Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Πετρούπολη χρειάζεταιαγωνιστές και όχι υλοποιητές της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στον Βαγγέλη Σίμο

Σε κλί­μα μαχη­τι­κό­τη­τας, αισιο­δο­ξί­ας και αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής η πολύ μαζι­κή κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Πετρού­πο­λη, στη Στρογ­γυ­λή Πλα­τεία, με ομι­λη­τή τον Βαγ­γέ­λη Σίμο.

Με συν­θή­μα­τα όπως «Θέλου­με δήμαρ­χο αγω­νι­στή, όχι της κυβέρ­νη­σης χει­ρο­κρο­τη­τή», «Ήρθαν τα συμ­φέ­ρο­ντα, μυρί­στη­καν φαΐ, για πού­λη­μα δεν είναι η Πετρού­πο­λη» και «Η νεο­λαία και θέλει και μπο­ρεί να ξανα­βγά­λει δήμαρ­χο αγω­νι­στή», οι εκα­το­ντά­δες κόσμου που έδω­σαν το «παρών» δήλω­σαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να συνε­χί­σουν τη μάχη μέχρι το τελευ­ταίο λεπτό ώστε ο δήμος να έχει στο τιμό­νι ξανά αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή, κομ­μου­νι­στή δήμαρχο.

petroypoli3

Παρό­ντες στη συγκέ­ντρω­ση και ο ηθο­ποιός Γ. Κιμού­λης, όπως και οι πρώ­ην δήμαρ­χοι της πόλης Γ. Γιώ­γος και Θ. Κοτσα­μπάς. Επί­σης, ο Γ. Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, Χρ. Κατσώ­της, βου­λευ­τής και Κ. Παπα­δά­κης, ευρωβουλευτής.

petroypoli7

Η συγκέ­ντρω­ση άνοι­ξε με σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό του Σπύ­ρου Παξι­μα­δά, γιου του αεί­μνη­στου κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου της πόλης Νίκου Παξι­μα­δά, ο οποί­ος είπε:

«Είναι ξεχω­ρι­στή τιμή για εμέ­να να ανοί­γω τη σημε­ρι­νή μεγά­λη συγκέ­ντρω­σή μας, το κάλε­σμα νίκης για επα­νε­κλο­γή του Βαγ­γέ­λη Σίμου στη Δημο­τι­κή Αρχή της Πετρούπολης.

Όπως πολ­λοί ακό­μη συμπο­λί­τες μας, κατοι­κού­με σ’ αυτόν τον τόπο από τότε που ήταν χωρά­φια και ντα­μά­ρια, με ανύ­παρ­κτες υπο­δο­μές για τους κατοί­κους του.

Όλη η Πετρού­πο­λη γνω­ρί­ζει τους αγώ­νες και την τερά­στια προ­σφο­ρά των κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών για πάνω από 40 χρό­νια στη Δημο­τι­κή Αρχή για να μετα­τρέ­ψουν εκεί­να τα χωρά­φια σε μια πόλη-στο­λί­δι για τη Δυτι­κή Αθήνα.

Μια πόλη που τη ζηλεύ­ουν όλοι, την επι­λέ­γουν οι νέοι για να ζήσουν και να μεγα­λώ­σουν εδώ τα παι­διά τους κι ας λένε άλλα οι αντί­πα­λοί μας.

Αυτή η τερά­στια προ­σπά­θεια που ξεκί­νη­σε με τον πατέ­ρα μου, τον αεί­μνη­στο δήμαρ­χο Νίκο Παξι­μα­δά και συνε­χί­στη­κε από όλους τους μετέ­πει­τα κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους, τον Γιώρ­γο Γιώ­γο, τον Θωμά Κοτσα­μπά, συνε­χί­ζε­ται και σήμε­ρα από τον Βαγ­γέ­λη Σίμο.

Πάντα στο επί­κε­ντρο της προ­σο­χής αυτών των δημάρ­χων ήταν τα συμ­φέ­ρο­ντα, η ζωή των κατοί­κων της Πετρού­πο­λης και όχι τα μεγά­λα ιδιω­τι­κά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Ο λαός της Πετρού­πο­λης έχει πικρή πεί­ρα από την 8χρονη διοί­κη­ση Βλά­χου. Να μην επι­τρέ­ψει με την ψήφο του το πισω­γύ­ρι­σμα σε δοκι­μα­σμέ­νες και απο­τυ­χη­μέ­νες λύσεις.

Πέρα από όποιες παρα­τη­ρή­σεις μπο­ρεί να έχει κάποιος, κανέ­νας δεν μπο­ρεί να αμφι­σβη­τή­σει την τιμιό­τη­τα, την αγω­νι­στι­κό­τη­τα, τη φιλο­λαϊ­κή διοί­κη­ση του Βαγ­γέ­λη Σίμου που μετριέ­ται και με απο­τε­λέ­σμα­τα, τη βλέ­πουν όλες οι οικο­γέ­νειες της Πετρούπολης.

Συνε­χί­ζου­με την αγω­νι­στι­κή ιστο­ρία αυτής της της πόλης.

Την Κυρια­κή ψηφί­ζου­με για δήμαρ­χο απο­κού­μπι και συμπα­ρα­στά­τη στα βάσα­να και τα προ­βλή­μα­τά μας. Όχι για δήμαρ­χο που θα μας προ­σθέ­σει κι άλλα από πάνω. Ψηφί­ζου­με όλοι και όλες για δήμαρ­χο Βαγ­γέ­λη Σίμο».

petroypoli6

Β. Σίμος: Κάλεσμα συστράτευσης για αγωνιστική Δημοτική Αρχή

Μιλώ­ντας στη συγκέ­ντρω­ση, ο Βαγ­γέ­λης Σίμος χαι­ρέ­τι­σε το σημα­ντι­κό βήμα του λαού της πόλης, που ανέ­δει­ξε την προη­γού­με­νη Κυρια­κή τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» πρώ­τη δύνα­μη με 24% και με επτά μονά­δες δια­φο­ρά από τον δεύ­τε­ρο συν­δυα­σμό, καλώ­ντας στον β’ γύρο να γεμί­σουν ξανά οι κάλ­πες με κόκ­κι­να γαρί­φα­λα, να επα­νε­κλε­γεί η σημε­ρι­νή Δημο­τι­κή Αρχή.

Ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά έκα­νε «στους νέους και τις νέες που ψήφι­σαν για πρώ­τη φορά, οι οποί­οι παρά το γενι­κό­τε­ρο κλί­μα ωχα­δερ­φι­σμού, μιζέ­ριας και απο­μά­κρυν­σης από τα κοι­νά, προ­σήλ­θαν στις κάλ­πες, έδω­σαν με τη σει­ρά τους ένα ισχυ­ρό “παρών” και απέ­δει­ξαν ότι οι νέοι έχουν φωνή και γνώ­μη για το μέλ­λον, τόσο μέσα από τις εκλο­γές όσο και μέσα από τους αγώ­νες συνολικά!».

Ανα­φε­ρό­με­νος στον άλλον υπο­ψή­φιο που πέρα­σε στον β’ γύρο, θύμι­σε ότι είναι ο ίδιος συν­δυα­σμός που κατα­ψη­φί­στη­κε από το λαό της πόλης το 2010. Σχο­λί­α­σε ότι ειδι­κά τις τελευ­ταί­ες μέρες πετά­ει λάσπη στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, όμως «δεν δια­κα­τέ­χε­ται από φαντα­σία και λέει ακρι­βώς ό,τι έλε­γε και το 2002. Μάλ­λον θα ανέ­συ­ρε όλη τη βρω­μιά και τη δυσω­δία που έχει κλει­σμέ­νη σε κάποιο ντου­λά­πι και την ξανά­ρι­ξε όλη, αυτού­σια, μέσα στην πόλη. Βέβαια, τον είχα­με συνη­θί­σει από την επο­χή που έρι­χνε την ίδια λασπο­λο­γία και για τον τότε δήμαρ­χο Γιώρ­γο Γιώ­γο, ότι δήθεν είχε “φάει” χρή­μα­τα του δήμου και ότι μέρος από αυτά τα είχε “επεν­δύ­σει” στην κατα­σκευή βίλας στα βόρεια προάστια!

petroypoli5

Σας το είπα­με την προη­γού­με­νη Παρα­σκευή, σας το λέμε και τώρα: “Σε τού­τα δω τα μάρ­μα­ρα κακιά σκου­ριά δεν πιά­νει”. Όσες συκο­φα­ντί­ες κι αν εξα­πο­λύ­σε­τε, τους δεσμούς μας με τον πετρου­πο­λιώ­τι­κο λαό δεν θα τους κόψετε».

Σε άλλο σημείο, θύμι­σε ότι όταν ήταν δήμαρ­χος ο Στ. Βλά­χος είχαν γίνει οι μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων του δήμου, που στή­ρι­ξε και η σημε­ρι­νή αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή, ενά­ντια στις απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων, στην προ­σπά­θεια να εφαρ­μο­στούν τα προ­γράμ­μα­τα stage, να γίνει «η Πετρού­πο­λη ο πρώ­τος δήμος που έφε­ρε αυτά τα προ­γράμ­μα­τα ελα­στι­κο­ποί­η­σης, με πολύ χαμη­λές αμοι­βές για τους εργα­ζό­με­νους, με στέ­ρη­ση των ασφα­λι­στι­κών τους δικαιω­μά­των και με αβε­βαιό­τη­τα και ανα­σφά­λεια για το εργα­σια­κό τους μέλ­λον. Τότε που τα απορ­ριμ­μα­το­φό­ρα είχαν κλεί­σει το δήμο και είχε απει­λή­σει να φωνά­ξει ακό­μα και εισαγγελέα…».

Απα­ντώ­ντας στις αντιΚ­ΚΕ επι­θέ­σεις του αντί­πα­λου συν­δυα­σμού και στα περί «κομ­μα­τι­κού μηχα­νι­σμού», ο Β. Σίμος τόνι­σε: «Σε ποιον κομ­μα­τι­κό μηχα­νι­σμό ανα­φέ­ρε­στε; Δηλα­δή τα παι­διά που φιλο­ξε­νού­νται στους παι­δι­κούς σταθ­μούς χωρίς να πλη­ρώ­νουν ούτε μισό ευρώ για τρο­φεία, οι 5.500 εγγε­γραμ­μέ­νοι δημό­τες στις δρά­σεις του Πολι­τι­σμού — Αθλη­τι­σμού, οι ωφε­λού­με­νοι από τη δομη­μέ­νη πλέ­ον Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία με τα Κέντρα Κοι­νό­τη­τας, τον Συμ­βου­λευ­τι­κό Σταθ­μό, την Κοι­νω­νι­κή Απο­θή­κη Τρο­φί­μων, το Κοι­νω­νι­κό Φαρ­μα­κείο είναι κομ­μα­τι­κοί ψηφοφόροι;

Οι εκα­το­ντά­δες πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές δωρε­άν δρα­στη­ριό­τη­τες, όπως το Φεστι­βάλ Μαθη­τι­κής Δημιουρ­γί­ας, η Αθλη­τι­κή Άνοι­ξη, το “Κολυ­μπά­με για καλό σκο­πό”, οι δια­δη­μο­τι­κοί αγώ­νες, οι ημε­ρί­δες, τα σεμι­νά­ρια δεν απευ­θύ­νο­νται σε όλους τους πολίτες;

petroypoli4

Το πλή­θος των αθλη­τι­κών δρά­σε­ων, όπως διορ­γά­νω­ση πεζο­πο­ριών, ποδη­λα­τι­κών γύρων, αγώ­νων ανώ­μα­λου δρό­μου, με τη συμ­με­το­χή κυρί­ως της νέας γενιάς, όπως για παρά­δειγ­μα ο 1ος Αγώ­νας Δρό­μου “Ν. Παξι­μα­δάς” ή ο Ποδη­λα­τι­κός Γύρος Πετρού­πο­λης δεν απευ­θύ­νο­νται στο σύνο­λο των αθλού­με­νων και αθλη­τών, σε όλους τους μικρούς και μεγά­λους, με στό­χο την προ­ώ­θη­ση του μαζι­κού αθλητισμού; (…)

Εμείς ποτέ δεν κρύ­ψα­με ποιοι είμα­στε! Αλλά αυτό που δεν μπο­ρεί­τε να χωνέ­ψε­τε είναι ότι το άνοιγ­μά μας είναι πλα­τύ! Ότι στην Πετρού­πο­λη μας εμπι­στεύ­ε­ται χιλιά­δες κόσμος, ακό­μη και κόσμος που δεν συμ­φω­νεί σε όλα μαζί μας! Εμείς δεν κρύ­ψα­με ποτέ ότι είμα­στε περή­φα­νοι που έχου­με ως παρά­δειγ­μα και ως πρό­τυ­πο ανθρώ­που τον άνθρω­πο με το γαρί­φα­λο! Για­τί με τέτοια ιδα­νι­κά μεγα­λώ­σα­με! Εσείς μάλ­λον δεν είστε και πολύ περή­φα­νος για την πολι­τι­κή σας δια­δρο­μή! Για­τί ακό­μα υπάρ­χουν οι φωτο­γρα­φί­ες με τον Τσί­πρα και με την Δού­ρου όταν είχαν έρθει στην Πετρού­πο­λη, όταν δεν τα βρή­κα­τε το 2014 για την Περι­φέ­ρεια βγά­λα­τε τόσο μένος απέ­να­ντί τους που γίνα­τε μέλος του ΚΙΝΑΛ, αλλά βέβαια λίγους μήνες πριν τις εκλο­γές ζητή­σα­τε και τη στή­ρι­ξη της ΝΔ!».

Συνε­χί­ζο­ντας, ο Β. Σίμος απα­ρίθ­μη­σε τις απα­νω­τές αυξή­σεις στα δημο­τι­κά τέλη όταν στη δημο­τι­κή αρχή βρι­σκό­ταν ο σημε­ρι­νός δεύ­τε­ρος υπο­ψή­φιος: 8% αύξη­ση στα τέλη καθα­ριό­τη­τας και φωτι­σμού το 2005 και 3% αύξη­ση στα τέλη νεκρο­τα­φεί­ου και κοι­νό­χρη­στων χώρων, 4% αύξη­ση το 2005, 2,9% το 2007, όπως και το 2008, τονί­ζο­ντας ότι δια­χρο­νι­κά οι εκλεγ­μέ­νοι με τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ ήταν αντί­θε­τοι με τις αυξή­σεις αυτές.

Και τόνι­σε: «Ο λαός γνω­ρί­ζει ποιος είναι αυτός που αύξη­σε την τοπι­κή φορο­λο­γία και ποιος είναι αυτός που σε συν­θή­κες υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή ανα­κού­φι­σης στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά της πόλης, προ­χώ­ρη­σε σε μειώ­σεις ή και σε καταρ­γή­σεις των δημο­τι­κών τελών, για να απαλ­λά­ξου­με τους Πετρου­πο­λιώ­τες από τα φορο­λο­γι­κά βάρη, στο βαθ­μό που μπο­ρού­με. Γνω­ρί­ζει ότι προ­χω­ρή­σα­με σε μειώ­σεις ή και σε καταρ­γή­σεις σε ανθρώ­πους που έχουν τα απαι­τού­με­να κοι­νω­νι­κο­τα­ξι­κά κρι­τή­ρια (άπο­ροι, μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες, τρί­τε­κνες και πολύ­τε­κνες οικο­γέ­νειες, ΑμεΑ, άνερ­γοι κ.λπ.), έχο­ντας πάντα ως βασι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα τη στή­ρι­ξη των δημο­τών και κυρί­ως όλων των ευπα­θών και ευά­λω­των κοι­νω­νι­κών ομά­δων, που βιώ­νουν τις συνέ­πειες της οικο­νο­μι­κής κρίσης».

petroypoli2

Στη συνέ­χεια έδω­σε απά­ντη­ση στη νέα συκο­φα­ντία που εξα­πέ­λυ­σε ο αντί­πα­λος συν­δυα­σμός, ότι δήθεν η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» θέλει να γίνει χωμα­τε­ρή στα όρια της πόλης, στο Λατο­μείο Μου­σα­μά! «Κάνει πως δεν γνω­ρί­ζει τους αγώ­νες που δώσα­με, με συσκέ­ψεις, κινη­το­ποι­ή­σεις και μάζε­μα υπο­γρα­φών, για να κλεί­σει άμε­σα και ορι­στι­κά η χωμα­τε­ρή της Φυλής και να ακυ­ρω­θεί η επι­λο­γή του παλιού Λατο­μεί­ου Μου­σα­μά ως χώρου υπο­δο­χής απο­βλή­των! Αγώ­να που έχου­με δεσμευ­τεί ότι θα συνε­χί­σου­με και το επό­με­νο διά­στη­μα», τόνι­σε ο δήμαρχος.

Αφού έκα­νε εκτε­νή ανα­φο­ρά σε μια σει­ρά έργων που έχει υλο­ποι­ή­σει η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή αρχή, ανέ­λυ­σε προ­τε­ραιό­τη­τές της που ήδη έχουν δρο­μο­λο­γη­θεί, όπως η ανά­πλα­ση στο Καμί­νι, η χωρο­θέ­τη­ση του Δημαρ­χεί­ου και του Ωδεί­ου, η δημιουρ­γία ενός ακό­μη χώρου άθλη­σης στο Εθνι­κό Στά­διο, η ανα­κα­τα­σκευή ανοι­χτών αθλη­τι­κών χώρων κ.λπ.

Από την άλλη, σχο­λιά­ζο­ντας τις θέσεις της αντί­πα­λης παρά­τα­ξης, ανέ­δει­ξε ότι δεν παίρ­νει θέση για τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, όπως οι ηλε­κτρο­νι­κοί πλει­στη­ρια­σμοί, η ενδε­χό­με­νη μετα­φο­ρά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, η αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα. «Ο κ. Βλά­χος έχει εμπει­ρία στη λήψη μέτρων που δεν είναι υπέρ του λαού, όπως τα προ­γράμ­μα­τα ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας, όπως το να μην προ­χω­ρά σε μονι­μο­ποι­ή­σεις εργα­ζο­μέ­νων όταν είχε τη δυνα­τό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα ο δήμος σήμε­ρα να στε­ρεί­ται προ­σω­πι­κό σε πολ­λές ειδι­κό­τη­τες. Αντί­θε­τα, εμείς στη θητεία αυτή έχου­με προ­χω­ρή­σει στη μονι­μο­ποί­η­ση υπαλ­λή­λων και παλεύ­ου­με για να υπάρ­χει προ­σω­πι­κό που θα καλύ­πτει τις ανά­γκες σε όλους τους τομείς, κηπου­ρούς, καθα­ριό­τη­τα, ηλε­κτρο­λό­γους, βρε­φο­νη­πιο­κό­μους κ.λπ.», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

petroypoli1

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας, κάλε­σε τους συγκε­ντρω­μέ­νους να δώσουν τη μάχη με αισιο­δο­ξία, μαχη­τι­κό­τη­τα, ελπί­δα και δύνα­μη. «Καλού­με όλο τον πετρου­πο­λιώ­τι­κο λαό, ανε­ξαρ­τή­τως τι ψήφι­σε στον πρώ­το γύρο, να πάμε μεθαύ­ριο ενω­μέ­νοι στον γνω­στό δρό­μο, που έμπρα­κτα έχου­με απο­δεί­ξει ότι ακο­λου­θού­με, για να έχου­με μια Δημο­τι­κή Αρχή που δεν θα δια­χω­ρί­ζει το λαό, θα τον ενώ­νει στον κοι­νό αγώ­να, για την επί­λυ­ση των σοβα­ρών προ­βλη­μά­των που έχου­με μπρο­στά μας!

Η Πετρού­πο­λη χρειά­ζε­ται ανθρώ­πους αγω­νι­στές και όχι υλο­ποι­η­τές της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, ανθρώ­πους με όρε­ξη να δου­λέ­ψουν και να προ­σφέ­ρουν! Γι’ αυτό, ξανά “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στο τιμό­νι του δήμου!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο