«Η πατρίδα του Μεγάλου Οχτώβρη και η ελληνική ποίηση»

Οι κανο­νιές της «Αβρό­ρας» είχαν στεί­λει το μήνυ­μά τους σ’ όλο τον κόσμο: Οι κολα­σμέ­νοι της γης, στις ματό­βρε­χτες στέ­πες της Ρωσί­ας είχαν σπά­σει τις αλυ­σί­δες τους και ξεχέρ­σω­ναν πάνω στον πλα­νή­τη τα πρώ­τα στρέμ­μα­τα της λευ­τε­ριάς και χάρι­ζαν στον άνθρω­πο όπου Γης — τα πρώ­τα πλέ­θρα ανα­πνεύ­σι­μου χώρου. Το μεγά­λο μήνυ­μα ήρθε και στη δική … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Η πατρί­δα του Μεγά­λου Οχτώ­βρη και η ελλη­νι­κή ποί­η­ση».