘ και ότι όλες πλη­ρούν τις απαι­τού­με­νες προ­δια­γρα­φές και έχουν στε­λε­χω­θεί με το απαι­τού­με­νο εξει­δι­κευ­μέ­νο προσωπικό.

Το ξέρε­τε ότι υπάρ­χουν μονά­δες, στις οποί­ες ο νοση­λευ­τής περι­ποιεί­ται έναν ασθε­νή και η πλά­τη του ακου­μπά­ει στο κρε­βά­τι του διπλα­νού ασθε­νούς ή δεν έχει χώρο να τοπο­θε­τή­σει τα απα­ραί­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα αυτά να κατα­λή­γουν πάνω στο κρε­βά­τι; Το ξέρε­τε ότι κανο­νι­κά προ­βλέ­πο­νται 14 τ.μ. για κάθε κρε­βά­τι ΜΕΘ;

Πώς μπο­ρού­με να μιλά­με για τον έλεγ­χο των λοι­μώ­ξε­ων στις ΜΕΘ και για τη μεί­ω­ση της θνη­τό­τη­τας με αυτές τις συν­θή­κες, όταν ούτε κατά διά­νοια δεν τηρεί­ται η μίνι­μουμ ανα­λο­γία νοση­λευ­τι­κού και ιατρι­κού προ­σω­πι­κού ανά κρε­βά­τι ΜΕΘ;

Την ίδια στιγ­μή μας λέτε ότι η χώρα δεν έχει τον ανα­γκαίο αριθ­μό εξει­δι­κευ­μέ­νου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού για τη στε­λέ­χω­ση των ΜΕΘ. Άλλα­ξε το τρο­πά­ρι. Για­τί μέχρι πριν λίγα χρό­νια μιλά­γα­τε για υπερ­πλη­θώ­ρα γιατρών!

Ποιος ευθύ­νε­ται;

Είναι κι αυτό μία τρα­νή από­δει­ξη για το πόση αξία έχουν για εσάς και για τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις τόσο κρί­σι­μοι τομείς για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ζωής του λαού. Αν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν σας βολεύ­ει, τόσο το χει­ρό­τε­ρο για την πραγματικότητα.

Φτά­σα­τε στο σημείο, για να συγκα­λύ­ψε­τε τις ευθύ­νες σας για την εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, να λέτε ότι για την αυξη­μέ­νη θνη­τό­τη­τα από Covid ευθύ­νε­ται ο τρό­πος κατα­γρα­φής των θανά­των και ότι, αν ακο­λου­θού­σα­τε το σύστη­μα κατα­γρα­φής θανά­των του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, η θνη­τό­τη­τα θα εμφα­νι­ζό­ταν μειω­μέ­νη κατά 20%.

Όλες αυτές οι αντι­φα­τι­κές σας τοπο­θε­τή­σεις και άλλες πολ­λές που δεν μας παίρ­νει ο χρό­νος να τις πού­με για­τί θα ξημε­ρώ­σου­με, το ανα­πο­δο­γύ­ρι­σμα της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας με το κεφά­λι κάτω, είναι που σπέρ­νουν σύγ­χυ­ση, υπο­νο­μεύ­ουν την ανύ­παρ­κτη πρα­κτι­κά επι­χεί­ρη­ση του εμβο­λια­σμού, τρο­φο­δο­τούν με επι­χει­ρή­μα­τα τους κάθε λογής αρνη­τές της παν­δη­μί­ας, τους αντιεμ­βο­λια­στές. Υπο­τι­μά­τε τη νοη­μο­σύ­νη μας.

Τα μέτρα για την απα­γό­ρευ­ση εισό­δου στα μου­σεία, στα θέα­τρα, στα γυμνα­στή­ρια, στους χώρους εστί­α­σης είναι εμπαιγ­μός για την εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Και είναι εμπαιγ­μός, για­τί η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία δεν πηγαί­νει κάθε μέρα στο θέα­τρο, ούτε στην ταβέρ­να και στα εστια­τό­ρια για φαγητό.

Πώς, πού να πάει ένα νέο ζευ­γά­ρι, όπως κι ένα ζευ­γά­ρι συντα­ξιού­χων; Πώς να πληρώσει;

Τι να πρω­το­πλη­ρώ­σει ένα ζευ­γά­ρι συντα­ξιού­χων από το συνοι­κι­σμό Σού­λι της Πάτρας, για παρά­δειγ­μα, όπου βρι­σκό­μου­να προ­χτές, όταν ο τελευ­ταί­ος λογα­ρια­σμός της ΔΕΗ τους έρχε­ται 405 ευρώ; Τι ρεύ­μα κατα­να­λώ­νουν δύο άνθρω­ποι; Τίποτε.

Αγα­να­κτι­σμέ­νος με βρή­κε ο άνθρω­πος και μου ζήτη­σε με αγα­νά­κτη­ση και πόνο ψυχής να σας το κατα­θέ­σω σήμε­ρα εδώ στη Βουλή.

Το κατα­θέ­τω στα πρα­κτι­κά με ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, Νικο­λα­κό­που­λος Πανα­γιώ­της του Κων­στα­ντί­νου και ο αρμό­διος υπουρ­γός ας επι­λη­φθεί του θέμα­τος. Ας απα­ντή­σει σε αυτούς τους ανθρώπους!

Για­τί το νέο κύμα ακρί­βειας στο ρεύ­μα, οι ανα­τι­μή­σεις στα καύ­σι­μα, στα βασι­κά είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, μαζί με τους πετσο­κομ­μέ­νους μισθούς και συντά­ξεις, όπως και τη φορο­λη­στεία έχουν εξα­νε­μί­σει το λαϊ­κό εισόδημα.

Πηγαί­νει όμως στη δου­λειά, όπου με δική σας ευθύ­νη, οι εργο­δό­τες εφαρ­μό­ζουν πρω­τό­κολ­λα υπερ­με­τά­δο­σης και όχι πρό­λη­ψης της δια­σπο­ράς του ιού, όπως στην Εύβοια.

Στοι­βά­ζε­ται στα λεω­φο­ρεία και το Μετρό, όπου όψι­μα ανα­κα­λύ­ψα­τε ότι μετα­δί­δε­ται ο ιός, αλλά αντί να πυκνώ­σε­τε τα δρο­μο­λό­για, εφαρ­μό­ζε­τε κυκλι­κό ωρά­ριο, για­τί δεν μπο­ρού­σα­τε να γεν­νή­σε­τε λεω­φο­ρεία σε 9 μήνες!

Λέτε ότι οι τακτι­κές δαπά­νες για το υπουρ­γείο Υγεί­ας ανέρ­χο­νται στα 4,52 δισ. και είναι αυξη­μέ­νες κατά 250 εκατ. ευρώ σε σχέ­ση με το 2021.

Δεν λέτε όμως ότι το 2021, μεσού­σης της παν­δη­μί­ας, οι δαπά­νες ήταν μειω­μέ­νες κατά 572 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ συγκρι­τι­κά με το 2020. Δηλα­δή, η αλή­θεια, που δεν τη λέτε, είναι ότι το 2022 προ­βλέ­πε­ται μεί­ω­ση κατά 250 εκα­τομ­μύ­ρια σε σχέ­ση με τις δαπά­νες του 2020!!! Και αυτό το παρου­σιά­ζε­τε σαν αύξηση!

Αν και θα τα πού­με ανα­λυ­τι­κά στη συζή­τη­ση για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, ο ελλη­νι­κός λαός πρέ­πει να ξέρει από τώρα ότι την ώρα που χάνο­νται 100 άνθρω­ποι τη μέρα, για το 2022 το κρά­τος μειώ­νει κατά 139 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των νοσο­κο­μεί­ων, κατά 52% τις δαπά­νες για την ξεχαρ­βα­λω­μέ­νη Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και κατά 245 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τις παρο­χές Υγείας.

Για ποια ενί­σχυ­ση σε έμψυ­χο δυνα­μι­κό του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας μιλά­τε; Για την προ­ο­πτι­κή των 4.900 μόνι­μων προ­σλή­ψε­ων που απλώς θα αλλά­ξει την εργα­σια­κή σχέ­ση του επι­κου­ρι­κού προ­σω­πι­κού που ήδη υπηρετεί;

Είναι ψέμα­τα ή αλή­θεια ότι ζητά­τε από για­τρούς άσχε­των ειδι­κο­τή­των, ακό­μα και από ειδι­κευό­με­νους να κάνουν ταχύρ­ρυθ­μη εκπαί­δευ­ση, να απο­κτή­σουν δεξιό­τη­τες και τους βαφτί­ζε­τε εντα­τι­κο­λό­γους, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία των βαρέ­ως πασχό­ντων ασθενών;

Όσο και να προ­σπα­θεί­τε να ωραιο­ποι­ή­σε­τε την κατά­στα­ση, είστε πολ­λα­πλά εκτε­θει­μέ­νοι απέ­να­ντι στον λαό, έχε­τε βαριές ευθύνες.

Την ώρα που δεκά­δες δια­σω­λη­νω­μέ­νοι καθη­με­ρι­νά είναι στην ανα­μο­νή για ένα κρε­βά­τι ΜΕΘ, την ώρα που τα δημό­σια νοσο­κο­μεία καταρ­ρέ­ουν, εσείς, αντί να επι­τά­ξε­τε άνευ όρων και χωρίς καμία απο­ζη­μί­ω­ση τους ιδιω­τι­κούς ομί­λους της Υγεί­ας, παζα­ρεύ­ε­τε με τους ιδιο­κτή­τες τους, οι οποί­οι δεν στα­μά­τη­σαν να κερ­δο­σκο­πούν την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, αξιο­ποιώ­ντας τις τρα­γι­κές ελλεί­ψεις του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, για­τί ‑βλέ­πε­τε- το εμπό­ριο του ανθρώ­πι­νου πόνου δεν κάνει διαλείμματα.

Αξιο­ποι­ή­σα­τε την παν­δη­μία για να εμπε­δω­θεί η αντί­λη­ψη ότι ο κύριος παρά­γο­ντας για τη δια­σφά­λι­ση της υγεί­ας είναι η ατο­μι­κή ευθύ­νη. Επι­στρα­τεύ­ε­τε σε αυτή την κατεύ­θυν­ση λαγούς, διά­φο­ρα παπα­γα­λά­κια στα ΜΜΕ, οι οποί­οι ζητά­νε να πλη­ρώ­νουν οι ανεμ­βο­λί­α­στοι τα νοσή­λιά τους!

Δεν είναι απλά ακραί­ες φωνές που ζητούν ποι­νές και τιμω­ρία σε όσους δεν συμ­μορ­φώ­νο­νται. Δεν είναι και­νούρ­γιο ζήτη­μα ούτε πρω­το­τυ­πεί­τε. Στις ΗΠΑ οι εργο­δό­τες ζητά­νε από τους ανεμ­βο­λί­α­στους εργα­ζό­με­νους επι­πλέ­ον 200 ευρώ το μήνα ασφά­λι­στρα, αν θέλουν να ισχύ­ει η ασφά­λι­σή τους.

Σε λίγο, αν δε σας στα­μα­τή­σει κάποιος, θα ζητά­νε χρή­μα­τα από τους καρ­κι­νο­πα­θείς, επει­δή κάπνι­ζαν και από τους πολυ­τραυ­μα­τί­ες επει­δή δεν φορού­σαν κρά­νος! Έτσι οικο­δο­μεί­τε βήμα το βήμα μια κοι­νω­νία ζούγκλας.

Αυτά τα στοι­χεία, βέβαια, είναι συστα­τι­κά της πολι­τι­κής όλων των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών που μετα­τρέ­πει ένα ζήτη­μα, κατε­ξο­χήν κοι­νω­νι­κό αγα­θό όπως είναι η υγεία, μόνο σε ατο­μι­κή υπό­θε­ση και ευθύνη.

Χρε­ο­κό­πη­σε η κυβερ­νη­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας. Πάνω από όλα όμως, χρε­ο­κό­πη­σε η πολι­τι­κή της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης — εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας την οποία υπη­ρέ­τη­σαν δια­χρο­νι­κά όλες οι κυβερ­νή­σεις και όλα τα κόμ­μα­τα, ανε­ξάρ­τη­τα των επι­μέ­ρους συντα­γών αστι­κής διαχείρισης.

Για αυτό η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση προ­τεί­νει υπουρ­γό Υγεί­ας κοι­νής απο­δο­χής. Για αυτό σας ζητά­ει να κάνε­τε χώρο για να δια­χει­ρι­στεί αυτή τη βαρβαρότητα.

Είναι μία επι­πλέ­ον από­δει­ξη της στρα­τη­γι­κής σας σύμπλευ­σης στα βασι­κά ζητή­μα­τα. Είναι στρα­τη­γι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων η πολι­τι­κή της μεί­ω­σης του “μη μισθο­λο­γι­κού κόστους”, της δρα­στι­κής περι­κο­πής των δαπα­νών για την πρό­λη­ψη, τη θερα­πεία και την απο­κα­τά­στα­ση της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα στοι­χεία των δαπα­νών στην Υγεία μετα­ξύ 2015 και 2019. Σε αυτό το χρο­νι­κό διά­στη­μα η “δημό­σια” δαπά­νη αυξή­θη­κε κατά 10,4%.

Όμως, αυτή η αύξη­ση προ­ήλ­θε από την αύξη­ση των πλη­ρω­μών των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων ‑δηλα­δή των εργα­ζο­μέ­νων- και συγκε­κρι­μέ­να κατά 9,4%, ενώ η κρα­τι­κή συμ­βο­λή περιο­ρί­στη­κε στο υπό­λοι­πο 1%.

Αντί­στοι­χα, οι δαπά­νες για τα νοσο­κο­μεία από το κρά­τος μειώ­θη­καν κατά 4,3%, ενώ αυξή­θη­καν οι πλη­ρω­μές από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία κατά 15,7%. Ταυ­τό­χρο­να οι ιδιω­τι­κές πλη­ρω­μές μειώ­θη­καν μόλις κατά 0,63%.

Συνε­χί­στη­κε, δηλα­δή, η αφαί­μα­ξη των λαϊ­κών στρω­μά­των που πλή­ρω­σαν από την τσέ­πη τους για την υγεία τους 5,73 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Μετα­ξύ 2012 και 2019 η δημό­σια φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη μειώ­θη­κε κατά 50%, αλλά η συμ­με­το­χή των ασθε­νών μόνον για τα φάρ­μα­κα που απο­ζη­μιώ­νο­νται αυξή­θη­κε κατά 52,8%. Επι­βα­ρύν­θη­κε δηλα­δή ο λαός μας για να εξοι­κο­νο­μη­θεί ζεστό κρα­τι­κό χρή­μα για τη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Η μεί­ω­ση των μισθών, η έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, η πιο φθη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη δηλα­δή, είναι προ­ϋ­πό­θε­ση για να εξα­σφα­λι­στεί η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και η μεγά­λη κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου. Αυτή είναι η βασι­κή αιτία που το απο­τέ­λε­σμα όλων των σχε­δί­ων δια­φο­ρε­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων οδη­γεί από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο τη ζωή και την υγεία του λαού.

Για­τί “το κεφά­λαιο είναι ανε­λέ­η­το απέ­να­ντι στην υγεία και τη διάρ­κεια της ζωής ενός εργά­τη, παντού όπου δεν το υπο­χρε­ώ­νει η κοι­νω­νία να το υπο­λο­γί­ζει. Το κεφά­λαιο έχει τόσο σοβα­ρούς λόγους να αρνιέ­ται τα βάσα­να του λαού, καθο­ρί­ζε­ται τόσο λίγο στην πρα­κτι­κή του κίνη­ση από το ασυ­γκρά­τη­το ξεκλή­ρι­σμα του πλη­θυ­σμού όσο και από την ενδε­χό­με­νη πτώ­ση της Γης πάνω στον ήλιο”. Με αυτά τα λόγια περιέ­γρα­φε ο Μαρξ την κατάσταση.

Για αυτό και στο πλαί­σιο της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει ένα σύστη­μα Υγεί­ας που να καλύ­πτει ολο­κλη­ρω­μέ­να το σύνο­λο των λαϊ­κών ανα­γκών σε σύγ­χρο­νες υπη­ρε­σί­ες πρό­λη­ψης, θερα­πεί­ας, αποκατάστασης.

Τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων είναι ασυμ­βί­βα­στα με την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας του λαού. Πρό­κει­ται για ένα σύστη­μα Υγεί­ας γεμά­το ανορ­θο­λο­γι­σμό, αντι­φά­σεις και αντι­θέ­σεις που όσο διευ­ρύ­νο­νται οι δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας και του πολυά­ριθ­μου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, τόσο περισ­σό­τε­ρο διευ­ρύ­νε­ται η δυσκο­λία από τον λαό να τα αξιοποιήσει.

Την ίδια στιγ­μή που δια­φη­μί­ζο­νται οι “και­νο­τό­μες θερα­πεί­ες”, τα “εξα­το­μι­κευ­μέ­να φάρ­μα­κα”, η “ρομπο­τι­κή χει­ρουρ­γι­κή”, τα οποία δεί­χνουν τις τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες, αλλά μόνο γι’ αυτούς που μπο­ρούν να πλη­ρώ­σουν…, για τους πολ­λούς να θεω­ρεί­ται κατόρ­θω­μα το κλεί­σι­μο ενός ραντε­βού για μια απλή ιατρι­κή εξέταση!

Η περί­ο­δος της παν­δη­μί­ας με τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα για τον λαό ανέ­δει­ξε με εκκω­φα­ντι­κό τρό­πο τα σαθρά υλι­κά με τα οποία οικο­δο­μεί­ται αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας χρό­νια τώρα, το οποίο έγι­νε “φύλ­λο — φτε­ρό” και άφη­σε απρο­στά­τευ­το τον λαό. Χιλιά­δες ασθε­νείς απο­κλεί­στη­καν. Άλλοι από τις ανα­γκαί­ες εξε­τά­σεις, άλλοι από θερα­πεί­ες και χει­ρουρ­γεία, για να αντέ­ξει την “πίε­ση” των ασθε­νών από COVID.

Αυτό είναι κανό­νας για όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες. Παρά­δειγ­μα, στις ΗΠΑ, στη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού, που σε διά­στη­μα μόλις ενός μήνα υπήρ­ξε μεί­ω­ση των νέων δια­γνώ­σε­ων για καρ­κί­νο κατά 46,4% για τις 6 πιο συχνές κακοήθειες.

Μόνο στην πρώ­τη φάση της παν­δη­μί­ας εκτι­μά­ται ότι περισ­σό­τε­ρες από 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις για καρ­κί­νο παγκο­σμί­ως ανα­βλή­θη­καν ως συνέ­πεια των ανα­γκών νοση­λεί­ας Covid-19 ασθε­νών και της έλλει­ψης κλι­νών ΜΕΘ, ενώ παρα­τη­ρή­θη­κε προ­σέ­λευ­ση ασθε­νών σε προ­χω­ρη­μέ­να στά­δια καρ­κί­νου με συνέ­πεια την αδυ­να­μία ριζι­κής χει­ρουρ­γι­κής αντι­με­τώ­πι­σής του.

Θυμί­ζου­με ότι εκεί­νη την περί­ο­δο Αμε­ρι­κά­νοι δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι, αστρο­του­ρί­στες, έκα­ναν ταξί­δι ανα­ψυ­χής στο Διά­στη­μα και την ίδια στιγ­μή οι συμπα­τριώ­τες τους υγειο­νο­μι­κοί χρη­σι­μο­ποιού­σαν σακού­λες σκου­πι­διών και μαντί­λια, αντί για προ­στα­τευ­τι­κές στο­λές και μάσκες.

Η κατά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, αφού η πολι­τι­κή και τα μέτρα που δια­μόρ­φω­σαν αυτό το άθλιο και επι­κίν­δυ­νο σύστη­μα Υγεί­ας για τον λαό, τα παρου­σιά­ζε­τε ως λύση.

Δεν είναι ότι απλά δια­στρέ­φε­τε την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Έχε­τε το θρά­σος να κομπά­ζε­τε για τα κατορ­θώ­μα­τά σας, λες και ήταν προς όφε­λος του λαού! Μόλις πριν λίγες μέρες ο υπουρ­γός σας, ο κ. Γεωρ­γιά­δης, δήλω­νε ανε­ρυ­θρί­α­στα σε τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι ότι “καλώς έκλει­σαν νοσο­κο­μεία επί των ημε­ρών του”! Και, μάλι­στα, καρ­φώ­νο­ντας και τους κυρί­ους του ΣΥΡΙΖΑ, ανέ­φε­ρε ότι “επει­δή έπρα­ξε σωστά”, γι’ αυτό “δεν άνοι­ξαν και από τους επό­με­νους που κυβέρ­νη­σαν”! Δήλω­σε, επί­σης, και το αμί­μη­το ότι “κομ­μου­νι­σμό στην Ελλά­δα δεν έχου­με”, για να ζητά­ει κάποιος επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα, προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και άνοιγ­μα των νοσο­κο­μεί­ων που έκλεισαν.

Κατα­λά­βα­τε τι ακρι­βώς είπε ο υπουρ­γός σας, κύριοι της κυβέρ­νη­σης, κύριοι της ΝΔ;

Για να μην έχου­με νεκρούς, για να ανοί­ξουν νοσο­κο­μεία, πρέ­πει να γίνει κομμουνισμός!

Κάτι θα ξέρε­τε, για να το λέτε.

Οι ανα­διαρ­θρώ­σεις που προ­ω­θεί­τε με την υλο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου για το “νέο ΕΣΥ” που έχε­τε βάλει σε εφαρ­μο­γή, θα φέρουν, όπως ήδη έχει εξαγ­γελ­θεί, έναν νέο κύκλο καταρ­γή­σε­ων και συγ­χω­νεύ­σε­ων νοσο­κο­μεί­ων και κλι­νι­κών επι­δει­νώ­νο­ντας την ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νη κατάσταση.

Θα προ­ω­θή­σε­τε ΣΔΙΤ για να περι­δρο­μιά­ζει περισ­σό­τε­ρο ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας. Θα λει­τουρ­γή­σει ο ΕΟΠΥΥ ως ιδιω­τι­κή ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη αφαί­μα­ξη των ασφα­λι­σμέ­νων. Θα προ­ω­θεί την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των νοσο­κο­μεί­ων με νέες ανα­τρο­πές στις εργα­σια­κές σχέ­σεις των εργα­ζό­με­νων, ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη αφαί­μα­ξη των ασθε­νών, μεγά­λη δια­φο­ρο­ποί­η­ση μετα­ξύ των μονά­δων Υγείας.

Οι εργα­ζό­με­νοι δεν έχουν να περι­μέ­νουν τίπο­τα καλό από την πολι­τι­κή στην Υγεία που δια­μορ­φώ­νε­ται με κρι­τή­ριο το κόστος των μέτρων για την κερ­δο­φο­ρία και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα του κεφαλαίου.

Οι εξε­λί­ξεις στον τομέα της Υγεί­ας επι­βε­βαιώ­νουν ότι δύο δρό­μους ανά­πτυ­ξης έχει μπρο­στά του ο λαός. Τον δρό­μο που θα έχει ως κρι­τή­ριο την ικα­νο­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών ή τον σημε­ρι­νό που αντι­με­τω­πί­ζει την Υγεία ως εμπόρευμα.

Από την έκβα­ση αυτής της αντι­πα­ρά­θε­σης, από το ποιον δρό­μο θα απο­φα­σί­σει ο λαός να βαδί­σει τελι­κά θα κρι­θεί και η έκβα­ση του αγώ­να για το αν θα έχει ένα σύστη­μα Υγεί­ας αντί­στοι­χο των επι­τευγ­μά­των της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας που θα υπη­ρε­τεί τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανάγκες.

Είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας ζήτη­μα ταυ­τό­χρο­να με το δυνά­μω­μα του αγώ­να για τη θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας με μόνι­μες προ­σλή­ψεις, για έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση στην Υγεία και επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών δομών, ο λαός μας να αντι­στοι­χή­σει τις διεκ­δι­κή­σεις του με τις σύγ­χρο­νες ανάγκες.

Να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή συσπεί­ρω­ση και πάλη που θα δια­μορ­φώ­νει τους κοι­νω­νι­κούς και πολι­τι­κούς όρους για έναν άλλον δρό­μο ανά­πτυ­ξης της παρα­γω­γής και της οικο­νο­μί­ας, με εργα­τι­κή — λαϊ­κή εξου­σία, που στο επί­κε­ντρο θα είναι η ικα­νο­ποί­η­ση των διευ­ρυ­μέ­νων λαϊ­κών ανα­γκών στην πρό­λη­ψη, θερα­πεία και απο­κα­τά­στα­ση της υγείας.

Με την όσο είναι δυνα­τόν αυτο­τέ­λεια στην παρα­γω­γή όλων όσα απαι­τού­νται, σε ιατρι­κά μηχα­νή­μα­τα, φάρ­μα­κα, εμβό­λια, υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, αξιο­ποιώ­ντας τη δυνα­τό­τη­τα όλων των ανα­γκαί­ων για την εξα­σφά­λι­σή τους, για να αξιο­ποιού­νται προς όφε­λός του όλες οι δια­θέ­σι­μες δυνα­τό­τη­τες ‑και άλλες που μπο­ρούν να ανα­πτυ­χθούν- της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας και του εξει­δι­κευ­μέ­νου υγειο­νο­μι­κού προσωπικού.

Μόνο με αυτές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις μπο­ρεί η Υγεία να απο­τε­λέ­σει ένα κατο­χυ­ρω­μέ­νο και δια­σφα­λι­σμέ­νο από το κρά­τος καθο­λι­κό και δωρε­άν λαϊ­κό δικαίωμα.

Στο πλαί­σιο ενός ενιαί­ου, σύγ­χρο­νου, απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κού και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας, πανελ­λα­δι­κά ανα­πτυγ­μέ­νου με επι­στη­μο­νι­κό κεντρι­κό σχε­δια­σμό, πλή­ρως και επαρ­κώς χρη­μα­το­δο­τού­με­νο από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό με κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δραστηριότητας».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕCOVID 19 $€

Γ. Δελής: Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία για να ενισχύει τα κέρδη των μονοπωλίων

Μ. Συντυχάκης: Τα κυβερνητικά σχέδια για συγχωνεύσεις νοσοκομείων αποτελούν έγκλημα 

Δ. Μανωλάκου: Συμφέρον του λαού να ανατρέψει την ανθυγιεινή πολιτική σας 

Γ. Μαρίνος: Αναγκαιότητα η σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική και την καπιταλιστική βαρβαρότητα 

Μ. Κομνηνάκα: Επικίνδυνη η κατάσταση στα νησιά με ευθύνη των κυβερνήσεων 

Ν. Παπαναστάσης: Η υγεία του λαού αντιμετωπίζεται σαν χρυσωρυχείο για τους επιχειρηματικούς ομίλους 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο