Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πανδημία, η ανοχύρωτη κοινωνία και ο Μεσαίωνας

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Από τη μία η παν­δη­μία του ιού. Λαοί ξένοια­στοι όσον αφο­ρά το ενδε­χό­με­νο του θανά­του, συνει­δη­το­ποιούν ξαφ­νι­κά πως μπο­ρεί να κιν­δυ­νέ­ψουν άμεσα.

Οι κοι­νω­νί­ες δια­πι­στώ­νουν, έστω και με καθυ­στέ­ρη­ση, πως είναι ζήτη­μα ζωής και θανά­του να δρά­σουν συλ­λο­γι­κά. Να προ­στα­τεύ­σει καθείς την ομά­δα και μέσω αυτής να προ­στα­τευ­θεί κι ο ίδιος. Να περιο­ρί­σει, να θυσιά­σει τη βολή του, να συνει­σφέ­ρει στο σύνο­λο κι έτσι να προ­σφέ­ρει και στον εαυ­τόν του μέσω της κοι­νό­τη­τας. Αλλά φευ είναι απαί­δευ­τες σ’ αυτό. Κανείς δεν τους το δίδα­ξε – απε­να­ντί­ας το αντί­θε­το έχει συμ­βεί, κι έτσι οι άνθρω­ποι παλαν­τζά­ρουν αμή­χα­νοι κι έντρο­μοι ωσάν σε ναυα­γο­σω­στι­κή λέμ­βο μ’ ότι δυσοί­ω­νο προ­οιω­νί­ζει κάτι τέτοιο.

Κι όλοι αντι­λαμ­βά­νο­νται με τρό­μο την εγκλη­μα­τι­κή γύμνια και την ανη­μπο­ριά αυτού που λέμε κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός. Το σύστη­μα υγεί­ας εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο, ξεχαρ­βα­λω­μέ­νο και αθλί­ως υπο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο. Οι ελλεί­ψεις τερά­στιες ακό­μη και υπό κανο­νι­κές συν­θή­κες. Πέντε (5) κλί­νες ΜΕΘ ανά 100.000 υπάρ­χουν στη χώρα μας, όταν και οι 8,5 της Ιτα­λί­ας απο­δεί­χτη­καν ανε­παρ­κέ­στα­τες και το εκεί σύστη­μα κλά­τα­ρε. Τα νοσο­κο­μεία της χώρας υπο­στε­λε­χω­μέ­να, με χιλιά­δες κενές οργα­νι­κές θέσεις ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού. Ο εξο­πλι­σμός πεπα­λαιω­μέ­νος. Το προ­σω­πι­κό στα όρια της εξά­ντλη­σης. Αλλά αυτά είναι γνω­στά ή θα έπρε­πε να είναι γνω­στά σε όλους και ικα­νός λόγος ανη­συ­χί­ας και ερωτηματικών.

Από την άλλη κι ενώ θα ήλπι­ζε κανείς ότι έστω και την ύστα­τη στιγ­μή θα μπο­ρού­σε να υπάρ­ξει μια συντε­ταγ­μέ­νη προ­σπά­θεια ώστε να θρη­νή­σου­με όσο γίνε­ται λιγό­τε­ρους συναν­θρώ­πους μας ζού­με έναν ασύλ­λη­πτο τρα­γέ­λα­φο. Κι όλα στο βωμό του κέρ­δους. Κι άντε με τον κάθε έμπο­ρα, εφο­πλι­στή και βιο­μή­χα­νο να κάνεις κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή. Η εξέ­τα­ση σε ιδιω­τι­κό εργα­στή­ριο στοι­χί­ζει 300 ευρώ όπου σου χρε­ώ­νουν και επί­σκε­ψη σε για­τρό καθώς τον έλεγ­χο για τους προη­γού­με­νους ιούς γρί­πης. Αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες αρνού­νται επί διή­με­ρο να παρα­λά­βουν και να μετα­φέ­ρουν δείγ­μα­τα ασθε­νών στην Αθή­να (Παστέρ) για εξέ­τα­ση, πλοιο­κτή­τριες εται­ρεί­ες δίνουν άδεια από­πλου σε πλοία τους με ύπο­πτα κρού­σμα­τα στο πλή­ρω­μα, ασθε­νείς μετα­φέ­ρο­νται χωρίς προ­φυ­λά­ξεις, άλλοι περι­μέ­νουν με τις ώρες να εξε­τα­στούν. Ακό­μη και στην προ­σπά­θεια να κάνεις τηλε­φω­νι­κά παραγ­γε­λία από γνω­στή αλυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ, σου απα­ντούν πως θα παρα­λά­βεις σε… μία εβδομάδα.

Κι όμως υπάρ­χει λύση. Την έδει­ξε η μακρι­νή Κίνα. Όταν μια επι­δη­μία γίνε­ται πρό­βλη­μα όλης της κοι­νω­νί­ας, όταν μια κοι­νω­νία έχει παι­δευ­τεί στο να δρα συλ­λο­γι­κά, υπάρ­χουν οι υπο­δο­μές και το πρό­βλη­μα δεν είναι το κοντο­πρό­θε­σμο κέρ­δος μπο­ρούν να γίνουν «θαύ­μα­τα». Εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι λει­τούρ­γη­σαν συντε­ταγ­μέ­να, τέθη­καν σε καρα­ντί­να, ουσια­στι­κά αυτο­πε­ριο­ρί­στη­καν πει­θαρ­χη­μέ­να, δέκα έξι νοσο­κο­μεία προ­στέ­θη­καν στις προ­ϋ­πάρ­χου­σες υπο­δο­μές σε χρό­νο ρεκόρ, χιλιά­δες άνθρω­ποι μετεκ­παι­δεύ­τη­καν αστρα­πιαία σε άλλες εργα­σί­ες. Μετα­ξύ αυτών και αρκε­τές χιλιά­δες για να τρο­φο­δο­τούν τα εκα­τομ­μύ­ρια των κλει­σμέ­νων στα σπί­τια τους με τα απα­ραί­τη­τα. Και φαί­νε­ται να το έλεγ­ξαν. Κι ας μην έχουν… θεό και «σώμα­τα» και «αίμα­τα». Μέχρι κι ο φει­δω­λός σε ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις ΠΟΥ εξε­πλά­γη δημό­σια για το επί­τευγ­μα. Και ήδη η Κίνα εξά­γει σχε­τι­κή… τεχνο­γνω­σία. Σε Ιράκ, Ιράν και τώρα στην Ιτα­λία. Βοή­θεια που οι… ευρω­παϊ­κές Γαλ­λία και Γερ­μα­νία την αρνήθηκαν.

Δυστυ­χώς εμείς, γεω­γρα­φι­κά και όχι μόνο, είμα­στε στον αντί­πο­δα της Κίνας. Κατα­με­σής όμως του παρα­λο­γι­σμού. Στην πηχτή μπό­χα του σκο­τα­δι­σμού. Κλεί­νουν τα πάντα για να περιο­ρι­στεί η μετά­δο­ση του ιού, αλλά οι εκκλη­σί­ες παρα­μέ­νουν ανοι­χτές. Ο ιός μετα­δί­δε­ται σε οποιον­δή­πο­τε κλει­στό χώρο, εκτός των εκκλη­σιών. Και δεν βγαί­νει ένας σοβα­ρός άνθρω­πος να διαρ­ρή­ξει τα ιμά­τιά του. Μεγα­λο­πα­πά­δες – σύσ­σω­μη η εκκλη­σία προ­τρέ­πουν το δόλιο το κοι­νό να κοι­νω­νή­σει. Έγκλη­μα που θα μεί­νει ατι­μώ­ρη­το (του­λά­χι­στον προς ώρας). Ο ίδιος ο ΕΟΔΥ απα­ντού­σε πως δεν υπάρ­χει πρό­βλη­μα με την αγία κοι­νω­νία. Από κοντά και κάποιοι μεγα­λο­σχή­μο­νες για­τροί που φαί­νε­ται να ξεπλη­ρώ­νουν… γραμ­μά­τια. Κάποιοι άλλοι ψελ­λί­ζουν πως «δεν έχει απο­δει­χθεί ότι ο ιός μετα­δί­δε­ται με το σάλιο» και δεν ντρέ­πο­νται ή δεν φοβού­νται να το εκστο­μί­ζουν. Έστω κι έτσι να ήταν – που δεν είναι, κάνουν πως δεν γνω­ρί­ζουν ως επι­στή­μο­νες, πως το ασφα­λές θα ήταν να είχε απο­δει­χθεί πως «ο ιός ΔΕΝ μετα­δί­δε­ται με το σάλιο». Ανισ­σό­ρο­ποι και φασί­ζο­ντες κυβερ­νη­τι­κοί, που ως υπουρ­γοί υγεί­ας που δια­τέ­λε­σαν είναι και υπεύ­θυ­νοι για το χάλι της, ζητούν υστε­ρι­κά και αλή­τι­κα δήλω­ση αθε­ΐ­ας από τους συνο­μι­λη­τές τους.

Ανο­χύ­ρω­τοι από υπο­δο­μές και σ’ έναν αχταρ­μά ανε­λέ­η­του ανορ­θο­λο­γι­σμού. Η αγία κοι­νω­νία που… σώζει, «σώμα­τα» και «αίμα­τα» θεών, παπά­δες που γλεί­φουν πατώ­μα­τα, οι «καλοί» χρι­στια­νοί που δεν κιν­δυ­νεύ­ουν, «ο ιός που εξα­γνί­ζει την ανθρωπότητα».

Ο Μεσαί­ω­νας εν έτει 2020. Λίγο θέλει ακό­μη και θα καί­με κόσμο στην πυρά. Το 1233μτχ ο πάπας Γρη­γό­ριος ο 9ος ανα­κή­ρυ­ξε τις… γάτες όργα­να του δια­βό­λου. Οι γάτες εξα­φα­νί­στη­καν από όλη την Ευρώ­πη κι έτσι πυρο­δο­τή­θη­κε η επι­δη­μία πανώ­λης το 1348. Αυτή τη φορά ήταν οι Εβραί­οι που έφται­γαν και με τη βοή­θεια της εκκλη­σί­ας τους εξό­ντω­σαν από όλη την ήπει­ρο. Στις μέρες μας, όσοι πεθά­νου­με θα φταί­ει που είμα­στε λιγό­τε­ρο χρι­στια­νοί ή άθε­οι. Η κακή μας μοί­ρα. Όχι όμως το ξεχαρ­βά­λω­μα της δημό­σιας υγεί­ας, το ξεπού­λη­μα της δημό­σιας περιου­σί­ας και της χώρας, ο εκπη­θι­κι­σμός στον οποίο υπο­βαλ­λό­μα­στε τόσα χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο