Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Πανδημία στον Κόσμο: Μεγάλοι οι κίνδυνοι από τη μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες

Καθώς η μετάλ­λα­ξη «Όμι­κρον» εξα­κο­λου­θεί να εξα­πλώ­νε­ται ταχύ­τα­τα, τρο­φο­δο­τού­με­νη και από τα «πρω­τό­κολ­λα» υπερ­με­τά­δο­σης, επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες συνε­χί­ζουν να δεί­χνουν ότι η μεί­ω­ση της καρα­ντί­νας σε πέντε μέρες ενέ­χει σημα­ντι­κούς κιν­δύ­νους για τη μετά­δο­ση του ιού.

Με την από­φα­ση αυτή, που λαμ­βά­νε­ται από όλο και περισ­σό­τε­ρες κυβερ­νή­σεις μετά από συστά­σεις μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, οι εργα­ζό­με­νοι με κορο­νο­ϊό πιέ­ζο­νται να γυρί­σουν στη δου­λειά μετά από μόλις 5 μέρες καρα­ντί­νας, με τα στοι­χεία να επι­βε­βαιώ­νουν για άλλη μια φορά το «τζο­γά­ρι­σμα» της υγεί­ας του λαού.

Μετα­ξύ άλλων, μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη συστη­μα­τι­κή ανα­σκό­πη­ση 79 μελε­τών από όλο τον κόσμο (εξαι­ρου­μέ­νων εκεί­νων με πολύ χαμη­λό αριθ­μό κρου­σμά­των), που βασί­ζε­ται στη Βρε­τα­νία, εξέ­τα­σε τη μεί­ω­ση του ιικού φορ­τί­ου σε 5.340 μολυ­σμέ­να άτο­μα, κατα­λή­γο­ντας στην ανά­γκη για 10ήμερη απομόνωση.

Αξιο­λό­γη­σε όχι μόνο το ιικό φορ­τίο που προσ­διο­ρί­στη­κε με μορια­κό τεστ και το οποίο μπο­ρεί να παρα­μεί­νει θετι­κό για κάποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα μετά την κλι­νι­κή ανά­καμ­ψη, αλλά και την ικα­νό­τη­τα καλ­λιέρ­γειας βιώ­σι­μου ιού από αυτούς τους ανθρώ­πους, που σημαί­νει ότι εξα­κο­λου­θού­σαν να είναι σαφώς μολυ­σμα­τι­κοί. Η ανα­σκό­πη­ση έδει­ξε χαμη­λό ιικό φορ­τίο τις πρώ­τες δυο μέρες, αλλά στη συνέ­χεια μια κορύ­φω­ση γύρω στις 3–6 μέρες και να μειώ­νε­ται στις 7–9 μέρες, ενώ δεν μπο­ρού­σε να ανα­κτη­θεί βιώ­σι­μος ιός τη δέκα­τη μέρα.

Μια πρό­σφα­τη αδη­μο­σί­ευ­τη μελέ­τη από την Ιαπω­νία εξέ­τα­σε την απο­βο­λή του ιού που απο­δί­δε­ται στην «Ομι­κρον», δεί­χνο­ντας ότι η απο­βο­λή του ιού είναι υψη­λό­τε­ρη σε 3 έως 6 μέρες μετά την έναρ­ξη των συμπτωμάτων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, εξάλ­λου, ότι η Υπη­ρε­σία Ασφά­λειας Υγεί­ας του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου (UKHSA) ανα­κοί­νω­σε τις προη­γού­με­νες μέρες πως 1 στους 3 ανθρώ­πους — το 31% — εξα­κο­λου­θεί να μετα­δί­δει τον ιό 5 μέρες μετά το πρώ­το θετι­κό τεστ COVID.

ΕΕ: Μεγάλη αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας τον Νοέμβρη του 2021

Την ίδια ώρα ανα­δει­κνύ­ο­νται συνε­χώς οι εγκλη­μα­τι­κές συνέ­πειες που έχει η δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας σύμ­φω­να με τους νόμους και τις ανά­γκες της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας: Περί­που 27% περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι απ’ ό,τι συνή­θως πέθα­ναν στην ΕΕ τον Νοέμ­βρη του 2021, η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση που κατα­γρά­φε­ται σε έναν χρόνο.

Η υπερ­βάλ­λου­σα θνη­σι­μό­τη­τα — η αύξη­ση του συνο­λι­κού αριθ­μού των θανά­των, από οποια­δή­πο­τε αιτία, σε σύγκρι­ση με την ίδια περί­ο­δο προη­γού­με­νων ετών — εξα­κο­λου­θεί να ποι­κίλ­λει ανά­λο­γα με τη χώρα, ανέ­φε­ρε η ευρω­παϊ­κή στα­τι­στι­κή υπη­ρε­σία Eurostat.

Βουλ­γα­ρία και Ρου­μα­νία κατέ­γρα­ψαν τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά τον Νοέμ­βρη (υπερ­βάλ­λου­σα θνη­σι­μό­τη­τα 88% και 84% αντί­στοι­χα), ενώ η Ιτα­λία είδε 4% περισ­σό­τε­ρους θανά­τους.
Το υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο επι­πλέ­ον θανά­των στην ΕΕ αφό­του ξεκί­νη­σε η παν­δη­μία κατα­γρά­φη­κε τον Νοέμ­βρη του 2020 και ήταν 40%.

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο