Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τους φασίστες στο Συνέδριο των μεταναστών στην Σουηδία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας μετα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας δεν κατέ­βα­σε δικό της ψηφο­δέλ­τιο για εκλο­γή μελών ΔΣ και ψήφι­σε τους εκπρο­σώ­πους των φασι­στο­χου­ντι­κών. Τους έβγα­λε έναν ακό­μη αντι­πρό­σω­πο στο ΔΣ.

Πριν λίγες μέρες κατά­φε­ρε η Ομο­σπον­δία μετα­να­στευ­τι­κών Συλ­λό­γων και κοι­νο­τή­των Σου­η­δί­ας να κάνει το Συνέ­δριό της και να πάρει σοβα­ρές και σημα­ντι­κές διεκ­δι­κη­τι­κές αποφάσεις.

Γρά­φου­με ότι κατά­φε­ρε για­τί επί ένα χρό­νο “κυνη­γού­σαν” οι δυνά­μεις που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΚΚΕ, τον απερ­χό­με­νο Πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τις σφρα­γί­δες και το ταμείο και δεν τα έδι­νε πίσω, δια­χει­ρι­ζό­ταν και τα οικο­νο­μι­κά με τρό­πο που θα δεί­ξει η έρευνα.

Τα μαθη­μα­τι­κά δε που μάθα­με στο Συνέ­δριο δεν μοιά­ζουν με αυτά που μάθα­με στο σχολείο.

Όταν συγκε­ντρώ­θη­καν οι αντι­πρό­σω­ποι προ­σπά­θη­σε ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος και η παρέα του να νομι­μο­ποι­ή­σει αντι­προ­σώ­πους που δεν ήταν καν εκλεγ­μέ­νοι, να βάλει από το παρά­θυ­ρο άλλους που δεν έχουν σχέ­ση με το μετα­να­στευ­τι­κό κίνη­μα. Δεν τα κατά­φε­ρε μετά από αντί­στα­ση των συνε­πών δυνάμεων.

Ούτε κατά­φε­ρε να ακυ­ρώ­σει αντι­προ­σώ­πους που βγή­καν με νόμι­μες διαδικασίες.

Πριν γίνει η ψηφο­φο­ρία για Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο μετρού­σαν οι παρα­τά­ξεις:  17 οι του Πασοκ, 15 του ΚΚΕ, 10 του ΣΥΡΙΖΑ και 5 οι ακρο­δε­ξιοί οπα­δοί της χούντας.

Οι του ΣΥΡΙΖΑ και με τον πρώ­ην επι­κε­φα­λής απο­φά­σι­σαν να μην κατε­βά­σουν ψηφο­δέλ­τιο μετά τις απο­κα­λύ­ψεις, αλλά είχαν και στο μυα­λό τους να “τιμω­ρή­σουν” την παρά­τα­ξη που τους ξεμπρό­στα­σε και απο­κά­λυ­ψε τον ρόλο τους.

Όταν άνοι­ξε η κάλ­πη βρέ­θη­κε το ΠΑΣΟΚ με 20, 17+3 (4 στο συμ­βού­λιο), η ΑΣΥΜ του ΚΚΕ με 15 (3 στο ΔΣ) και οι Χου­ντι­κοί με 12 5+7!!! (2 στο ΔΣ), εφτά παρα­πά­νω. Μην πει κάποιος για το προ­ο­δευ­τι­κό μέτω­πο και τόξο και ό,τι άλλο, που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει η ακροδεξιά.

Ότι τάχα παλεύ­ουν τον φασι­σμό αυτοί που αγκα­λιά­ζουν τους φασί­στες και τους ψηφί­ζουν, οι υπο­κρι­τές και οι κατα­χρα­στές της εμπι­στο­σύ­νης των μετα­να­στών και όχι μόνο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο