Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ στον Κόσμο: Καταρρέουν τα ανοχύρωτα συστήματα Υγείας

Μπρο­στά στην επέ­λα­ση της παραλ­λα­γής «Όμι­κρον» απο­κα­λύ­πτε­ται η γύμνια των συστη­μά­των Υγεί­ας σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, ακό­μη και στις πλέ­ον ισχυ­ρές, καθώς όλες οι κυβερ­νή­σεις ‑ανε­ξαρ­τή­τως «από­χρω­σης»-  αντι­με­τω­πί­ζουν ως κόστος την προ­στα­σία των λαών με βάση τις αστι­κές ιεραρχήσεις.

ΗΠΑ -
Πρώτη στον θλιβερό κατάλογο
61.263.030 | 859.356 θάνατοι
 …

Τα Νοσο­κο­μεία έχουν καταρ­ρεύ­σει στις ΗΠΑ και στις χώρες της Ευρώ­πης από τον μεγά­λο αριθ­μό των κρου­σμά­των, αλλά και από τον ανα­γκα­στι­κό παρο­πλι­σμό χιλιά­δων υγειο­νο­μι­κών που νοσούν. Μπρο­στά σε αυτή την κατά­στα­ση, η «συντα­γή» είναι πανο­μοιό­τυ­πη: Αντί για προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού ανα­στέλ­λο­νται όλες οι άλλες ιατρι­κές πρά­ξεις, το προ­σω­πι­κό οδη­γεί­ται σε εξου­θέ­νω­ση και μειώ­νο­νται οι ημέ­ρες της καραντίνας.

Στη Βρε­τα­νία στάλ­θη­καν στρα­τιώ­τες στα Νοσο­κο­μεία που αντι­με­τω­πί­ζουν ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού και μεγά­λη πίε­ση, ενώ εκτι­μά­ται η κατά­στα­ση θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει τις επό­με­νες ημέ­ρες στο σύστη­μα Υγείας.

«Η ”Όμι­κρον” σημαί­νει περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς και λιγό­τε­ρο προ­σω­πι­κό», δήλω­σε ο ιατρι­κός διευ­θυ­ντής του Βρε­τα­νι­κού Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας (NHS), Στ. Πόουις.
Κατά μέσο όρο περί­που 80.000 Βρε­τα­νοί υγειο­νο­μι­κοί απου­σί­α­ζαν από την εργα­σία τους καθη­με­ρι­νά την εβδο­μά­δα ως τις 2 Ιανουα­ρί­ου. Σχε­δόν οι μισές απου­σί­ες, το 44%, ήταν λόγω του covid, αριθ­μός πεντα­πλά­σιος σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Στην Ισπα­νία το δίκτυο Πρω­το­βάθ­μιας Περί­θαλ­ψης δέχε­ται τόσες πιέ­σεις που στη βορειο­α­να­το­λι­κή επαρ­χία Αρα­γο­νία, οι αρχές έδω­σαν άδεια να επι­στρέ­ψουν στη δου­λειά συντα­ξιού­χοι για­τροί και νοση­λευ­τές. «Η εκθε­τι­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των σημαί­νει ότι η Πρω­το­βάθ­μια Υγεία δεν μπο­ρεί να φέρει σε πέρας επαρ­κώς ούτε την ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών τους ούτε την εκστρα­τεία εμβο­λια­σμού, αλλά ούτε και τα κανο­νι­κά της καθή­κο­ντα», επε­σή­μα­ναν οι αρχές σε ανα­κοί­νω­σή τους.

Οι εργα­ζό­με­νοι πρώ­της γραμ­μής, όπως νοση­λευ­τές και φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τές, έχουν πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, ανα­κοί­νω­σε το Ισπα­νι­κό Συν­δι­κά­το Νοση­λευ­τών SATSE, επι­κα­λού­με­νο το παρά­δειγ­μα της Ανδα­λου­σί­ας, όπου το δεύ­τε­ρο μισό του Δεκεμ­βρί­ου περισ­σό­τε­ρο από το 30% των υγειο­νο­μι­κών που βρί­σκο­νταν σε άδεια λόγω covid ανή­καν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.

Ο Ραφα­έλ Μπεν­γκόα, συνι­δρυ­τής του Ινστι­τού­του για την Υγεία και τη Στρα­τη­γι­κή του Μπιλ­μπάο και πρώ­ην αξιω­μα­τού­χος του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας, δήλω­σε ότι η Ισπα­νία απέ­τυ­χε να λάβει επαρ­κή μέτρα για να ενι­σχύ­σει τις ζωτι­κής σημα­σί­ας υπη­ρε­σί­ες και πρό­σθε­σε ότι η πίε­ση θα εξα­κο­λυ­θεί να αυξά­νει τις επό­με­νες, αρκε­τές εβδομάδες.

Στην Ολλαν­δία ο αριθ­μός των κρου­σμά­των αυξά­νε­ται ραγδαία μετα­ξύ των υγειο­νο­μι­κών, κυρί­ως των νοση­λευ­τών και των βοη­θών νοση­λευ­τών, ανέ­φε­ρε η ολλαν­δι­κή εφημερίδα«De Telegraaf», έπει­τα από έρευ­να που διε­ξή­γα­γε σε οκτώ μεγά­λα νοσοκομεία.

Στο πανε­πι­στη­μια­κό Ιατρι­κό Κέντρο του Άμστερ­νταμ αυτή την περί­ο­δο το 25% του προ­σω­πι­κού είναι θετι­κό,  ένα­ντι ποσο­στού 5% την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Τα Ολλαν­δι­κά Νοσο­κο­μεία εξε­τά­ζουν το ενδε­χό­με­νο να αλλά­ξουν τους κανό­νες για την καρα­ντί­να του προ­σω­πι­κού που μολύ­νε­ται από κορο­νο­ϊό και δεν εμφα­νί­ζει συμ­πτώ­μα­τα, επι­τρέ­πο­ντάς τους να επι­στρέ­ψουν στην εργα­σία τους, σημεί­ω­σε η «De Telegraaf», καθώς κάθε ημέ­ρα ο αριθ­μός των νέων κρου­σμά­των στη χώρα σπά­ει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, παρά το αυστη­ρό lock down που έχει επι­βλη­θεί στη χώρα από τις 19 Δεκεμβρίου.

Στην Ιτα­λία το πρό­βλη­μα των υγειο­νο­μι­κών που μολύ­νο­νται ‑περισ­σό­τε­ροι από 12.800 σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της προη­γού­με­νης εβδο­μά­δας- επι­δει­νώ­νε­ται, καθώς μπαί­νουν σε ανα­στο­λή όσοι υγειο­νο­μι­κοί δεν έχουν εμβο­λια­στεί, ποσο­στό λίγο μεγα­λύ­τε­ρο του 4% του συνόλου.

Σε μια προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πί­σουν τα κενά στο προ­σω­πι­κό, τα Νοσο­κο­μεία στην Ιτα­λία «παγώ­νουν» τις άδειες του προ­σω­πι­κού ή ανα­βάλ­λουν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες «μη επεί­γου­σες επεμβάσεις».

Την ίδια τακτι­κή, του περιο­ρι­σμού των ιατρι­κών πρά­ξε­ων ‑με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για την Υγεία χιλιά­δων ασθε­νών- ακο­λου­θούν οι ΗΠΑ, η χώρα που μετρά τον υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό θυμάτων.

Και στην «μητρό­πο­λη» του καπι­τα­λι­σμού, τα Νοσο­κο­μεία ανα­βάλ­λουν «μη επεί­γου­σες επεμ­βά­σεις» προ­κει­μέ­νου να ελευ­θε­ρω­θούν κλί­νες και προσωπικό…νεκροί Covid 9 Ian 2022

Στις ΗΠΑ επι­βε­βαιώ­θη­καν σχε­δόν 1 εκα­τομ­μύ­ριο κρού­σμα­τα του νέου κορο­νοϊ­ού τη Δευ­τέ­ρα 3 Γενά­ρη, ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός που έχει ανα­κοι­νω­θεί από οποια­δή­πο­τε χώρα του κόσμου αφό­του εκδη­λώ­θη­κε η παν­δη­μία. Πρό­κει­ται για σχε­δόν τις διπλά­σιες μολύν­σεις σε σύγκρι­ση με την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών με Covid που χρειά­στη­κε να εισα­χθούν σε νοσο­κο­μεία αυξή­θη­κε κατά σχε­δόν 50% την τελευ­ταία εβδο­μά­δα: Πλέ­ον ξεπερ­νούν τους 100.000, σύμ­φω­να με τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Reuters». Αυτό συμ­βαί­νει για πρώ­τη φορά τον τελευ­ταίο χρόνο.

Σε εθνι­κή κλί­μα­κα, οι ΗΠΑ κατέ­γρα­φαν κατά μέσον όρο 486.000 κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2 την τελευ­ταία εβδο­μά­δα, αριθ­μός που διπλα­σιά­στη­κε μέσα σε επτά ημέ­ρες και δεν χωρά­ει σύγκρι­ση με αυτούς που ανα­κοι­νώ­νουν οι αρχές σε οποια­δή­πο­τε άλλη χώρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο