Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η παράσταση «Ο Μεγαλέξανδρος νικάει τον δράκο» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η μαγεία του θεά­τρου σκιών σε συν­δυα­σμό με το θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο μετα­μορ­φώ­νε­ται στα χέρια του Δήμου Αβδε­λιώ­δη σε μια θεα­τρι­κή εμπει­ρία με την παρά­στα­ση «Ο Μεγα­λέ­ξαν­δρος νικά­ει τον δρά­κο» που φιλο­ξε­νεί­ται στην Παι­δι­κή Σκη­νή του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πει­ραιά από τις 19 Νοεμ­βρί­ου. Η σκη­νο­θε­σία και το κεί­με­νο είναι του Δ. Αβδε­λιώ­δη, ενώ υπάρ­χει συνο­δεία ζωντα­νής μου­σι­κής με ορχήστρα.

Πρό­κει­ται για την ανα­νε­ω­μέ­νη μορ­φή της εμβλη­μα­τι­κής παρά­στα­σης «Ο Μεγα­λέ­ξαν­δρος και ο Κατα­ρα­μέ­νος Δρά­κος», που παρου­σιά­στη­κε πρώ­τη φορά το 2007 με καθο­λι­κή απο­δο­χή και διθυ­ραμ­βι­κές κρι­τι­κές. Εξαι­ρε­τι­κές ερμη­νεί­ες, εντυ­πω­σια­κά κοστού­μια, ειδι­κά εφέ και υψη­λές τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές κάνουν την παρά­στα­ση «Ο Μεγα­λέ­ξαν­δρος νικά­ει τον δρά­κο» ένα εικα­στι­κό θαύ­μα και μια μου­σι­κή παν­δαι­σία που προ­σφέ­ρει στα παι­διά από­λαυ­ση, εξά­πτει την φαντα­σία, ψυχα­γω­γεί και ενθουσιάζει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο