Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πανδημία μαίνεται — Αμερικανική ήπειρος, Μέση Ανατολή και νότια Ασία το επίκεντρο

Η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού έχει προ­κα­λέ­σει του­λά­χι­στον 527.241 θανά­τους παγκο­σμί­ως από τότε που η Κίνα ανα­κοί­νω­σε επι­σή­μως την εμφά­νι­ση της ασθέ­νειας τον Δεκέμ­βριο, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, που βασί­ζε­ται σε επί­ση­μες πηγές, χθες Σάβ­βα­το βρά­δυ στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Περισ­σό­τε­ρα από 11.145.640 κρού­σμα­τα της Covid-19 έχουν δια­γνω­στεί επι­σή­μως σε 196 χώρες και εδά­φη από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας. Του­λά­χι­στον 5.727.400 άνθρω­ποι θεω­ρεί­ται ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Ο αριθ­μός αυτός των δια­γνω­σμέ­νων κρου­σμά­των δεν αντα­να­κλά παρά ένα κλά­σμα του πραγ­μα­τι­κού αριθ­μού των μολύν­σε­ων. Ορι­σμέ­νες χώρες κάνουν δια­γνω­στι­κά τεστ μόνο στα βαριά περι­στα­τι­κά, άλλες χρη­σι­μο­ποιούν τα τεστ κατά προ­τε­ραιό­τη­τα για την ιχνη­λά­τη­ση, ενώ ένας αριθ­μός φτω­χών χωρών δια­θέ­τει περιο­ρι­σμέ­νες δυνα­τό­τη­τες ανίχνευσης.

Σε σύγκρι­ση με τον προ­χθε­σι­νό απο­λο­γι­σμό της Παρα­σκευ­ής, κατα­γρά­φη­καν σε όλον τον κόσμο 4.376 νέοι θάνα­τοι και 180.827 νέα κρού­σμα­τα. Οι χώρες όπου ανα­φέρ­θη­καν οι περισ­σό­τε­ροι θάνα­τοι μέσα σε ένα 24ωρο είναι η Βρα­ζι­λία (1.290), το Μεξι­κό (654) και η Ινδία (442).

Οι ΗΠΑ, που κατέ­γρα­ψαν τον πρώ­το τους θάνα­το από κορο­νο­ϊό στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου, είναι η πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα τόσο σε αριθ­μό νεκρών όσο και κρου­σμά­των, με 129.584 θανά­τους και 2.818.588 κρού­σμα­τα. Του­λά­χι­στον 790.404 άνθρω­ποι έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, η πλέ­ον πλη­γεί­σα χώρα είναι η Βρα­ζι­λία με 63.174 νεκρούς και 1.539.081 κρού­σμα­τα, η Βρε­τα­νία με 44.198 νεκρούς (284.900 κρού­σμα­τα), η Ιτα­λία με 34.854 νεκρούς (241.419 κρού­σμα­τα) και η Γαλ­λία με 29.893 νεκρούς (203.367 κρούσματα).

Μετα­ξύ των χωρών που έχουν πλη­γεί πολύ σκλη­ρά, το Βέλ­γιο θρη­νεί τους περισ­σό­τε­ρους νεκρούς σε σύγκρι­ση με τον πλη­θυ­σμό του, με 84 θανά­τους ανά 100.00 κατοί­κους, ακο­λου­θούν η Βρε­τα­νία (65), η Ισπα­νία (61), η Ιτα­λία (58) και η Σου­η­δία (54).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επι­σή­μως 83.545 κρού­σμα­τα (3 νέα) και 4.634 θανά­τους (κανέ­ναν νέο). Ο αριθ­μός των θανά­των, σύμ­φω­να με τις κινε­ζι­κές αρχές, παρα­μέ­νει αμε­τά­βλη­τος από τα μέσα του Μαΐ­ου. Επί­σης 78.509 ανθρώ­πους που αποθεραπεύτηκαν.

Η Ευρώ­πη έχει κατα­γρά­ψει 199.050 θανά­τους και 2.710.595 κρού­σμα­τα, οι ΗΠΑ και ο Κανα­δάς 138.304 θανά­τους (2.923.905 κρού­σμα­τα), η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Καραϊ­βι­κή 124.355 θανά­τους (2.806.243 κρού­σμα­τα), η Ασία 37.000 θανά­τους (1.432.118 κρού­σμα­τα), η Μέση Ανα­το­λή 17.472 νεκρούς (811.831 κρού­σμα­τα), η Αφρι­κή 10.927 νεκρούς (451.075 κρού­σμα­τα), η Ωκε­α­νία 133 νεκρούς (9.882 κρούσματα).

Ο απο­λο­γι­σμός αυτός συντά­χθη­κε από δεδο­μέ­να που συνέ­λε­ξαν τα γρα­φεία του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου από τις αρμό­διες εθνι­κές αρχές και πλη­ρο­φο­ρί­ες από τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ).

ΗΠΑ: Μείωση των ημερήσιων κρουσμάτων και θανάτων

Του­λά­χι­στον 43.000 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 κατα­γρά­φη­καν στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα στις 20:30 χθες τοπι­κή ώρα (03:30 σήμε­ρα ώρα Ελλά­δας), το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Με 43.742 επι­πλέ­ον μολύν­σεις το σύνο­λο ανέρ­χε­ται σε 2.836.764 ασθε­νείς από την έναρ­ξη της πανδημίας.

Η χώρα κατέ­γρα­ψε 252 νέους θανά­τους εξαι­τί­ας του Covid-19, σύμφω­να με τα στοι­χεία της ιατρι­κής σχο­λής της Βαλ­τι­μό­ρης. Το σύνο­λο των θυμά­των του κορω­νοϊ­ού στις ΗΠΑ ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε 129.657.

Τα τελευ­ταία στοι­χεία δεί­χνουν μια επι­βρά­δυν­ση της παν­δη­μί­ας, συγκρι­τι­κά με τις προη­γού­με­νες τρεις ημέ­ρες, στις οποί­ες κατα­γρά­φο­νταν αριθ­μοί ρεκόρ, με πάνω από 57.000 νέες λοι­μώ­ξεις εντός 24 ωρών να εντο­πί­ζο­νται την Παρα­σκευή. Ωστό­σο, αυτή η πτώ­ση ενδέ­χε­ται να οφεί­λε­ται στην εθνι­κή αργία της 4ης Ιου­λί­ου για την Ημέ­ρα της Ανεξαρτησίας.

Ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ κατη­γό­ρη­σε και πάλι χθες την Κίνα για τον κορω­νο­ϊό, λέγο­ντας πως πρέ­πει «να λογο­δο­τή­σει», ενώ επαί­νε­σε την αμε­ρι­κα­νι­κή απά­ντη­ση στην πανδημία.

«Έχου­με σημειώ­σει μεγά­λη πρό­ο­δο. Η στρα­τη­γι­κή μας λει­τουρ­γεί καλά», είπε, επι­μέ­νο­ντας στην πεποί­θη­σή του ότι μια θερα­πεία ή/και ένα εμβό­λιο πιθα­νό­τα­τα θα είναι δια­θέ­σι­μο «πολύ πριν από το τέλος του έτους».

Covid-19: Ξεπέρασαν τους 30.000 οι θάνατοι στο Μεξικό

Το όριο των 30.000 θανά­των ξεπέ­ρα­σε χθες το Μεξι­κό, φτά­νο­ντας στην πέμ­πτη θέση παγκο­σμί­ως σε επί­ση­μο αριθ­μό θυμά­των, ξεπερ­νώ­ντας τη Γαλλία.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Μεξι­κού ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το ότι το προη­γού­με­νο 24ωρο κατέ­γρα­ψε 523 νέους θανά­τους εξαι­τί­ας του Covid-19, με το σύνο­λο πλέ­ον των νεκρών να είναι 30.366. Εντο­πί­στη­καν 6.914 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης με 252.165 ανθρώ­πους να έχουν προ­σβλη­θεί συνο­λι­κά από τον SARS-CoV‑2 στη χώρα των 127 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοίκων.

Στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο, που απο­τε­λεί το νέο επί­κε­ντρο της παν­δη­μί­ας, το Μεξι­κό είναι η τρί­τη χώρα που πλήτ­τε­ται περισ­σό­τε­ρο μετά τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τη Βρα­ζι­λία. Η πρω­τεύ­ου­σα Πόλη του Μεξι­κού είναι η πόλη που πλήτ­τε­ται περισ­σό­τε­ρο από την πανδημία.

Επι­κα­λού­με­νο αδη­μο­σί­ευ­τα στοι­χεία από ληξιαρ­χι­κές κατα­χω­ρί­σεις, το ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κό δίκτυο Milenio μετέ­δω­σε ότι έως τις 19 Ιου­νί­ου σχε­δόν διπλά­σιος είναι ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν πεθά­νει από τον ιό από αυτόν που είχε ανα­κοι­νώ­σει ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Ούγκο Λόπες-Γκατέλ.

Παρά­ληλ­λα χθες οι Financial Times δημο­σί­ευ­σαν συλ­λο­γή ανε­ξάρ­τη­των μελε­τών που κάνουν λόγο κατά πολύ μεγα­λύ­τε­ρους αριθ­μούς θανά­των και κρου­σμά­των στο Μεξι­κό, από αυτούς των κυβερ­νη­τι­κών στοιχείων.

Στε­λέ­χη της μεξι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης έχουν επι­ση­μά­νει επα­νει­λημ­μέ­να πως ο πραγ­μα­τι­κός των ανθρώ­πων που έχουν μολυν­θεί είνα ιπι­θα­νόν πολύ υψη­λό­τε­ρος από αυτόν των κρου­σμά­των που επι­βε­βαιώ­θη­καν με δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, με δεδο­μέ­νο ότι γίνο­νται συγκρι­τι­κά λίγα τεστ.

Βραζιλία: 1.091 νέοι θάνατοι και 37.923 νέα κρούσματα

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Βρα­ζι­λί­ας ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το ότι σε 24 ώρες κατέ­γρα­ψε 1.091 επι­πλέ­ον θανά­τους ασθε­νών εξαι­τί­ας του Covid-19 και 37.923 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2.

Ο απο­λο­γι­σμός της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού στη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα φτά­νει τους 64.265 νεκρούς. Του­λά­χι­στον 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι έχουν προσβληθεί.

Πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο βαρύ­τε­ρο επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας του κορω­νοϊ­ού στον πλα­νή­τη, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.

Μαίνεται η πανδημία στη Μέση Ανατολή

Η παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού συνε­χί­ζει να πλήτ­τει τη Μέση Ανα­το­λή, με τον συνο­λι­κό αριθ­μό των κρου­σμά­των μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2 στο Ιράν να φτά­νει τις 240.000, ενώ η Σαου­δι­κή Αρα­βία ξεπέ­ρα­σε την Τουρ­κία στον απο­λο­γι­σμό μολύν­σε­ων με 206.000 επι­βε­βαιω­μέ­νες περιπτώσεις.

Στην Ισλα­μι­κή Δημο­κρα­τία, την πλέ­ον πλητ­τό­με­νη χώρα από την παν­δη­μία στη Μέση Ανα­το­λή, παρα­τη­ρεί­ται έξαρ­ση των κρου­σμά­των και οι Αρχές κατέ­στη­σαν χθες Σάβ­βα­το υπο­χρε­ω­τι­κή τη χρή­ση μάσκας, επι­βάλ­λο­ντας νέα μέτρα για τον έλεγ­χο της εξά­πλω­σης του ιού. Η χώρα κατέ­γρα­ψε χθες 148 νέους θανά­τους σε 24 ώρες με τον συνο­λι­κό αριθ­μό θυμά­των να φτά­νει σε 11.408 επί συνό­λου 237.878 μολύνσεων.

Η Σαου­δι­κή Αρα­βία ανα­κοί­νω­σε 4.128 νέες μολύν­σεις και 56 ακό­μη θανά­τους, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των να φτά­νει στο σου­νι­τι­κό βασί­λειο σε 205.929 και τον αριθ­μό νεκρών σε 1.858.

Εν τω μετα­ξύ, ο συνο­λι­κός αριθ­μός κρου­σμά­των Covid-19 στην Τουρ­κία ανήλ­θε σε 204.610 μετά τον εντο­πι­σμό χθες 1.154 νέων λοι­μώ­ξε­ων, δήλω­σε χθες ο Τούρ­κος υπουρ­γός Υγεί­ας Φαχρε­τίν Κοτζά.

Ο αριθ­μός των θανά­των από κορω­νο­ϊό στη χώρα αυξή­θη­κε σε 5.206 μετά από 20 νέους θανά­τους τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, είπε. Ο Τούρ­κος υπουρ­γός προει­δο­ποί­η­σε για μια άνο­δο των νοση­λευό­με­νων με COVID-19 σε μονά­δες εντα­τι­κής θεραπείας.

Τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα ανα­κοί­νω­σαν το Σάβ­βα­το ότι τρεις ακό­μη άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από την ασθέ­νεια, αυξά­νο­ντας τον αριθ­μό των νεκρών σε 321. Κατα­γρά­φη­καν 716 νέες λοι­μώ­ξεις, φτά­νο­ντας τις 50.857.

Το Μαρό­κο ανέ­φε­ρε ότι 534 άτο­μα δια­γνώ­στη­καν με τον ιό, αυξά­νο­ντας τον αριθ­μό των λοι­μώ­ξε­ων σε 13.822. Δύο ακό­μη άνθρω­ποι υπέ­κυ­ψαν, με το σύνο­λο των θανά­των να ανέρ­χε­ται σε 232.

Αξιω­μα­τού­χοι στην μαστι­ζό­με­νη από τον πόλε­μο Υεμέ­νη ανέ­φε­ραν ότι δύο ακό­μη άνθρω­ποι πέθα­ναν από την Covid-19. Επι­βε­βαί­ω­σαν οκτώ επι­πλέ­ον κρού­σμα­τα. Συνο­λι­κά 337 άνθρω­ποι έχουν πεθά­νει λόγω του ιού. Στη χώρα έχουν ανα­κοι­νω­θεί επι­σή­μως 1.248 μολύν­σεις. Τα στοι­χεία αφο­ρούν περιο­χές που τελούν υπό τον έλεγ­χο της διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νης κυβέρ­νη­σης με αφε­τη­ρία την 10η Απρι­λί­ου όταν εντο­πί­στη­κε το πρώ­το κρούσμα.

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές στην Τυνη­σία ανα­κοί­νω­σαν πέντε νέες μολύν­σεις, αυξά­νο­ντας το σύνο­λο σε 1.186. Πενή­ντα είναι αριθ­μός των θανάτων.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Αιγύ­πτου ανα­κοί­νω­σε 79 ακό­μη θανά­τους, ανε­βά­ζο­ντας ανέ­βα­σαν τον συνο­λι­κό αριθ­μό αυτών σε 3.280. Η χώρα κατέ­γρα­ψε 1.324 νέα κρού­σμα­τα σε 24 ώρες, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό σε 74.035.

Χθες, η Χουρ­γκά­ντα, το θέρε­τρο στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, υπο­δέ­χτη­κε 899 ξένους του­ρί­στες σε πέντε πτή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με λήψη προ­λη­πτι­κών μέτρων, καθώς η χώρα επα­νέ­λα­βε από την 1η Ιου­λί­ου τις διε­θνείς πτήσεις.

Στο Κατάρ, εντο­πί­στη­καν 530 νέες μολύν­σεις με σύνο­λο 99.183, εκ των οποί­ων 123 θανάτους.

Το Ιράκ ανα­κοί­νω­σε 2.334 νέα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα (58.354 συνο­λι­κά). Η χώρα ανέ­φε­ρε επί­σης 106 επι­πλέ­ον θανά­τους (2.368 σύνολο).

Το Κου­βέιτ ανέ­φε­ρε 631 νέες μολύν­σεις, (49.303 συνο­λι­κά), εκ των οποί­ων 365 θάνατοι.

Το υπουρ­γείο Υγεί­ας του Ομάν ανα­κοί­νω­σε 1.177 νέα κρού­σμα­τα λοι­μώ­ξε­ων, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό των κρου­σμά­των σε 45.106, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 203 θανάτων.

Τα κρού­σμα­τα στην Αλγε­ρία αυξή­θη­καν χθες σε 15.500 (440 νέες μολύν­σεις), ενώ ο αριθ­μός των νεκρών έφτα­σε τους 946.

Η Παλαι­στί­νη ανέ­φε­ρε 561 νέα κρού­σμα­τα, την υψη­λό­τε­ρη αύξη­ση σε 24 ώρες, από την αρχή της παν­δη­μί­ας, αυξά­νο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό μολύν­σε­ων στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη σε 4.250, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 16 θανάτων.

Στο Λίβα­νο, ο αριθ­μός των μολύν­σε­ων αυξή­θη­κε κατά 25 σε 1.855, ενώ ο αριθ­μός των θανά­των παρέ­μει­νε αμε­τά­βλη­τος σε 35.

Η Ιορ­δα­νία κατέ­γρα­ψε τρεις ακό­μη μολύν­σεις, αυξά­νο­ντας το σύνο­λο των κρου­σμά­των σε 1.150, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 10 θανάτων.

Σε καραντίνα ο πρόεδρος της Γκάνας

Ο πρό­ε­δρος της Γκά­νας Νάνα Ακού­φο-Αντό θα απο­μο­νω­θεί για 14 ημέ­ρες μετά από συμ­βου­λές για­τρών, αφού ένα άτο­μο στον στε­νό του κύκλο δια­γνώ­στη­κε με κορω­νο­ϊό, ανα­κοί­νω­σε αργά χθες η κυβέρνηση.

«Εξε­τά­στη­κε σήμε­ρα και το τεστ του ιού ήταν αρνη­τι­κό, αλλά επέ­λε­ξε να λάβει αυτό το μέτρο για σιγου­ριά», υπο­γραμ­μί­ζει η ανα­κοί­νω­ση, προ­σθέ­το­ντας ότι ο πρό­ε­δρος θα συνε­χί­σει να εργά­ζε­ται κατά το διά­στη­μα της απο­μό­νω­σής του, σύμ­φω­να με τα πρω­τό­κολ­λα ασφα­λεί­ας για τον Covid-19.

Η ανα­κοί­νω­ση δεν ανέ­φε­ρε αν το στε­νό του πρό­σω­πο που έφε­ρε τον ιό, ήταν μέλος του προ­σω­πι­κού του ή της οικο­γέ­νειάς του.

Η Γκά­να κατα­γρά­φει μέχρι σήμε­ρα 19.388 μολύν­σεις Covid-19, ένα από τους υψη­λό­τε­ρους απο­λο­γι­σμούς στην υπο­σα­χά­ρια Αφρι­κή, με 117 θανάτους.

Ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας της χώρας της Δυτι­κής Αφρι­κής, ο Καρ­λος Κίν­γκ­σλεϊ Αχεν­κό­ραχ παραι­τή­θη­κε την Παρα­σκευή για παρα­βί­α­ση των μέτρων απο­μό­νω­σης, αφού είχε δια­γνω­στεί θετι­κός στον ιό. Στα μέσα Ιου­νί­ου ο Γκα­νέ­ζος πρό­ε­δρος είχε γνω­στο­ποι­ή­σει ότι ο υπουρ­γός Υγεί­ας της χώρας Κουά­κου Άτζι­μαν Μίνου, προ­σβλή­θη­κε από τον κορωνοϊό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο