Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Πελόζι στην Ταϊβάν — Πώς θα αντιδράσει η εξοργισμένη Κίνα;

H πρό­ε­δρος της Αμε­ρι­κα­νι­κής Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων, Νάν­σι Πελό­ζι, έφτα­σε στην Ταϊ­βάν, παρά τις αυστη­ρές προει­δο­ποι­ή­σεις που είχε απευ­θύ­νει το Πεκί­νο, ρίχνο­ντας «λάδι στη φωτιά» της αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Πλέ­ον το ερώ­τη­μα είναι πώς θα αντι­δρά­σει η Κίνα και κυρί­ως αν θα ανα­λά­βει στρα­τιω­τι­κή δράση.

Οι εικό­νες που μετα­δό­θη­καν από ξένα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα δεί­χνουν το αερο­σκά­φος της να προ­σγειώ­νε­ται στο αερο­δρό­μιο της Ταϊ­πέι, στο οποίο επι­κρα­τού­σε συσκό­τι­ση, για λόγους ασφαλείας.

Η 82χρονη πρό­ε­δρος της Βου­λής των ΗΠΑ έφτα­σε στην Ταϊ­βάν αργά το βρά­δυ της Τρί­της (τοπι­κή ώρα) και ανα­μέ­νε­ται να δια­νυ­κτε­ρεύ­σει εκεί. Αύριο, Τετάρ­τη, 03 Αυγού­στου, θα επι­σκε­φθεί το κοι­νο­βού­λιο της Ταϊ­βάν και θα συνα­ντή­σει από κοντά την πρό­ε­δρο της αυτο­διοι­κού­με­νης περιο­χής. Ως το από­γευ­μα της Τετάρ­της, η Πελό­ζι θα έχει απο­χω­ρή­σει από το νησί με προ­ο­ρι­σμό τον επό­με­νο σταθ­μός της περιο­δεί­ας της στην Ασία.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη επί­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποιεί εδώ και 25 χρό­νια τόσο υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος των ΗΠΑ στην Ταϊ­βάν. Η ίδια η Νάν­σι Πελό­ζι με ανα­κοί­νω­σή της επι­σή­μα­νε πως η «αλλη­λεγ­γύη» στην Ταϊ­βάν είναι «πιο σημα­ντι­κή από ποτέ», υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η επί­σκε­ψη της αντι­προ­σω­πεί­ας του Κογκρέ­σου «τιμά την ακλό­νη­τη δέσμευ­ση της Αμε­ρι­κής να υπο­στη­ρί­ξει τη ζωντα­νή δημο­κρα­τία της Ταϊβάν».

Έντονη αντίδραση από την Κίνα

Το κινε­ζι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών έκα­νε λόγο για «σοβα­ρή παρα­βί­α­ση της αρχής της μίας Κίνας» και των σχε­τι­κών συμ­φω­νιών Κίνας — ΗΠΑ που θα έχει «σοβα­ρό αντί­κτυ­πο» στις σχέ­σεις των δύο χωρών. Επί­σης, τόνι­σε πως πρό­κει­ται για κίνη­ση που «υπο­νο­μεύ­ει σοβα­ρά την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα στα στε­νά της Ταϊ­βάν» και «στέλ­νει λάθος μήνυ­μα στις αυτο­νο­μι­στι­κές δυνά­μεις» της Ταϊβάν.

Χαρα­κτη­ρί­ζει την Ταϊ­βάν «ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της κινε­ζι­κής επι­κρά­τειας» και ότι η κυβέρ­νη­ση της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κίνας είναι η μόνη νόμι­μη κυβέρ­νη­ση που εκπρο­σω­πεί ολό­κλη­ρη την Κίνα. Αυτό έχει ανα­γνω­ρι­στεί σαφώς από το ψήφι­σμα 2758 της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών του 1971».

Στην ανα­κοί­νω­ση σημειώ­νε­ται πως το ζήτη­μα της Ταϊ­βάν «είναι το πιο σημα­ντι­κό και πιο ευαί­σθη­το θέμα» στις σχέ­σεις της Κίνας με τις ΗΠΑ. «Αυτές οι κινή­σεις, όπως το παι­χνί­δι με τη φωτιά, είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νες. Όσοι παί­ζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν», ανα­φέ­ρει το κινε­ζι­κό ΥΠΕΞ.

Προει­δο­ποιεί ότι το Πεκί­νο θα λάβει «όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα» για να δια­φυ­λά­ξει απο­φα­σι­στι­κά την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Κίνας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι όλες οι συνέ­πειες θα βαρύ­νουν την αμε­ρι­κα­νι­κή πλευ­ρά και τις αυτο­νο­μι­στι­κές δυνά­μεις της Ταϊβάν.

Τέλος, προ­τρέ­πει τις ΗΠΑ να στα­μα­τή­σουν να υπο­νο­μεύ­ουν την «αρχή της μίας Κίνας». «Μην επι­διώ­κε­τε τη σύγκρου­ση και μη συνε­χί­ζε­τε παρα­κά­τω σε ένα λάθος και επι­κίν­δυ­νο μονο­πά­τι», είναι το μήνυ­μα του Πεκί­νου προς την Ουάσινγκτον.

Σε μια κίνη­ση έντο­νου συμ­βο­λι­σμού, κινε­ζι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη Su-35 διέ­σχι­σαν τα στε­νά της Ταϊ­βάν, σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε η κινε­ζι­κή κρα­τι­κή τηλεόραση.

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε την διε­νέρ­γεια στρα­τιω­τι­κών ασκή­σε­ων με πραγ­μα­τι­κά πυρά, τόσο στον αέρα όσο και στην θάλασ­σα, περι­με­τρι­κά της Ταϊ­βάν, την οποία θα κυκλώ­σει, όπως δεί­χνει το σχε­διά­γραμ­μα που δημοσιοποίησε.

Οι περιο­χές που δέσμευ­σε ο στρα­τός της Κίνας για τις ασκή­σεις έχουν κυκλώ­σει την Ταϊβάν

Αντι­δρώ­ντας στις εξαγ­γε­λί­ες περί στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων από την πλευ­ρά της Κίνας, το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ταϊ­βάν κατη­γό­ρη­σε το Πεκί­νο πως επι­χει­ρεί με αυτές τις κινή­σεις να απει­λή­σει λιμά­νια και πόλεις της Ταϊ­βάν που έχουν στρα­τη­γι­κή θέση στον χάρτη.

Το Κεντρι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων της Ταϊ­βάν ανέ­φε­ρε ότι οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις του νησιού ενί­σχυ­σαν τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες τους την Τρί­τη το πρωί και θα παρα­μεί­νουν σε κατά­στα­ση αυξη­μέ­νης ετοι­μό­τη­τας μέχρι το μεση­μέ­ρι της Πέμπτης.

Πυρά της Μόσχας κατά των ΗΠΑ

Στο μετα­ξύ, η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ότι «απο­στα­θε­ρο­ποιούν τον κόσμο» προ­κα­λώ­ντας εντά­σεις γύρω από την Ταϊβάν.

«Η Ουά­σινγ­κτον απο­στα­θε­ρο­ποιεί τον κόσμο. Ούτε μία σύγκρου­ση δεν έχει διευ­θε­τη­θεί τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, όμως πολ­λές έχουν προ­κλη­θεί», ανέ­φε­ρε στον λογα­ρια­σμό της στο Telegram η εκπρό­σω­πος της ρωσι­κής διπλω­μα­τί­ας Μαρία Ζαχάροβα.

Από τη μεριά του, το Κρεμ­λί­νο προει­δο­ποί­η­σε την Ουά­σινγ­κτον ότι μια επί­σκε­ψη Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν θα την έφερ­νε σε τρο­χιά σύγκρου­σης με την Κίνα και θα προ­κα­λού­σε εντά­σεις στην περιοχή.

«Δεν μπο­ρού­με να πού­με με βεβαιό­τη­τα αυτή τη στιγ­μή αν θα πάει ή όχι εκεί, αλλά τα πάντα ανα­φο­ρι­κά με αυτή την περιο­δεία και η πιθα­νή επί­σκε­ψή της στην Ταϊ­βάν είναι εντε­λώς προ­κλη­τι­κά», είπε στους δημο­σιο­γρά­φους ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο