Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η “ΠΟΔΝ” Καταδικάζει την ελληνοαμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»

Την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή «Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» κατα­δι­κά­ζει η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ).

Συγκε­κρι­μέ­να αναφέρει:

«Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ) παρα­κο­λου­θεί με ανη­συ­χία τις εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με την επερ­χό­με­νη επί­σκε­ψη στην Ελλά­δα του Αμε­ρι­κα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών. Ο κ. Πομπέο επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα για να υπο­γρά­ψει τη “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας” μετα­ξύ των δύο χωρών.

Όπως ανα­φέ­ρει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ: “Η Ελλά­δα έχει υπάρ­ξει σύμ­μα­χος των ΗΠΑ για την προ­ώ­θη­ση της στα­θε­ρό­τη­τας και της οικο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης στα Βαλ­κά­νια (…) Η γεω­στρα­τη­γι­κή θέση της Ελλά­δας την καθι­στά επί­σης έναν σημα­ντι­κό σύμ­μα­χο στην προ­σέγ­γι­ση και το διά­λο­γο σε όλη την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο (…) Η “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας” ΗΠΑ — Ελλά­δας προ­βλέ­πει τη λει­τουρ­γία από τις ΗΠΑ μιας βάσης ναυ­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης στον λιμέ­να μεγά­λου βάθους και αερο­λι­μέ­να της Σού­δας στην Κρή­τη. Η Ελλά­δα συμ­βάλ­λει στις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ στο Αφγα­νι­στάν και το Κόσοβο (…)”.

  • Η εμπει­ρία που έχουν οι λαοί από τις στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ δίνει μια ξεκά­θα­ρη εικό­να σχε­τι­κά με το τι εννο­ούν οι ιμπε­ρια­λι­στές όταν μιλά­νε για “στα­θε­ρό­τη­τα στα Βαλ­κά­νια”, “διά­λο­γο σε όλη την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο” και “συμ­βο­λή στις επι­χει­ρή­σεις στο Αφγα­νι­στάν και το Κόσοβο”.
  • Επι­πλέ­ον, η σημε­ρι­νή ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι πρό­θυ­μη να υπο­γρά­ψει τη συμ­φω­νία, η οποία θα παρά­σχει στο ΝΑΤΟ “απροσ­διό­ρι­στη” παρου­σία στη χώρα.

logo podn

Η ΠΟΔΝ χαι­ρε­τί­ζει την πάλη της φιλει­ρη­νι­κής νεο­λαί­ας στην Ελλά­δα, η οποία ανα­πτύσ­σει μια σει­ρά δρά­σε­ων με την οργά­νω­ση-μέλος μας, την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ), να είναι στην πρώ­τη γραμμή.

  • Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των αδελ­φών μας και κατα­δι­κά­ζου­με την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή “Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνεργασίας”.
  • Απαι­τού­με να μην ανα­νε­ω­θεί η συμ­φω­νία και να κλεί­σει τώρα η βάση της Σού­δας και οι άλλες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις που βρί­σκο­νται στη χώρα.
  • Απορ­ρί­πτου­με οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό που πραγ­μα­το­ποιού­νται από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

ΣΣ |>
Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ) ιδρύ­θη­κε στις 10-Νοε-1945 (τότε εγκρί­θη­κε και το Κατα­στα­τι­κό της, που ανα­φέ­ρει στην εισα­γω­γή του ότι η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία «υπό­σχε­ται να δου­λέ­ψει για την Ειρή­νη, την Ελευ­θε­ρία, τη Δημο­κρα­τία, την Ανε­ξαρ­τη­σία και την Ισό­τη­τα σ’ όλο τον κόσμο».
Το Νοέμ­βριο του 1942 κατά την διάρ­κεια του πολέ­μου ιδρύ­θη­κε στο Λον­δί­νο το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Νεο­λαί­ας, το οποίο προς το τέλος του πολέ­μου συγκά­λε­σε την Παγκό­σμια Συν­διά­σκε­ψη της Νεο­λαί­ας στο Λον­δί­νο (31-Οκ-1945) και εκεί ομό­φω­να (περί­που 600 αντι­πρό­σω­ποι από 64 χώρες, που εκπρο­σω­πού­σαν πάνω από 30 εκα­τομ­μύ­ρια νέους) ιδρυ­τι­κά μέλη της έγι­ναν Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες, νεο­λαί­ες Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, αλλά και οργα­νώ­σεις εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών και επα­να­στα­τι­κών κινημάτων.
Μέλος της ΠΟΔΝ στην Ελλά­δα είναι η ΚΝΕ η οποία υπήρ­ξε μέλος από την ίδρυ­ση της οργά­νω­σης μέσα στην δικτα­το­ρία.
Από τα πρώ­τα χρό­νια ίδρυ­σης της η ΠΟΔΝ συντό­νι­ζε την πολύ­μορ­φη αντι­μπε­ρια­λι­στι­κή δρά­ση των 200 και παρα­πά­νω οργα­νώ­σε­ων-μελών της … με μπρι­γά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης, καμπά­νιες, ψηφί­σμα­τα αλλη­λεγ­γύ­ης, σεμι­νά­ρια κ.α.

World Federation of Democratic Youth

Πραγ­μα­το­ποιεί Παγκό­σμια Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών, σε διά­φο­ρες χώρες του κόσμου: το 1ο το 1947 στην Πρά­γα, μέχρι το 2008 είχαν οργα­νω­θεί 16, τον Οκτ-2017 έγι­νε το 19ο στο Σότσι της Ρωσί­ας με σύν­θη­μα «Για Ειρή­νη, Αλλη­λεγ­γύη και Κοι­νω­νι­κή Δικαιο­σύ­νη, αγω­νι­ζό­μα­στε ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό — Τιμώ­ντας το παρελ­θόν μας χτί­ζου­με το μέλ­λον», όπου η ΚΝΕ ειση­γή­θη­κε σε εκδή­λω­ση-σεμι­νά­ριο για τα 100 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση (εδώ επί­και­ρο ρεπορ­τάζ  του 902.gr)

  • Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της ΠΟΔΝ (Συνέ­δριο) πραγ­μα­το­ποιεί­ται κάθε 4 χρό­νια και όλοι οι αντι­πρό­σω­ποι των οργα­νώ­σε­ων έχουν από μια ψήφο. Μετά από συζή­τη­ση, απο­λο­γι­σμό, εκτί­μη­ση της διε­θνούς κατά­στα­σης, των προ­βλη­μά­των των νέων ανά περι­φέ­ρεια, μετα­φο­ρά πεί­ρας, κρι­τι­κή και αυτο­κρι­τι­κή εξέ­τα­ση της δρά­σης των οργά­νων και των σωμά­των, εκλέ­γε­ται, με από­λυ­τη ισορ­ρο­πία των 5 περι­φε­ρειών, το 35μελές Γενι­κό Συμβούλιο.
  • Το Γενι­κό Συμ­βού­λιο (μια φορά το χρό­νο), είναι το ανώ­τε­ρο όργα­νο και εκλέ­γει το Συντο­νι­στι­κό Συμ­βού­λιο. Συνή­θως, στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο γίνε­ται συζή­τη­ση για την πολι­τι­κή έκθε­ση της ΠΟΔΝ που ειση­γεί­ται ο πρό­ε­δρος, για την έκθε­ση δρα­στη­ριο­τή­των που ειση­γεί­ται ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας. Παράλ­λη­λα, απο­φα­σί­ζει διά­φο­ρες πρω­το­βου­λί­ες και καμπά­νιες, και έχει στην ευθύ­νη του την από­φα­ση για την έντα­ξη πιθα­νών νέων μελών. Επί­σης, συζη­τά­ει θέμα­τα οικο­νο­μι­κά και κατα­λή­γει σε πλά­νο δρα­στη­ριο­τή­των για τον επό­με­νο χρόνο.
  • Το Συντο­νι­στι­κό Συμ­βού­λιο απαρ­τί­ζουν ο Πρό­ε­δρος, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας και 3 Αντι­πρό­ε­δροι μόνι­μα εγκα­τε­στη­μέ­νοι στη Βου­δα­πέ­στη, οι οποί­οι προ­έρ­χο­νται από τις 5 αντί­στοι­χες περι­φέ­ρειες (Ασία, Αφρι­κή, Μέση Ανα­το­λή, Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή — Καραϊ­βι­κή, Ευρώ­πη — Βόρεια Αμε­ρι­κή). Επί­σης άλλοι 5 αντι­πρό­ε­δροι έχουν τη βάση τους στις περι­φέ­ρειες τους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο