Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η παράσταση «Μάρτυς μου ο Θεός» στις φυλακές Κορυδαλλού (6/2)

Η παρά­στα­ση «Μάρ­τυς μου ο Θεός», θα παρου­σια­στεί στο Σχο­λείο Δεύ­τε­ρης Ευκαι­ρί­ας (ΣΔΕ) των Φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού την Παρα­σκευή 6 Φλε­βά­ρη 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Το έργο του Μάκη Τσί­τα «Μάρ­τυς μου ο Θεός», που έλα­βε εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές και τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Λογο­τε­χνί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης 2014, συνε­χί­ζει τις παρα­στά­σεις του κάθε Σάβ­βα­το στις 18:00 και Κυρια­κή στις 21:00, στον Πολυ­χώ­ρο Vault, ως την Κυρια­κή των Βαΐ­ων, σε σκη­νο­θε­σία Σοφί­ας Καρα­γιάν­νη και με τον Ιωσήφ Ιωση­φί­δη στο ρόλο του Χρυσοβαλάντη.

Μέσα στο πανη­γυ­ρι­κό κλί­μα που επι­κρα­τεί στην Αθή­να του 2004, ο Χρυ­σο­βα­λά­ντης –ένας τυπι­κός αντι­ή­ρω­ας της επο­χής μας, άνθρω­πος απλός αλλά οπλι­σμέ­νος με χιού­μορ, με φαντα­σία και με μια ιδιαί­τε­ρη λεκτι­κή ευφο­ρία–, έχο­ντας βρε­θεί στα πενή­ντα του άνερ­γος και με υγεία κλο­νι­σμέ­νη, εξι­στο­ρεί τα πάθη που υφί­στα­ται από παι­δί στην ανα­μέ­τρη­σή του με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Όλοι –οι γυναί­κες που συνα­ντά, οι εργο­δό­τες του, ακό­μη και η ίδια η οικο­γέ­νειά του– τον προ­δί­δουν, ενώ γύρω του δια­γρά­φε­ται η εικό­να μιας κοι­νω­νί­ας που, παρά την επι­φα­νεια­κή ευμά­ρεια, βυθί­ζε­ται στην παρακμή.

Μέσα από τον χει­μαρ­ρώ­δη μονό­λο­γό του, που ακο­λου­θεί τη ροή της σκέ­ψης του, παρα­κο­λου­θού­με τον αγώ­να του να στα­θεί όρθιος, ισορ­ρο­πώ­ντας ανά­με­σα στο κωμι­κό και το δραματικό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κεί­με­νο – δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία: Μάκης Τσίτας
Σκη­νο­θε­σία: Σοφία Καραγιάννη
Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Κατε­ρί­να Πολυχρονοπούλου
Φωτι­σμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Σκη­νο­γρα­φι­κή επι­μέ­λεια: Σοφία Καρα­γιάν­νη — Λίνα Παγώνη
Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Μυρ­τώ Αθανασοπούλου
Φωτο­γρα­φί­ες: Χάρης Λυγούρας
Αφί­σα παρά­στα­σης: Νικο­λέτ­τα Γιαν­νού­λη, Αλέ­ξαν­δρος Βενιέρης
Παί­ζει ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης

τσιταςΜάκης Τσί­τας
Ο Μάκης Τσί­τας γεν­νή­θη­κε το 1971 στα Γιαν­νι­τσά. Σπού­δα­σε δημο­σιο­γρα­φία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ασχο­λή­θη­κε με το ραδιό­φω­νο. Από το 1994 ζει μόνι­μα στην Αθή­να και εργά­ζε­ται στο χώρο των εκδό­σε­ων. Διευ­θύ­νει το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό για το βιβλίο και τον πολι­τι­σμό diastixo.gr.
Κεί­με­νά του (διη­γή­μα­τα, θεα­τρι­κά, ποι­ή­μα­τα) έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί σε ανθο­λο­γί­ες και έχουν δημο­σιευ­τεί σε περιο­δι­κά και εφη­με­ρί­δες στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Τα μονό­πρα­κτά του «Στην πλα­τεία» και «Η τηλε­ό­ρα­ση» παί­χτη­καν στο Θέα­τρο των Και­ρών (σε σκη­νο­θε­σία Έρσης Βασι­λι­κιώ­τη). Διη­γή­μα­τά του έχουν μετα­φρα­στεί στα γερ­μα­νι­κά, τα ισπα­νι­κά, τα αγγλι­κά, τα εβραϊ­κά, τα σου­η­δι­κά και τα φινλανδικά.
Έχει εκδώ­σει τη συλ­λο­γή διη­γη­μά­των «Πάτυ εκ του Πετρού­λα» (Καστα­νιώ­της, 1996), και δεκα­πέ­ντε βιβλία για παιδιά.
Το μυθι­στό­ρη­μα «Μάρ­τυς μου ο Θεός» (Κίχλη, 2013) απέ­σπα­σε το Βρα­βείο Λογο­τε­χνί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης 2014.

Εται­ρεία θεά­τρου GAFF
H εται­ρεία θεά­τρου GAFF δημιουρ­γή­θη­κε το 2010.
Έχει παρου­σιά­σει τις παρα­στά­σεις «Μην παί­ζεις με τα χώμα­τα» της Στέλ­λας Βλα­χο­γιάν­νη (θέα­τρο Βασι­λά­κου, studio Mαυ­ρο­μι­χά­λη και περιο­δεία με την υπο­στή­ρι­ξη της ΟΠΑΠ ΑΕ),
«ΚΡΑΧ» μια σύν­θε­ση από ιστο­ρί­ες των Μ. Μπρέχτ και Α. Τσέ­χωφ για την σχέ­ση του ανθρώ­που με το χρή­μα (Ίδρυ­μα Μ. Κακο­γιάν­νης — 1ο LOW BUDGET FESTIVAL) και «Ψυχο­λο­γία Συρια­νού συζύ­γου» του Ε. Ροΐ­δη (Θέα­τρο του Νέου Κόσμου, VAULT και περιο­δεία για τρεις συνε­χό­με­νες χρο­νιές). Την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση έχει η Σοφία Καραγιάννη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο